waarom zijn er zo veel godsdiensten als er maar 1 god bestaat?

dat vraag ik me nou de hele tijd af...ik wil geen ruzie hebben ofso alleen antwoord op mijn vraag (peace) ^^

Weet jij het antwoord?

/2500

In wezen verschillen de godsdiensten niet zoveel. Maar mensen wel. Ze vinden het ""eigen gelijk"" helaas vaak belangrijker, dat wordt dan een soort eigen god.

Vele religies hebben voor een groot deel hun oorsprong hebben gevonden in het oude Babylon. Wie is de aanstichter van deze religieuze verwarring? De bijbel identificeert Satan de Duivel als „de god van dit samenstel van dingen” (2 Kor. 4:4)

Als je ervan uit gaat dat er 1 god is, dan is het antwoord te vinden in de profeten. Deze zijn op verschillende plekken en tijden gekomen. En dus 'verschilt' hun verhaal logischerwijs. Het is niet toevallig dat Jezus joods was en buddhisme studeerde.

Blijkbaar is het een behoefte van de mens om zoiets als 'god' aan te nemen. Het is lekker gemakkelijk. Je hoeft niet veel te weten of te begrijpen, als iets van 'god' niet mag, dan doe je het gewoonweg niet. Al die leefregeltjes vormen samen de godsdienst. Dus als je van je godsdienst geen varkens/rundvlees mag eten, dan eet je dat niet; zonder dat je hoeft te weten wat ziektes zijn, of hoe economie werkt. Godsdienst verandert door de eeuwen heen. Zo werd het vagevuur in de 13e bedacht en opgenomen in het rk-geloof; in de twintigste eeuw werd dit weer afgeschaft. In de bijbel en in de koran komt heel veel geweld voor; tegenwoordig is dat bij de christenen weer uit de mode, behalve als het economisch geweld is. Godsdienst is dus zeker geen statisch verhaal; het beweegt en leeft. En daarom verschillen al die godsdiensten. Toegevoegd na 5 minuten: Ter aanvulling: volgens historici is er geen bewijs dat Jezus geleefd heeft. Ook Mohammed, van de Islam, heeft waarschijnlijk helemaal niet geleefd. Deze figuren zijn eeuwen later erbij verzonnen, om het verhaal levendig te maken. Bedenk, dat de mensen toen al heel lang goed konden schrijven. Toch is er in die tijd zelf helemaal niets over Jezus en Mohammed geschreven. Dat geeft toch te denken.

Het is niet waar, dat alle godsdiensten hetzelfde zouden zijn of op hetzelfde zouden neerkomen. Het is ook niet waar, dat ze allemaal om dezelfde god zouden gaan. Er zijn godsdiensten waarin men niet één, maar vele goden vereert. Er zijn godsdiensten waarin men beweert, dat er helemaal geen god is. Er zijn godsdiensten die menen dat er geen persoonlijke god is, maar dat de godheid in de natuur zit. De godheid is dan niet boven de schepping verheven, maar maakt deel uit van de wereld om ons heen. Als het gaat om de oplossing van het zondeprobleem van de mens, geeft alleen het christendom een eerlijke en echte oplossing. Het christendom ontkent de zonde niet en dwingt je ook niet om ermee te leren leven. Het christendom toont niet slechts medelijden met de mens-in-nood. Jezus biedt een oplossing. De Here Jezus is degene die in je hart wil wonen die een mens tot in het diepst van zijn ziel echt verandert. De Here Jezus was hier zeer duidelijk in. Joh 14:6 Jezus zei Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.

Er zijn zoveel godsdiensten omdat velen een god nodig hebben omdat men anders de zin van het leven niet snapt. -Niemand heeft hem ooit gezien, maar we zouden er wel een kunnen gebruiken. -Het bewijs dat er niet 1, maar geen god is zie je toch als je de ellende op de wereld bekijkt, dat (naast natuurrampen) de mensen zichzelf aandoet. -Je wilt niet weten hoevelen zich al hebben afgevraagd "God waar ben je nou?" als je gezin wordt uitgemoord, verkracht of onthoofd of je moet leven op een vuilnisbelt en vul zelf maar in. -Als er écht een God zou bestaan hadden we maar één weten en niet één geloof. -Hij zou dan niet zo onduidelijk en moeilijk doen om alles maar aan onze fantasieën over te laten. -Het is voor machthebbers een stok achter de deur om volk in het gareel te houden. -Met meer besef dat dit het laatste leven is dat je hebt, konden we wel eens zuiniger met elkaar omgaan. -Zonder godsdienst hadden veel mensen een langer en gelukkiger leven kunnen hebben. -Ik wil ook geen ruzie!

Vanuit de islaam wordt gezegd dat de islaam de oorspronkelijke godsdienst is. Door de eeuwen heen vergaten de mensen dat er één God was of als er een profeet kwam (zoals Mozes (vrede zij met hem) of Jezus (vrede zij met hem)), dan gingen de mensen na verloop van tijd toch weer hun eigen interpretatie eraan geven. Volgens de islaam hebben dus alle profeten geprobeerd de mensen naar de islaam en de manier van de islaam te leiden. De joden hebben alleen de regels van God te streng geïnterpreteerd en de christenen te soepel. De islaam is volgens de islaam dus de middenweg. De H. Qur'aan zegt ook duidelijk dat moslims op de beste wijze met christenen en joden moeten discussiëren en dat je moet zeggen: uw God en mijn God zijn één. Dit is dus een antwoord vanuit de islamitische visie.

Omdart de mensen zelf hun eigen religie zijn begonnen en iedereen denkt dat alleen hun gelijk hebben! In principe moet je weten wat God betekend en dat is alles wat goed is en vooral ook uit de natuur wat door God gemaakt is in elk geval niet door de mens!!!

