Wordt er in de bijbel opgeroepen ongelovigen (of andersgelovigen) te vermoorden?

Zo ja, waar exact?
Staat dit zowel in OT als in NT?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

1 Als de Heer God jullie in het land heeft gebracht dat Hij jullie gaat geven, zal Hij alle volken die daar wonen voor jullie wegjagen. Hij zal zeven volken voor jullie wegjagen: de Hetieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Dat zijn allemaal volken die groter en machtiger zijn dan jullie. 2 Maar jullie Heer God zal ervoor zorgen dat jullie hen kunnen verslaan. Jullie moeten hen helemaal vernietigen. Sluit geen verbond met hen en laat hen niet in leven. 3 Jullie mogen ook niet met hen trouwen. Laat jullie dochters niet met hun zonen trouwen. Laat jullie zonen niet met hun dochters trouwen. 4 Want anders zouden ze de goden van die volken gaan aanbidden en dienen. En dan worden ze ontrouw aan de Heer. Dan zal de Heer vreselijk boos op jullie worden en jullie vernietigen. ( deut. 7 ) Toegevoegd na 11 minuten: Ex 32:27-28: Mozes laat de Levieten 3000 broeders, buren en vrieden doden, vanwegen een religieus geschil En hij zeide tot hen: Alzo zegt de HEERE, de God van Israël: Een ieder doe zijn zwaard aan zijn heup; gaat door en keert weder, van poort tot poort in het leger, en een iegelijk dode zijn broeder, en elk zijn vriend, en elk zijn naaste! En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes; en er vielen van het volk, op dien dag, drie duizend man. Deut 13:6-10: Een man moet zijn dochter, vrouw, zoon of vriend slaan vanwege een verschil in religieuze meningen. 6 Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt, gij noch uw vaderen; Van de goden der volken, die rondom u zijn, nabij u, of verre van u, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; Zo zult gij hem niet ter wille zijn, en naar hem niet horen; ook zal uw oog hem niet verschonen, en gij zult u niet ontfermen, noch hem verbergen; Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan; uw hand zal eerst tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna de hand des gansen volks. En gij zult hem met stenen stenigen, dat hij sterve; want hij heeft u gezocht af te drijven van den HEERE, uw God. Mat 10:34: Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard. Luc 19:27: Toegevoegd na 11 minuten: Ja, het staat in de bijbel.

In het OT merken we dat de Gd Y-H-W-H rechtstreeks opdracht gaf aan zijn uitverkoren volk, de natie Israel, om ten strijde te trekken tegen volkeren die afgoden aanbaden. De Gd Y-H-W-H was te midden van zijn volk, hij was aanwezig boven de ark van het verbond door middel van de wolk die erboven hing. Het NT is de vervulling van het OT in die zin dat de komst van de Messias was voorzegt. Ook de aankondiging van een nieuw verbond werd met de dood van Jezus van kracht. Het was/is een verbond naar de geest van christus met de nadruk om alleen Y-H-W-H te aanbidden en Uw naaste lief te hebben als U zelf. Jezus was gekomen om te herstellen wat was verloren gegaan, deze boodschap van het evangelie rust op iedere discipel van Jezus. Het nieuwe testament spreekt ook over Gds dag van oordeel in openbaringen. Van deze dag weet niemand iets af. Dit oordeel zal voltrokken worden door Jezus met zijn myriaden engelen. De bijbel roept christenen dus niet op andersgelovigen te vermoorden, integendeel, Jezus gaf opdracht om tot andersgelovigen/denkenden het voornemen van Gd te prediken. Toegevoegd na 1 uur: Samenvatting: In het OT heeft Gd altijd samen gestreden met zijn volk. Voor het OT is het antw. Dus JA In het NT gaf Jezus zijn discipelen de opdracht het goede nieuws te prediken. Openbaring leert dat Jezus samen met zijn engelen de natien zal oordelen. Er wordt geen oproep gedaan naar mensen toe om anderdenkenden te vermoorden. Dus het antwoord is NEE. Roept de bijbel in deze huidige tijd mensen op om andersdenkenden te vermoorden ? Nee.

Neen Enkele van de vele teksten die dit aantoont is deze: (1 Johannes 3:10-12) . . .Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de Duivel kenbaar: Een ieder die geen rechtvaardigheid betracht, spruit niet uit God voort, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.  11 Want dit is de boodschap die GIJ van [het] begin af hebt gehoord, dat wij liefde voor elkaar moeten hebben;  12 niet zoals Ka̱ïn, die uit de goddeloze voortsproot en zijn broer vermoordde. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn eigen werken goddeloos waren, maar die van zijn broer rechtvaardig. (Johannes 13:34, 35)  Ik geef U een nieuw gebod, dat GIJ elkaar liefhebt; net zoals ik U heb liefgehad, dat ook GIJ elkaar liefhebt. 35 Hieraan zullen allen weten dat GIJ mijn discipelen zijt, indien GIJ liefde onder elkaar hebt.” (Psalm 11:5) 5 Jehovah zelf onderzoekt zowel de rechtvaardige als de goddeloze, En al wie geweld liefheeft, haat Zijn ziel stellig.

Bronnen:
http://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschri...
http://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschri...