Waarom is een geloofsbelijdenis zo belangrijk?

Ik heb een presentatie moeten houden over geloofsbelijdenis. Mij werd gevraagd waarom een geloofsbelijdenis zo belangrijk is voor islamieten.
Ik heb dit niet kunnen antwoorden en dat hoeft ook niet meer, maar weet iemand hier het antwoord op, want ik wil het wel heel graag weten.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Door het uitspreken van de geloofsbelijdenis erken je dat je getuigd dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is. Door dit uit te spreken leg je een bekentenis af dat je nooit iemand naast Allah de Verhevene zult aanbidden en dat je erkent dat Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) een ware boodschapper is die door Allah de Verhevene gezonden is om de islam aan ons over te brengen. Dit is voor iedere moslim de basis. Als je als moslims dit vanuit het diepste van je hart erkent dan heb je voor jezelf een goede basis gecreëerd om de islam te kunnen belijden.

Bronnen:
http://moslimparadijs.intropagina.nl/5-zuilen.html

Dit is eigenlijk in iedere oosterse godsdienst van belang. Door herhaling slijt je het in. De joden hebben de Sjema: 4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Het Christendom sinds 170 n Christus de apostolische geloofsbelijdenis: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen Voor die tijd was dit de regel uit Matt 16: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Binnen het Boedisme is dit de toevlucht: Drie Juwelen; de Boeddha, zijn leer Dharma In de Islam is dit de Sjahada: Ik getuig dat er geen godheid is dan alleen God en ik getuig dat Mohammed de gezant van God is. Bij het ontstaan van religie was er vaak een lage geschooldheid waardoor men zelf niet kon lezen. Dus prent je de belangrijkste delen in als houvast van je geloof. In de Islamitische landen speelt dit probleem wat meer nog. Daarbij komt is dat de Islam de Koran zuiver wenst te houden en daarom van belang is dat je deze in de oorspronkelijke bewoording tot je neemt. Overigens kan dat ook als een positief iets worden gezien. Zelf draag ik altijd de letters WWJD (What Would Jesus Do) als reminder. Daarnaast is kan het ook zeer nuttig zijn om delen van buiten te kennen omdat er omstandigheden kunnen zijn waarin je niet meer kan lezen en zo doende de woorden kan heractiveren alsof je nog in staat bent ze te lezen.