Bestaan er, volgens de bijbel (OT), ook andere goden dan de God van de Israëlieten?

Bijvoorbeeld in 1 Koningen 11:4-7 is te lezen dat koning Salomo andere goden is gaan dienen. Volgens de bijbel zijn andere goden 'afgoden' en is de God van de Israëlieten de enige echte god.

Maar kun je hieruit concluderen dat de bijbel dus niet onkent dat er meerdere goden zijn? Dus dat 'de' God niet alleen zou zijn (gezien vanuit een christelijk perspectief, waar uit gegaan wordt dat er maar één god bestaat)?

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Koningen+11&id18=1&l=nl&set=10

PS: Kom niet aanzetten met reacties/antwoorden als "Er is helemaal geen god" etc., want deze vraag is in de categorie 'Religie' geplaatst hier op GV. Hartelijk dank.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het OT zelf is niet helemaal eenduidig. Aan de ene kant wordt onbekommerd gesproken over 'andere goden' die je niet mag dienen (en die dus wel bestaan). An de andere kant (vooral in de nieuwere gedeeltes van het OT) wordt gezegd dat er geen andere goden zijn (Jesaja 45:5 Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen god. 6 Zo zal iedereen, van oost tot west, weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de HERE, en er is geen ander) en er wordt zelfs de gek gestoken met menen die knielen voor afgodsbeelden (Jesaja 44:9-20). Theologisch gezegd, in het OT is een beweging van 'monolatrie' (er zijn vele goden, maar ik aanbid er maar één) naar het logischere 'monotheisme' (er is maar één God), de rest zijn geen goden, maar slechts het werk van mensenhanden. Zie ook Deut 32: 17, Jes 37:19.

Ja, zoals jij zelf al schrijft: afgoden, en huisgoden. http://www.biblija.net/biblija.cgi?q=afgoden&idq=19&l=nl&set=10&q1=1&qall=1&qids=fffffffffffffff08080808: 57 vindplaatsen in 56 verzen. De figuren die in de traditionele rituelen een rol speelden. Zie bijvoorbeeld 2 Koningen vers 23: "Ook zuiverde Josia het land van geestenbezweerders, waarzeggers, huisgoden, afgoden, kortom, van alle verfoeilijke praktijken die in Juda en Jeruzalem voorkwamen".

In het O.T. is op veel plaatsen sprake van de god Baäl. B. werd in de omringende landen vereerd als de machtigste god (god van storm maar ook van oorlog). De Joden vervielen dan ook regelmatig tot verering van B. waarop ze dan weer door de enige echt God (volgens de bijbel natuurlijk) werden gestraft. Jahweh, de god van de Joden is volgens de bijbel de enige en de rest is namaak.

Ja, maar het zijn inhoudsloze goden, concepten die geen kracht hebben en feitelijk niet bestaan. Zo kennen wij in Nederland de god Wodan, maar niemand zal (nog) denken dat deze god ook écht bestaat.

Dat ligt aan de definitie die je hanteert voor een 'god' en de definitie die je hanteert voor 'bestaan'. Als je met 'bestaan' bedoelt dat een god bestaat op het moment dat hij (of zij) aanbeden wordt, dan hebben er sinds de denkende mens op de wereld rondloopt talloze goden bestaan. Monotheïsten zoals Christenen en Moslims zijn atheïstisch ten opzichte van al deze goden en beweren dat ze allemaal verzonnen zijn, met uitzondering van hun eigen god. Atheïsten gaan slechts 1 god verder en ontkennen ook het bestaan van die ene god. De schrijvers van de bijbel formuleerden dit als volgt: "Alle goden worden in de Bijbel als afgoden bestempeld.(Rom. 1:23).Ze zijn nietigheden, nietsnutten, goden van niets (Ps 97:7)." Via de link vind je nog wat meer interessante teksten over goden in de bijbel: “In het Oude Testament komen we vaak de heidense god Ba’al tegen. Izebel de vrouw van Achab was een hartstochtelijke aanhanger van Ba’al. Bel of Ba’al komen we al tegen in de naam Ize-bel.(Zie Izebel) Het woord betekent ‘heer’, ‘bezitter’. Zie Izebel Baal werd vereerd door vele volken onder andere door de Kanaanieten en de Feniciers Baal betekent 'heer'. Zo had je een Baal van de huizen, van paarden en zelfs een Baal van de vliegen Je had Ba’als van een huis, een stuk grond, ja zelfs van de vliegen: Ba’al Zebub was een vliegen god. Zijn gemalin heette Astarte. Salomo is op hoge leeftij nog de godin Astarte gaan dienen.(zie Astarte). Astarte werd door de Assyriërs en de Babyloniërs vereenzelvigd met Isjtar. Heel beroemd is de Isjtarpoort in Babylon die nu in het museum te zien is. (zie Babylon) Ik beperk me nu tot het Nieuwe Testament. In de evangeliën wordt er over de afgodendienst niet meer gesproken, omdat na de ballingschap afgoderij met heidense goden niet meer voorkomt. Zodra echter de kerk de heidenwereld intrekt, wordt zij weer geconfronteerd met vragen rond de afgodendienst. Dat lezen we in het boek Handelingen der apostelen.” In antwoord op je vraag is dus eigenlijk te stellen dat: ja, in de bijbel (OT) wordt erkend dat mensen geloven in goden (minderwaardig: afgoden of huisgoden genoemd), maar deze bezitten geen werkelijke macht. Als je de definitie van een god bekijkt is een god zonder macht helemaal geen god, dus eigenlijk worden de andere goden afgedaan als nonsens. In die zin wordt het bestaan van goden dus wel ontkend, uiteraard met uitzondering van hun eigen god.

