Welke profeet heeft voorspeld dat Jezus de Nazarener zou worden genoemd (Matth. 2 vers 23)?

Als christen vroeg ik me af of deze voorspelling in de Bijbel staat, al dan niet letterlijk. Genoemd vers eindigt er namelijk mee, dat Jezus na de dood van de wrede koning Herodes met zijn ouders in Nazareth ging wonen omdat, zo staat er, door de profeten was voorspeld dat Jezus de Nazarener zou worden genoemd. Maar volgens mij klopt dit niet.
De verwijsteksten geven mij ook geen uitsluitsel. Jesaja 11 vers 1 en 60 vers 21 voorspellen alleen Jezus' komst in het algemeen, dit geldt ook voor Zacharia 6 vers 12.
Verder: in het Nieuwe Testament zeggen de farizeeën tegen 'collega' Nicodemus, die wel in Jezus geloofde, dat 'uit Galilea geen profeet is opgestaan' (Johannes 7 vers 52). Dit klopte ook, want Jezus was in Bethlehem geboren, Judea dus. Maar ze zouden dit nooit hebben gezegd als de voorspelling dat Jezus de Nazarener zou genoemd worden hen bekend was geweest, en als er iemand de oude schriften kende, dan waren zij dat wel.
Moet ik deze tekst misschien anders uitleggen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er is geen profeet die dit letterlijk gezegd heeft over Jezus. Daarnaast doe je een gevaarlijke aanname, namelijk dat "ze" de oude schriften als geen ander kende. De vraag is of dat zo is. Men had alleen de beschikking over handgemaakte kopien van geschriften en die zijn dusdanig kostbaar dat toegang daatoe niet eenvoudig is.

Geen. Het wordt alleen beweerd in mattheus 2:23 maar in het oude testament is er geen enkele grond voor. Met dit soort vragen is het handig een concordantie te gebruiken, in dit geval zoek je op nazarener en nazareth en dan blijkt dat die woorden alleen in het nieuwe testament voorkomen.

Mogelijk was dat de profeet Jesaja. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat het als volgt: Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’ Nazoreeër stamt uit het Grieks (Nazooraios) en het betekent: afgescheidene, afgezonderde. De profeten kwamen voor in het Oude Testament. De tekst zou kunnen verwijzen naar de profetie van Jesaja over de Scheut uit de wortels van de afgehouwen tronk van Isaï. In de joodse traditie wordt aangenomen dat deze profetie betrekking heeft op de Messias. Jesaja 11 (= Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï ) vers 1: "Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei". Er wordt meestal gedacht dat met ‘Nazoreeër’ hetzelfde werd bedoeld als met ‘Nazarener’: dat het zegt dat Jezus uit Nazareth afkomstig was. Maar dat is waarschijnlijk niet juist.

Bronnen:
http://www.christipedia.nl/index.php?title...
http://www.jcplooy.nl/jezus/docs/betekenis...
https://www.debijbel.nl/bijbel/zoeken/

Nazarener Dit woord duidt iemand aan, die afkomstig is van Nazareth. In recente tijd heeft men de naam Nazareth gecorrigeerd in Nazoreth en werd iemand uit Nazareth ook wel aangeduid als een Nazoreeër ( Mt 2:23). Er is echter geen enkele plaats in de profeten te vinden waar dit geprofeteerd wordt., zoals u zelf al heeft ontdekt ( soms worden er wel pogingen gedaan tot verwijzing met "netser" en spruit ) Nazarener moet je niet verwarren met Nazireeër Het woord Nazireeër komt van het Hebreeuwse stamwoord nazir. Het heeft blijkens Nm 6 te maken met een zich voor langer of korter tijd wijden aan de Heer. Men legde een zogenaamde nazireeërgelofte af en moest zich dan aan drie regels houden: -zich onthouden van wijn en alles wat de wijnstok voortbracht; -zijn hoofdhaar niet afknippen; -niet bij een dode komen. Van de apostel Paulus weten we dat hij een nazireeërgelofte heeft afgelegd (Hd 18:18, vgl. ook Hd 21: 22-24). “Kan uit Nazareth iets goeds komen?’ Niet alleen werd de Heer Jezus geboren vanuit arme komaf, maar hij kwam te wonen in een stad, die verre van gunstig bekend stond. En zo heeft Jezus de naam gekregen van Jezus van Nazareth, ofwel Jezus de Nazarener. Een naam van minachting destijds. En zo hebben ook wij Hem te aanvaarden, inclusief een verachting die aan zijn persoon verbonden is. En bij het kruis werd nog eens de naam herhaald in de woorden van de beschuldiging, die volgens gewoonte boven de hoofden van de veroordeelden werden aangebracht, Jezus van Nazareth, Koning der Joden ( wederom geheel sarcastisch bedoeld ) Maar voor elk die Hem aanvaardt als Heiland, is Jezus de Nazarener geen beeld van verachting, geen symbool van smaad, maar is het juist die Naam die vrede, blijdschap en verzoening met God brengt. Deze naam van verachting werd voorspeld in o.a. Jesaja 53 vers 1 tot 12 en werd dus door de profeet geopenbaard. Maar het was destijds een geheim voor de Schrifgeleerden, zodat de profetieen in vervulling konden gaan. Toegevoegd na 4 minuten: de andere uitleg is van de netser en de spruit is de verwijzing naar Jesaja 11 (= Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï ) - dit ter zijde.