Wat zegt de Bijbel over sektes?

Kan iemand mij a.u.b. uitleggen wat de Bijbel vertelt over sektes en andere 'valse leraren,' zoals de Bijbel ze geloof ik noemt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Enkele teksten genomen uit de SV met voetnoten : Sadduceeen worden sekte genoemd, ook Farizeeen en Nazarenen. Handelingen 5: 17 En de hogepriester stond op, en allen, die met hem waren (welke was de sekte 31 der Sadduceen),32 en werden vervuld met nijdigheid.33 Voetnoot 31 toelichting betekenis woord sekte: 31) de sekte Grieks Hairesis; door welk woord betekend wordt een wijze van godsdienst, die iemand voor zichzelven verkoren heeft en volgt, Hand. 26:5, en Hand. 28:22; en schijnt dit woord in den beginne zowel ten goede als ten kwade genomen geweest te zijn; maar daarna is het altijd ten kwade genomen, voor een valsen godsdienst, waarvan komt het woord heresie en heretijk; dat is, ketterij en ketter. Hand 15: 5 Maar, zeiden zij,11 er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der12 Farizeen, die gelovig13 zijn geworden, zeggende, dat men hen moet besnijden,14 en gebieden de wet van15 Mozes te onderhouden. Hand.26: 5 Als die van over lang5 mij te voren gekend hebben (indien zij het wilden getuigen), dat ik, naar de bescheidenste6 sekte van onzen godsdienst, als een Farizeer geleefd heb. Hand 24: 5 Want wij hebben dezen man bevonden te zijn een pest, en een, die oproer verwekt onder al de Joden, door de ganse wereld, en een oppersten voorstander van de sekte6 der Nazarenen.7 Ook de leer van de Weg, (Christenen) werden bestempeld als een sekte door de heidenen zie voetnoot 36 onderaan. Hand.24: 14 Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg,19 welken zij sekte noemen,20 den God der vaderen alzo diene, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten geschreven is; Hand 28: 22 Maar wij begeren wel van u te horen, wat gij gevoelt; want wat deze sekte36 aangaat, ons is bekend, dat zij overal37 tegengesproken wordt. Voetnoot: 36) deze sekte Zo noemen zij den Christelijken godsdienst. Zie Hand. 24:5,14. 37) overal Namelijk zowel bij de Joden als bij de heidenen; Luk. 2:34. christenen krijgen de raad van Paulus zich af te keren van degenen die een andere leer brengen. Zie voorbeeld van Hymeneus en Filetus in 2 timotheus 2: 16 Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. 17 En hun48 woord zal49 voorteten, gelijk de50 kanker; onder welke is51 Hymeneus en52 Filetus; 18 Die van de waarheid53 zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede geschied is,54 en verkeren sommiger geloof.55

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/kanttekenin...

Op zich zegt de bijbel niets over sektes, want die bestonden toen nog niet. Maar je zou de teksten over dwaalleraren er op van toepassing kunnen laten zijn. Die vind je onder andere in: 2 Petrus 2 - "Deze dwaalleraren zijn zo zelfingenomen dat ze er niet voor terugdeinzen hemelse machten te lasteren". "Ze slaan hoogmoedige en dwaze taal uit en met hun zelfzuchtige verlangens en losbandig gedrag verlokken ze degenen die nog maar pas aan de verkeerde invloed van hun omgeving ontsnapt zijn". 2 Timoteüs 2 - "Wat dwaalleraren vertellen, woekert voort als een gezwel". "Daarmee ondermijnen ze het geloof van anderen". 2 Timoteüs 3 - "Het zijn mensen met een zieke geest en een onbetrouwbaar geloof". 2 Johannes 1 - "Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet, want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken".

Bronnen:
http://www.biblija.net

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Tim+4&id47=1&l=nl&set=10