Hoe verhoudt het doorgegeven van mutaties in de GBA aan de SILA zich tot de WBP (Zie toelichting voor uitleg)?

In de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens staat, kort samengevat

Dat de gemeentes systematisch gegevens kunnen verstrekken aan het SILA (dat is een centrale ledenadministratieorganisatie van een aantal kerken). Het betreft hier algemene en verwijsgegevens over:

- de naam
- de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner
- het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner - het adres
- de gemeente van inschrijving
- de geboortedatum
- de datum van overlijden
- het administratienummer

Op de website van de SILA (http://www.sila.nl/) staan een aantal boude uitspraken, ik noem er twee:

- De SILA is een schoolvoorbeeld van maximale pricacybescherming.

en:

- Bij het opzetten van de SILA-administratie is aan alle kerkleden deze oplossing uitgelegd en is iedereen in de gelegenheid gesteld desgewenst bezwaar te maken tegen opname in de SILA-administratie.

De eerste opmerking spreekt denk ik voor zich in waarom deze m.i. nogal gedurfd is. De tweede dan, ik was kerklid toen de SILA is ingevoerd, mij is echter nooit iets gevraagd.

Volgens mij deugt dit niet in verband met gangbare normen op dit gebied en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Heb ik hierin gelijk? Zo nee, waarom niet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het college bescherming persoonsgegevens zegt hierover: Gemeenten kunnen gegevens niet rechtstreeks aan een kerkgenootschap verstrekken. Wel kunnen gemeenten, bijvoorbeeld adresgegevens, aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (Sila) verstrekken. Deze stichting levert de gegevens op verzoek verder door aan de administratie van het betreffende kerkgenootschap. Indien een ingeschrevene geen lid (meer) is van een kerkgenootschap of indien hij bezwaar heeft gemaakt tegen de opname van zijn gegevens in de persoonsregistratie van de Sila, mogen diens gegevens niet meer aan de kerk worden verstrekt. De ingeschrevene kan ook bij de gemeente verzoeken geen gegevens meer aan de Sila door te geven.

Bronnen:
http://www.mijnprivacy.nl/Vraag/Onderwerp/...