Bronnen:
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/B/...

Het eerste gebod (voorzover voor de vraag relevant overgenomen uit De Nieuwe Bijbelvertaling): >>>>>>>>>>>>>>>>> "Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij." <<<<<<<<<<<<<<<<< Hier wordt m.i. impliciet aangegeven dat er andere goden zijn. Als dat namelijk niet zo is, is het gebod overbodig. Of het had van de strekking moeten zijn "Gij zult mij aanbidden" omdat als er maar een (1) god is je als mens de keuze hebt tussen aanbidden of niet aanbidden. Toegevoegd na 6 minuten: Nog even toelichting n.a.v. wat ik in de andere vragen lees. Het feit dat er verhalen met andere goden zijn die vereerd worden (Baal wordt vaak genoemd) wil niet zeggen dat deze ook bestaan. Ik heb je vraag geinterpreteerd als dat ergens in de bijbel god erkent dat er andere vergelijkbare entiteiten bestaan.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&se...

De Bijbel erkent inderdaad dat er meerdere, ja zelfs vele, goden zijn. De profeet Jesaja zegt in hoofdstuk 46 vanaf vers 5 hoe deze goden zijn ontstaan. De vraag “Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen?” heeft niemand met gefundeerde argumenten(!) kunnen beantwoorden. Terecht stelt de profeet dat er geen andere God is dan de God van Israël. Welke (af)god “weet vooraf te verkondigen wat nog niet is geschied”. Denk aan de opeenvolgende wereldrijken die de profeet Daniel meer dan 2000 jaren geleden heeft “gezien”. En zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan, de Bijbel staat vol van Zijn Grootheid. Maar de dwaas zegt: er is geen God. Onderzoek alle wereldgodsdiensten dan zul je tot dezelfde conclusie komen zoals Jesaja ook in hoofdstuk 40 vanaf vers 12 bevestigt.

Bronnen:
de Bijbel

Volgens Paulus wordt Satan de Duivel ook een god genoemd in 2 Korinthiers 4:4 staat:4 onder wie de god van dit samenstel van dingen de geest van de ongelovigen heeft verblind opdat het verlichtende licht van het glorierijke goede nieuws over de Christus, die het beeld van God is, niet zou doorschijnen Toegevoegd na 1 minuut: Er is in werkelijk maar 1 God en dat is Jehovah, de God van Israël, en de rest zijn afgoden

Er is één God waaruit alles voortkomt. De Creator. De andere Goden zijn Deities, door YHVH geschapen, maar door hun trots een tegenhanger van de ware God geworden. Naast Satan is de bekendste Ba´al. Meer dan 5000 jaar geleden was hij al de Ruling Deity in het Midden Oosten. Baál is maar heel even weggeweest. 0 - 610 A.D. The Beast that was, not is, but will be. Baál is een titel. Het staat voor: Master, Owner, Husband. Eens gezeten aan de rechterhand van YHVH. De Messias wordt aangeduid met bruidegom (a.s. echtgenoot dus). Deities, Engelen, Demonen kunnen niet sterven. Ba'al is uiteraard ook nooit gestorven. Yehoshua leerde ons: 'Uw koninkrijk kome!' Lees het laatste boek 'Openbaringen', over de Draak(Satan), het Beest uit de zee (Deity w.s. Ba'al), het Beest uit de aarde (mens). Het staat er overduidelijk.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100