Kan God sterven ?

Veel Christen die geloven dat Jezus God is, geloven ook dat hij is gestorven.Hoe zit dat dan precies ,want in de bijbel staat dat God niet kan sterven. Spreekt de bijbel zichzelf dan tegen ? (Habakuk 1:12)

Weet jij het antwoord?

/2500

Vader, Zoon en Heilige Geest zijn een Drie-eenheid. Vergelijk het met water: dat kan vloeibaar, ijs, of damp zijn. Maar het zijn alle drie vormen van water. Jezus is gestorven (het ijs is gesmolten) en na drie dagen weer op gestaan (het ijs is weer bevroren). Dat de toestand van één van de drie vormen tijdelijk anders geweest is zegt niet dat die veranderde toestand dus ook mogelijk is bij de andere twee vormen. Jezus was God in menselijke vorm. God zelf is niet menselijk, en daarom kan Hij niet sterven. Hij zegt zelf: 'Ik ben'. 'Ik ben' is eeuwig.

Nee, dat is niet in tegenspraak met elkaar. In de eerste plaats geloven wij (christenen) dat Jezus God is, maar ook dat hij mens was hier op aarde. Als mens is hij gestorven, zoals mensen kunnen sterven. Maar hij hield niet op te bestaan: in zijn eerste brief schrijft Petrus in een vrij ingewikkelde zin iets waar we uit af kunnen leiden dat Jezus in de tijd dat hij - als mens - dood was, in het dodenrijk zijn boodschap heeft gebracht (1 Petrus 3: 18-20). Dat is een tweede heel belangrijk punt, naast dat we geloven dat Jezus zowel mens als God is, geloven we ook in het eeuwige leven. Dus ook als een mens hier sterft op aarde, geloven we dat weliswaar het aardse lichaam van die persoon dood is, maar dat de ziel van de persoon doorleeft, en uiteindelijk ook een nieuw lichaam zal krijgen. Zo was Jezus ook niet dood in de zin van 'stoppen met bestaan', maar was zijn lichaam dood, terwijl hij zelf als persoon (zijn ziel, zijn Goddelijkheid, hoe je het maar noemen wilt) niet dood was. Jezus zélf zegt dan ook tegen de misdadiger die naast hem aan het kruis hangt en die tot inkeer komt en hem om hulp vraagt dat die man "vandaag nog" met hem (Jezus) in het paradijs zal zijn. Dit zegt Jezus terwijl hij weet dat hij zeer binnenkort, binnen enkele uren, gaat sterven. God kan dus - inderdaad - niet sterven, zoals deze man gemerkt zal hebben. Die zal niet in de hemel zijn gekomen en daar bij wijze van een briefje op de deur gevonden hebben met de tekst: "ben zo terug". Ondanks dat de mens Jezus drie dagen dood is geweest, was God zeker niet dood in die dagen.

God is de Alfa en Omega - het begin en het einde. Voor God bestaat de tijd anders als voor ons, duizend jaar is als 1 dag, en 1 dag is als duizend jaar. God's bestaan staat in teken van de eeuwigheid. God heeft de tijd en ruimte gemaakt voor ons mensen in de zichtbare wereld. Wat betreft de Here Jezus. God is als mens zichtbaar geworden in Zijn Zoon Jezus op aarde. Hij was uit de hemel nedergedaald en de volheid van God woonde in de Here Jezus 2 Kol 9 Jezus als mens was gestorven en opgestaan, waarom omdat Hij ook volkomen mens was. God als Heilige Geest schiep Jezus' als menselijke lichaam in een vrouw, Maria (Matt. 1:20). Fil 2: 6-11 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood ? de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader. Alleen Hij kon de prijs voor onze zonden betalen. Alleen Hij kon ons redden van de straf, die wij verdiend hadden. Hij leed voor ons (1 Petr. 2:21; 3:18; 4:1). De Here Jezus kon dus sterven omdat hij ook volkomen mens was. Toegevoegd na 2 uur: We hebben het hier over het vleselijk sterven van Christus. Geestelijk is Christus nooit gestorven en is Hij opgestaan met een hemelslichaam

Mensen sterven. Vandaar het voortplantingssysteem om de soort in stand te houden. Geesten sterven niet als zij eenmaal tot aanzijn gekomen zijn zoals de engelen; zij kunnen niet sterven. God echter is zonder begin en zonder einde. “De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Luc+20 Wat Jezus betreft heeft Hij Zijn leven (menselijke kleed) gegeven om vernederd te worden. Dat menselijke kleed heeft geleden en is uiteindelijk gekruisigd en gedood. “Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+10&id16=1&l=nl&set=10 Uit deze Schriftplaatsen blijkt dat het nu onze beurt is om vrijwillig hetzelfde te doen. Hij is ons Voorbeeld hierin. Maar wij zijn natuurlijk vrij in onze keuze om ons leven naar eigen goeddunken in te richten . . . .

De uitdrukkingen „onsterfelijk” of „onsterfelijkheid” komen niet in de Hebreeuwse Geschriften voor. Daarin wordt echter wel aangetoond dat Jehovah God, als de Bron van alle leven, niet aan de dood onderworpen, dus onsterfelijk is (Ps 36:7, 9; 90:1, 2; Hab 1:12). Dit feit wordt ook door de christelijke apostel Paulus beklemtoond wanneer hij God beschrijft als „de Koning der eeuwigheid”, de ’onvergankelijke God’. — 1Ti 1:17. Er kan terecht worden gezegd dat de christelijke aanbidding om de eeuwigheid draait, want God zelf is eeuwig. Dit is voor mensen misschien moeilijk te bevatten — dat God nooit een begin heeft gehad. Maar beschouw eens de bergen, de gehele aarde en het gehele universum. Zijn deze nieuw, recent? Natuurgeleerden hebben de ouderdom van het universum op miljarden jaren bepaald. Zou de Schepper ervan dan niet nog langer bestaan? De apostel Paulus schreef begrijpelijkerwijs dat Jehovah’s „eeuwige kracht en Godheid” blijken uit wat Hij heeft geschapen. — Rom. 1:20. Gods eeuwigheid strekt zich ook tot in de toekomst uit. De schrijvers van zowel de Hebreeuwse Geschriften als de christelijke Griekse Geschriften wisten dat God nooit zal sterven en dat Jehovah derhalve tot in alle eeuwigheid zal regeren. De psalmist riep uit: „Jehovah is Koning tot onbepaalde tijd [Hebr., ’olam], ja, voor eeuwig [Hebr., ’ad]” (Ps. 10:16; Ex. 15:18). En in het laatste boek van de bijbel citeerde de apostel Johannes stemmen uit de hemel die over de Heer Jehovah zeiden: „Hij zal als koning regeren tot in alle eeuwigheid.” De schrijver Johannes gebruikte hier de meervoudsvorm van de Griekse uitdrukking die letterlijk „tot de eeuwen der eeuwen” betekent (Openb. 11:15; 1 Tim. 1:17). Met betrekking tot de toekomst wist Johannes derhalve ontwijfelbaar dat onze Schepper tot „in de eeuwen der eeuwen” zal regeren (Kingdom Interlinear Translation).