Waar baseren de Katholieken de Maria Hemelvaart op ?

Toegevoegd na 2 uur:
En wanneer is deze dag ingevoerd ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De doctrine van de tenhemelopneming stelt dat Maria aan het eind van haar leven ten hemel opgenomen is, met lichaam en ziel. Sommige mensen denken dat Maria ten hemel opgevaren is, dat is echt niet het geval. Christus is, door Zijn eigen kracht, opgevaren te hemel. Maria is door God opgenomen in de hemel. Op de mogelijkheid van een lichamelijke opname voor de tweede komst van Christus wordt gezinspeeld in Matt. 27: 52-53: “En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt”. Zijn al deze Oudtestamentische heiligen gestorven en opnieuw begraven? Daar is geen aanwijzing voor, maar volgens geschriften van vroege kerkvaders zijn ze in de hemel opgenomen. Er is ook ‘negatief’ historisch bewijs dat Maria ten hemel opgenomen is. De eerste Christenen onderdak gaven aan de heiligen, waarvan er vele zijn die we niet kennen. Steden wedijverden met elkaar om de titel te krijgen dat daar de laatste rustplaats was van een beroemde heilige. In de eerste eeuwen van het Christendom werden relikwieën van heiligen fanatiek beschermd en hoog geacht. Men is het erover eens dat Maria haar leven beëindigde in Jeruzalem, of misschien Efeze. \Maar waarom zijn er geen claims met betrekking tot de botten van Maria? Blijkbaar omdat er geen botten waren om te claimen, en de mensen wisten dat. Door de eeuwen heen hebben Kerkvaders gesproken over de gepastheid van Maria’s privilege om ten hemel opgenomen te worden. Als mogelijke onderbouwingen hiervoor worden genoemd: Maria’s vrij zijn van zonde, haar Moederschap van God, haar altijddurende maagdelijkheid, en haar eenheid met het verlossende werk van Christus. Het dogma is bijzonder passend wanneer je de eer bekijkt die gegeven werd aan de ark van het verbond. Vanwege haar kostbare inhoud, was de ark gemaakt van onvergankelijk hout, en Psalm 132: 8 zegt: “Sta op, HEERE! tot Uw rust, Gij en de ark Uwer sterkte!” Wanneer dit vat een dergelijke eer ontvangt, hoeveel te meer dan zou niet Maria bewaard worden voor bederf, aangezien zij de ark van het Nieuwe Verbond is – die het brood des levens uit de hemel droeg, het Woord van God, Jezus Christus. Immers de wijsheid woont “niet in een lichaam dat door zonde wordt beheerst” (Wijsheid 1: 4, NBV). Maar het gaat om meer dan alleen geschiktheid. Immers wanneer Maria onbevlekt ontvangen is dan is het ook logisch dat ze niet lijdt onder het bederf van het graf, wat de consequentie is van de zonde (Gen. 3: 17,19).

Aanvankelijk was 'Ontslaping' de naam voor deze feestdag: 'Dormitio Mariae' (Latijn) en 'Koimesis Theotokou' (Grieks). In het westerse christendom werd, onder invloed van apocriefe teksten en volkslegenden, vanaf de achtste eeuw de term 'Tenhemelopneming van Maria' gebruikt. In het Nieuwe Testament staat echter nergens dat Maria in de hemel is opgenomen. Tijdens het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) hadden 200 bisschoppen om de dogmatische definitie van de lichamelijke tenhemelopneming van Maria gevraagd. In 1950 kondigde paus Pius XII het dogma fidei van de Tenhemelopneming af en bevestigde het in de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus. De Orthodoxe Kerk gelooft ook dat de Moeder Gods lichamelijk is opgevaren naar de hemel, maar kent desondanks geen dogma dat de lichamelijke tenhemelopneming van de Moeder Gods behelst. In de kerkelijke traditie van de orthodoxie spreekt men van het Ontslapen van de Moeder Gods. Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria zijn verschillende verhalen in omloop die uit de kerkelijke traditie afkomstig zijn. In de Bijbel wordt er niet over gerept. Maria moet ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden ofwel in Jeruzalem ofwel in Ephese. Volgens een bepaalde traditie waren alle apostelen hierbij aanwezig, behalve Tomas. Toen deze aankwam was Maria's lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Tomas in zijn eentje haar graf. Tomas zag toen de tenhemelopneming van Maria. Daarbij kreeg hij van Maria haar gordel. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hun de gordel toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de situatie toen Tomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Christus.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria-Tenheme...

