Refereert Jezus zelf naar het "waarom" hij moet sterven?

Paulus en de evangelisten zeggen dat Jezus sterft voor onze zonden. Zegt Jezus dit zelf ook? Zo ja, zegt Hij dat Hij is gestorven voor de mensen van zijn tijd, de mensen uit het verleden, en/of de mensen in de toekomst?

Weet jij het antwoord?

/2500

Tijdens zijn werk sprak hij er wel over met zijn discipelen maar niet openbaar ook omdat het nog niet was gebeurd. maar ze konden er toen nog niets mee Hij spreekt er zelf niet over maar laat getuigen dat doen Johannes de doper deed wel zijn uitspraak Joh. 1:29 zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Alleen tijdens het laatste avondmaal spreek hij er openlijker over maar niet zozeer over de zonde maar meer over het verbond dat Hij mag aanbieden voor ieder die gelooft dat Hij van God is uitgegaan en dat hij terug gaat naar waar hij was en daardoor ons ook voorgaat. toen het was geschied,.... Voorwaar, Ik zeg u, wat gij bindt op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij ontbindt op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn.9 Deze belofte werd vervuld op de dag van de Verrijzenis. Ontvangt de Heilige Geest, zei de verrezen Heer; wiens zonden gij vergeeft zijn ze vergeven, wie ge ze niet vergeeft zijn ze niet vergeven.10 Dit was de eerste gave van Christus aan zijn Kerk. Als je het verhaal van de lamme er dan even naast legt dan zie je dat Jezus zonde mag vergeven Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 21 De schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 22 Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? 23 Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”? 24 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ En hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 25 En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen. Hij sprak er dus niet over hij deed het. en tja als je dat niet gelooft dan zal een uitspraak van Jezus zelf daar niet aan veranderen. action speaks louder than words maar geloof je wat je ziet ? of het geldt voor het heden verleden en toekomst ? ja want op de berg spraken mozes en Elia met hem en deze waren levend dus daar zou je uit mogen concluderen dat het ook voor het verleden geldt.

Over het “waarom” Hij moest sterven heeft Jezus niet gesproken in het openbaar. De Wet en de profeten hebben hier in de boekrol over Hem geprofeteerd. “Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Heb+10 In de boekrol las Jezus wat Zijn taak en roeping was en waarom Hij moest sterven. In deze verzen lees je ook dat Jezus de plaats in nam van de geofferde dieren zoals dat toen in de Wet was voorgeschreven; de mensen uit het verleden. In de boekrol, dat is in onze tijd het Oude Testament, hebben de profeten het lijden en sterven van Jezus ook op de mensen in de toekomst, dus in deze tijd, betrokken. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jes+53&id47=1&l=nl&set=10 De apostel Paulus en de evangelisten verwijzen in hun verkondiging immers ook telkens naar diverse teksten uit de boekrol van de profeten.

Bij het laatste avondmaal spreekt Jezus er heel duidelijk over: ´´Dit is (=symbool voor) Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, wat vergoten wordt tot vergeving van zonden. Hierin wordt dus duidelijk dat het lijden nodig was om voor de zonden te kunnen ´´betalen´´. Er zijn nog wel meer plaatsen waar Jezus er naar refereert maar ik vind dit persoonlijk het duidelijkste en ook het mooiste moment.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mar+1...
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mat+2...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100