waar gaan de twee delen van de bijbel over?

Weet jij het antwoord?

/2500

In het kort: Het eerste deel, het oude testament, gaat over de hele geschiedenis van het ontstaan van de wereld (God schiep hemel en aarde en alle dieren en de mens Adam en Eva) en het uitverkoren volk van God de Joden/Israëlieten die de nazaten zijn van Adam en Eva. Het tweede deel, het nieuwe testament, begint zo'n twee duizend jaar geleden met de geboorte van de Zoon van God, Jezus Christus. Deze Mens kwam om de openbaring en de beloften die de Joden in het oude testament hadden gekregen, de verlossing in een nieuw Rijk, te vervullen.

Het Oude Testament vertelt over de Schepper van hemel en aarde, inclusief de mens daarin. Deze Schepper is een jaloerse, wraakzuchtige God, die geen andere Goden naast zich duldt. Hij gebruikt Zijn uitverkoren volk om heidenvolken te straffen en andersom wordt Zijn volk gestraft door diezelfde heidenen. Hij voert een vergeldingsregime van oog om oog en tand om tand die vastgelegd worden in de Wetten van Mozes (de Tien Geboden), Zijn knecht. Het Nieuwe Testament vertelt over een nieuw Evangelie; de verkondiging van het Koninkrijk der Hemelen. Dit Evangelie werd verkondigd door de Zoon van de ware God en Schepper van de ‘nieuwe mens’. In de Zaligsprekingen (Mattheus 5) vind je de Wetten van dit Koninkrijk, de ‘verblijfplaats’ van Jezus Christus en van al degenen, die deze God van Liefde dienen. Zij worden daarom ‘nieuwe mens’ genoemd. Mensen, die de oudtestamentische God blijven dienen worden in dit gedeelte, het Nieuwe Testament, daarom aangeduid met ‘de oude mens’. De mensen hebben dus de keuze tussen twee Goden; de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. Niemand kan dus twee heren (= Goden) dienen.

Het thema van de bijbel is de redding van de mensheid. Het begint met de schepping en waarom redding nodig is (de zondeval van Adam & Eva), maar reeds in Genesis 3:15 staat de eerste profetie die over de redding gaat. Dit thema wordt tot en met Openbaring aan toe uitgewerkt. In feite dus hoe God zijn oorspronkelijke voornemen met de aarde alsnog zal volbrengen. Er zijn enkele subthema's, waarvan de belangrijkste het reilen en zeilen van het volk Israel en het leven van Jezus zijn

Op je oorspronkelijke vraag waar de twee delen van de Bijbel over gaan is het korte antwoord: het Oude Testament laat zien dat de mens door God is gemaakt, van God is afgevallen en uit zichzelf niet terug kan komen bij God. God Zelf geeft de oplossing: Hij zal Zichzelf voor zijn geliefde mensen opofferen. De mensheid liep zich voortdurend vast in rebellie. God gebruikte één volk (Israël) om de mensheid te tonen hoe Hij het hebben wilde. Voor wie het verstaat: de wet en de profeten verwijzen naar Jezus. Naar de noodzaak van Jezus. Het Nieuwe Testament begint bij Jezus. Niemand kan die wet uit het Oude Testament namelijk houden, maar wet doet zonde kennen (Romeinen 3:19-20). Alleen Jezus heeft nooit gezondigd en heeft Zichzelf als offerlam voor de schuldige mensheid gegeven. Daarom kan ook niemand anders redden, want alle mensen - of ze zich nou profeet of leraar of wat dan ook laten noemen - zijn zelf zondig en strafwaardig. Het Nieuwe Testament laat zien hoe Jezus, de Zoon van God, de mensen leert en uiteindelijk Zichzelf geeft als losoffer voor die mensheid. (Hier kan ik wel 10 verwijzingen geven, beter lees je zelf de Bijbel!). Vervolgens wordt in het Nieuwe Testament in een paar boeken en een boel brieven geschreven wat je moet doen om Jezus' offer voor jou persoonlijk aan te nemen zodat je weer bij God mag horen, hoe je vervolgens als christen hoort te leven en wat er gaat gebeuren als Jezus terugkomt. Reuze spannend! Hoe je weer bij God mag horen? Handelingen 2:38 "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de heilige Geest ontvangen." Wauw!