In feite ligt het verhaal van de tenhemelopneming van Maria al vast in een ander dogma van de RK kerk, namelijk in dat van de onbevlekte ontvangenis. Die houdt niet in (wat veel mensen denken) dat Maria maagd was toen ze Jezus kreeg. Het dogma houdt in dat Maria ZONDER ERFZONDE geboren werd. God wist toen immers al dat zij de moeder van zijn zoon zou worden, en die kon natuurlijk niet uit een zondige vrouw geboren worden. Dus kreeg Maria toen zij zelf geboren werd NIET de erfzonde (die Adam en Eva in de wereld hadden gebracht door het eten van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad). Volgens de RK kerk had die erfzonde drie gevolgen: 1) Iedereen moest sterven. 2) Iedereen moest lijden. 3) Iedereen moest 'zijn brood verdienen in het zweet des aanschijns' (met veel pijn en moeite). Ik vroeg me als kind al af waar de kleine lettertjes in dit contract stonden, want Maria heeft vast heel hard gewerkt, en ze heeft ook zéker erg geleden. Er zijn talloze piëta's gemaakt: beelden van haar, terwijl zij het lichaam van haar gemartelde en dode zoon in haar armen houdt. Over lijden gesproken. In feite is dat dus erg onlogisch, en ik heb ook nooit een verklaring gekregen waarom zij, hoewel zonder erfzonden, wel moest lijden. (Ik kreeg wel een 4 voor godsdienst omdat ik altijd de verkeerde vragen stelde.) Enfin: ik denk dat het iedereen toch wel te gortig was om haar ook nog te laten sterven. Tenhemelopneming was wel opportuun.

*** w94 15/2 blz. 26-28 Maria Tenhemelopneming — Een door God geopenbaard dogma? *** DE TENHEMELOPNEMING — de leerstelling dat Maria, de moeder van Jezus, lichamelijk naar de hemel is opgestegen — ligt miljoenen rooms-katholieken na aan het hart. De historicus George William Douglas zegt: „De Assumptie, of Tenhemelopneming, van de Maagd Maria is [lange tijd] als het grootste Mariafeest en een van de voornaamste plechtigheden van het kerkelijk jaar gevierd.” Katholieke theologen geven echter toe dat de bijbel er geen melding van maakt dat Maria een dergelijke hemelvaart heeft ervaren. Ja, slechts weinig katholieken beseffen dat deze geliefde leerstelling eeuwenlang het onderwerp van controverse en verhitte debatten is geweest. Hoe komt het dan dat de kerk de Tenhemelopneming van Maria uiteindelijk als een dogma heeft aanvaard? Is er enige reden om ze als een door God geopenbaard dogma te bezien? De antwoorden op deze vragen zijn niet louter theoretisch. Ze hebben vergaande consequenties voor allen die de waarheid liefhebben. De ontwikkeling van een dogma Het verbaast u wellicht te weten dat in de eerste eeuwen na Jezus’ dood het begrip Maria Tenhemelopneming volkomen vreemd was aan het christelijke denken. De katholieke theoloog Jean Galot schrijft in L’Osservatore Romano: „In het begin bestond er in de christelijke gemeenschap geen gedenkdag van Maria’s dood.” Nadat de Drieëenheidsleer echter een officiële kerkelijke leerstelling was geworden, ging men Maria een steeds belangrijker rol toekennen. Men ging haar in schitterende bewoordingen beschrijven zoals „Moeder Gods”, „zonder zonde ontvangen”, „Middelares” en „Koningin des Hemels”. Na verloop van tijd, zo redeneert de theoloog Galot, „kon het feit dat de vroege traditie niets over Maria’s dood zei, de christenen die de volmaaktheid van Maria erkenden en haar wilden vereren, niet volkomen tevredenstellen. Zo kwam het dat de beschrijvingen van de Tenhemelopneming, die het produkt van volksverbeelding waren, vorm aannamen.” Rond de vierde eeuw G.T. begonnen de zogenaamde apocriefen van de Tenhemelopneming te circuleren. In deze geschriften stonden fantastische verhalen over Maria’s vermeende hemelvaart. Neem bijvoorbeeld eens het geschrift dat de titel draagt „Het ontslapen van de Heilige Moeder Gods”. Het wordt aan niemand minder dan de apostel Johannes toegeschreven, maar het is waarschijnlijker dat het bijna 400 jaar na de dood van Johannes is geschreven. WORD VERVOLG Toegevoegd na 7 minuten: VERVOLG BIJ REACTIE 1 EN 2

Bronnen:
JW.ORG

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100