Waarom zijn verlofdagen voor overlijden van familielid niet opgenomen in de WAZO?

Volgens de wet arbeid en zorg (WAZO) geldt het volgende:

Je bent als werkgever wettelijk verplicht je werknemers vrij te geven voor de gebeurtenissen die onder deze verloven vallen:

zwangerschaps- en bevallingsverlof;
ouderschapsverlof;
kortdurend zorgverlof (tiendaags zorgverlof);
calamiteitenverlof;
adoptieverlof;
kraamverlof;
langdurend zorgverlof;
levensloopregeling.

Nu dacht ik dat je vroeger altijd vrij was bij overlijden van ouder of zo. Nu kan dat weliswaar dmv cao ook opgenomen zijn. Maar waarom heeft de wetgever gekozen om dat niet (meer?) wettelijk vast te leggen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Verlofdagen voor overlijden van familie vallen onder calamiteitenverlof. En is dus wel opgenomen in de WAZO. Bij calamiteiten verlof lees ik het volgende : Met calamiteit wordt een onvoorziene noodsituatie bedoeld. Deze situatie kan niet uitgesteld worden. Een voorbeeld hiervan is een sterfgeval in de familie van een werknemer waardoor opeens van alles geregeld moet worden rond de uitvaart. Ook in andere gevallen kan een werknemer gedwongen zijn even naar huis te gaan of thuis te blijven, als bijvoorbeeld de waterleiding is gesprongen en je werknemer thuis moet wachten op de loodgieter. Voor wie geldt het calamiteitenverlof? Het calamiteitenverlof geldt in principe voor werknemers die te maken hebben met dit soort onvoorziene noodsituaties. Daarbij maakt het niets uit welke functie of welk dienstverband de werknemer heeft. Ook in een proefperiode of tijdens vakantiewerk heeft een werknemer recht op dit verlof. --- Toegevoegd na 2 minuten: Over de duur van het verlof bij overlijden vind ik het volgende : ---Hoe lang duurt het calamiteitenverlof? Het belangrijkste uitgangspunt bij de duur van het calamiteitenverlof is de ernst van de noodsituatie. De duur van het verlof moet redelijk zijn. Als een ouder van je werknemer komt te overlijden is het logisch dat die niet alleen een middagje vrij krijgt, maar een aantal dagen om de uitvaart te regelen en om deze ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Soms kan ook een paar uur voldoende zijn, in het geval van de gesprongen waterleiding bijvoorbeeld. ---

Bronnen:
http://www.mkbservicedesk.nl/467/wat-calam...

In de Wet arbeid en zorg, hoofdstuk 4, Artikel 4:1 is o.a. bepaald dat: De werknemer recht heeft op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten. Sedert 1 januari 2015 geldt het volgende bij: a. onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen; b. zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden; c. een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kon plaatsvinden Het begrip ‘omstandigheden’ bedoeld in de punten a, b en c zijn strikt persoonlijke omstandigheden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van calamiteitenverlof dat eindigt na één dag, waarbij de werknemer daarna recht heeft op kortdurend zorgverlof. De reden waarom het recht op deze verlofdagen niet in de WAZO zijn opgenomen is omdat deze uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden niet in een wet kunnen worden vastgelegd. Dat zou een artikel van vele meters lang worden Dit probleem is opgelost door aparte regels vast te leggen in de “regels rond het calamiteitenverlof” waarbij interpretatie veel mogelijkheden biedt. De uitvoering berust bij de werkgever, die zich dient te houden aan de WAZO. Indien de werkgever onder een cao valt worden de regels voor het toepassen van het calamiteitenverlof geregeld in het cao van de werknemer, met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging en gelden deze afspraken. Toegevoegd na 5 minuten: Voor de toepassing van de Wet arbeid en zorg en de daarop berustende bepalingen wordt met een collectieve arbeidsovereenkomst gelijkgesteld een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. Toegevoegd na 15 minuten: De vraag is: waarom zijn de verlofdagen voor overlijden e.d. niet opgenomen in de WAZO? Hoofdzaak: de interpretatiemogelijkheden zijn legio en de toepassing is voor ieder geval anders.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/2017...
http://www.mamawerkt-arbeidsrecht.nl/faq/2...
https://www.jurofoon.nl/particulieren/arbe...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100