God heeft naar alle volkeren een boodschapper/ profeten gestuurd. Omdat de mensen vroeger op verschillende plaatsen en verder uit elkaar leefde heeft God zich kenbaar gemaakt voor die groep mensen betrekking op hun cultuur/ normen en waarde. God stelde regels (en soms) wetten op voor die mensen. Wat voor de ene toen niet mag b.v eten mag misschien wel bij een ander geloof. God heeft het beste voor de mens. Als je nu naar de 3 grote monotheïstische geloven kijkt hebben ze in grote lijnen ongeveer wel dezelfde regels. Het zijn universele leef regels en allemaal van de zelfde God. Het is ondenkbaar dat er meerdere goden zijn... Er zijn hier genoeg bewijzen voor. Eén hiervan is een gezegde 2 kapiteinen op 1 schip werkt niet. Dit is algemeen bekend. Sommige mensen willen juist een bepaald persoon een hoge status toeschrijven en hem een soort god maken. Zo zijn er vele dingen veranderd en uit ze verband gehaald. Hierdoor heeft God een nieuw geloof gestuurd (een update). In de Islam geloven wij dat Profeet Mohammed als Laatste Boodschapper en tegelijk Profeet voor de gehele mensheid en Jinn is gestuurd. Tevens heeft God ervoor gezorgt dat de Geloof zijn zuiverheid blijft houden. Dit lijkt moeilijk voor te stellen als je nu naar het nieuws kijkt, maar we zijn het er allemaal over eens dat we ons moeten houden aan de 5 zuilen en 6 pilaren e.d. Als je dit niet doet val je buiten de Islam. Hierbij wil ik gelijk nog iets duidelijk maken een terrorist is geen moslim en een moslim is geen terrorist! Peace!

Er zijn zo'n 6 miljard verschillende mensen En er zijn zo'n 6 miljard verschillende gods-beelden Dus zijn er zo'n 6 miljard verschillende gods-diensten Een aantal daarvan hebben dezelfde naam Maar als je doorvraagt is geen ervan precies hetzelfde groet

ten eerste is het niet voor iedereen zeker dat er een god bestaat, dus ook niet of er maar 1 god bestaat. iedereen vult het dus in op zijn eigen manier, interpreteert de bijbel anders, voegt wat toe, laat wat weg, vult wat in wat weer zijn eigen draai of stroming krijgt. dat heet dan een geloof en zo zijn er heel veel van.

Omdat niet iedereen er van overtuigd is dat er maar 1 God bestaat. En, als men al van 1 God uitgaat, dan geloofd men liever in zijn 'eigen' God. Mensen eigenen zich heel graag een specifiek godsbeeld toe. Zoveel mensen, zoveel wensen, landen, culturen, opvattingen...., dus heel veel godsdiensten. En ieder is vrij.....

Dat er zo veel godsdiensten bestaan is niet nieuw. Ook in Jezus dagen bestonden er velen. Naast de leer die Jezus bracht. En we kunnen er natuurlijk van uitgaan dat Jezus de waarheid bracht. Zo had je de Farizeeën, de Sadduceeën, de Schriftgeleerden, de Judeeërs, om zo maar een paar te noemen. Hoe dacht Jezus over ze? Lees Mattheus 23. Jezus gebruikte harde en duidelijke taal en waarschuwde de omgeving ook hen niet te volgen. Valse leer gaat terug tot de zondeval. God had de mens gezegd dat ze gehoorzaam moesten zijn. Het gebod niet van de vrucht [staat nergens dat het een appel is en ook niet de betrekkingen die Adam en eva met elkaar hadden, daar ze juist hun voortplantingsvermogen hadden gekregen om de aarde te "vullen"] te eten, maar door de slang (Op 12:9, Satan) juist werd beweerd dat God de mens het gebod had gegeven omdat hij niet wilde dat de mens als God zou zijn. Hier begon het bedrog al. Hij wilde niet dat de mens God diende. Maar door leugens te creëren, en de mens het "idee" te geven God toch te dienen, kon hij alleen door een surrogaat aanbidding of godsdienst(en) te creëren, zijn doel bereiken. Als hij dat openlijker zou doen, zou iedereen het direct door hebben. De Bijbel is duidelijk in Mattheus 7:13, 14, 21, dat niet iedereen die zegt: Heer, Heer, Gods koninkrijk zal binnen gaan. Ook dat er een smalle weg is die tot leven leidt. Jezus heeft ook een illustratie gebruikt, waarbij hij over het tarwe en het onkruid sprak. Ook daar wordt de Duivel als organisator er achter genoemd. Het feit dat de meeste godsdiensten veel overeenkomsten vertonen, wordt in het boek The Two Babylons van Rev. Alexander Hislop uitgelegd (Engels): http://www.zsezse.com/pdfs/romanism/The%20Two%20Babylons.pdf De Bijbel zegt dat God geen God van wanorde is, dus zal duidelijk geen genoegen nemen met de surrogaat godsdienst. In Openbaring (hfdst 17 en 18) wordt het Grote Babylon zelfs vernietigt op instigatie van God. Wel zei Jezus dat aan de vruchten je de ware zou herkennen. En daar zou je naar moeten speuren.

ja eigenlijk wel een beetje vreemd. hoe weet je bijvoorbeeld welk geloof /religie die bij je past zonder alle kerken en dergelijke af te gaan alleen soms komt er iemand van een bepaald geloof aan de deur maar waar blijft eigenlijk de rest ik vind wel dat je weinig info er over krijgt kwa geloof welk geloof er bij iemand past!!!