Is er in het christendom een driedeling na de dood?

Naar aanleiding van een discussie bij een andere vraag, las ik wat over het onderwerp ziel op Wikipedia. Daar staat, onder het kopje "In het Christendom" het volgende:

"Na de dood keert de geest terug tot God die haar gegeven heeft (Prediker 12:7), terwijl de ziel neerdaalt in het dodenrijk. Dit laatste wordt vele malen aangegeven in het Oude Testament, als er gesproken wordt over neerdalen in het dodenrijk. Dit slaat op de ziel, niet het lichaam, want dat kent immers geen bewustzijn na de dood."

De scheiding tussen ziel en geest vindt men in Lucas 1:46-47:

"En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker"

Ook in 1 Tessalonicenzen 5:23:

"Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus."

Prediker 12:7 zegt dat de geest terugkeert tot God:

"En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die
hem gegeven heeft."

Maar waar kan ik dan vinden waar de ziel heen gaat? ("Ergens in het oude testament" zegt Wikipedia.) En welk dodenrijk is dat dan, als dat niet de hemel/bij God is?

En de hamvraag: gelooft men dat überhaupt zo?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Genesis 2: 7 "En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. " Sommige vertalingen vertalen wezen ipv ziel. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis2%3A7&id42=1&id18=1&id47=1&id37=1&id16=1&id35=1&id17=1&l=nl&set=10 Ziel kan evengoed de levensadem zijn van zowel mens als dier, dieren worden ook zielen genoemd in de bijbel. http://www.encyclo.nl/begrip/ziel http://www.encyclo.nl/begrip/levensadem Wanneer we sterven gaat deze levensadem (het leven) uit ons lichaam, we zijn ons van niets meer bewust. Dodenrijk of het rijk der doden kan een toestand van onbewustzijn zijn. Prediker zegt ook dat de doden zich van niets bewust zijn. Dodenrijk of het rijk der doden kan ook een uitdrukking zijn net zoals men zegt het rijk der fabelen. Ons lichaam is stoffelijk en wordt begraven of gecremeerd. Onze geest gaat naar God en Hij bepaald of deze in het boek des levens komt. zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziel_(filosofie) Wat uw vraag betreft, meningen zijn verdeeld. Zelf geloof ik niet in een driedeling van het lichaam. Zie hier waarom: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziel_(filosofie)

C.S. Lewis legde het in een van zijn boeken (weet helaas niet meer welke) zo uit: de geest is wat elk levend wezen heeft, en wat zorgt dat we 'leven' en reageren, a.h.w. ons instinct en intuitie. Dat hebben mensen, en dieren ook. De ziel is wat mensen anders maakt van dieren, dat waarmee we bewuste keuzes maken, die soms ook tegen ons instinct in kunnen gaan, omdat we 'weten' dat het beter is.

Hierbij een uitleg over de bestemming van de gelovige ziel en geest. Het lichaam is duidelijk en wordt tot stof. Vóór Christus’ Opstanding mochten de zielen van de rechtvaardigen in een soort rustoestand het paradijs betreden. Dit was een speciaal gebied in de dodenrijk, waar rust en vertroosting heerste (Luk. 16:19-26). De dood en het dodenrijk konden Jezus niet vast blijven houden (Hand. 2:24). ná Christus’ Opstanding is er sprake van een totaal nieuwe situatie. Eerst waren alle doden zielen gesteld onder de macht van de boze en Dodenrijk (Openb. 20:14), maar nu had Jezus hun macht verbroken en Hij voerde de gestorven rechtvaardigen mee naar de hemel. En voortaan mogen de ziel en geest van gerechtvaardigde, wedergeboren kinderen Gods meteen na hun dood de hemel betreden. Leest ook Joh. 14:1-3; Hand. 7:55-60; 2 Cor. 5:1-8; Fil. 1:21-24. Daar in de hemel wordt vervolgens de Eerste Opstanding der doden verwacht, waarbij dan geest, ziel en het verheerlijkte opstandingslichaam herenigd worden om vervolgens eeuwig met Christus te leven. Dáár in het dodenrijk dienen echter de onrechtvaardigen te wachten op de zogenaamde tweede opstanding der doden.

Neen er vindt geen driedeling plaats wanneer iemand sterft. Mensen en dieren zijn levende zielen,en zijn sterfelijk! De ziel en de geest zijn niet hetzelfde. Het lichaam heeft de geest nodig net zoals een radio elektriciteit nodig heeft om te kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld eens aan een draagbare radio. Als u er batterijen in stopt en de radio aanzet, dan brengt de elektriciteit die in de batterijen opgeslagen zit de radio als het ware tot leven. Maar zonder batterijen werkt de radio niet, net als een radio waarvan de stekker niet in het stopcontact zit. Zo is ook de geest de kracht die ons lichaam tot leven brengt. En net als elektriciteit heeft de geest geen gevoel en geen denkvermogen. Het is een onpersoonlijke kracht. Maar zonder die geest of levenskracht blaast ons lichaam ’de laatste adem uit en keert het tot zijn stof terug’, zoals de psalmist zei. In verband met de dood van de mens zegt Prediker 12:7: „Dan keert het stof [van zijn lichaam] terug tot de aarde, net zoals het geweest is, en de geest zelf keert terug tot de ware God, die hem gegeven heeft.” Als de geest of levenskracht het lichaam verlaat, sterft het lichaam en keert het terug naar de aarde, waaruit het afkomstig was. Op vergelijkbare wijze keert de levenskracht terug naar de bron ervan: God (Job 34:14, 15; Psalm 36:9). Dat betekent niet dat de levenskracht echt naar de hemel gaat, maar dat voor iemand die sterft, de enige hoop op toekomstig leven bij Jehovah God berust. Zijn leven ligt als het ware in Gods handen. Alleen door Gods kracht kan de geest of levenskracht teruggegeven worden zodat iemand opnieuw kan leven. Voor degenen die in de dood slapen, zal Jehovah bij de opstanding een nieuw lichaam vormen en dat tot leven brengen door er geest, of levenskracht, aan te geven.

Het antwoord staat in de kantekening (zie bron): 1 Tessalonicenzen 5:23: "Door het woord geest wordt bekwamelijk verstaan het verstand des mensen, en door het woord ziel de wil en genegenheden, en door het lichaam de leden zelf, waardoor hetgeen het verstand beraamt en de wil besluit, eindelijk wordt uitgevoerd; gelijk dergelijk onderscheid bijna ook te zien is in de woorden van Christus, Matth. 22:37; Luk. 10:27; want hoewel de mens maar ééne ziel heeft, zo zijn in dezelve nochtans verscheidene krachten, die, overmits zij allen in den natuurlijken mens zijn bedorven, Ef. 4:17, Ef. 4:18, alzo allen door den Geest Gods moeten vernieuwd en geheiligd worden."

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/kanttekenin...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100