hoe kan het eigenlijk dat de joden niet in jezus geloven in zijn hoedanigheid als zoon van god terwijl hij zelf een jood was?

Weet jij het antwoord?

/2500

Juist omdat Hij zichzelf uitgaf voor (zoon van) God geloofde ze niet in Jezus. Dat stond gelijk aan Godslastering. Want hoe kon een mens zich uitgeven voor God, dachten de Joden, dat is blasfemie.

Jezus was inderdaad zelf joods. Als je het heel simpel uitlegt is het christendom begonnen als een afsplitsing van het jodendom. De leerstelling dat Jezus de Messias en de zoon van God was werd door sommige joden wel geloofd (zij werden dus christen) en door sommigen niet (zij bleven joods).

Omdat de Joden hem niet "herkenden" als de komende Messias die hun ook wel beloofd was maar blijkbaar niet aan "hun eisen" voldeed. ze dachten waarschijnlijk meer in de trend van een revolutionair machtig iemand. die de romeinen een lesje zou leren. Maar je moet ook bedenken dat de Joden die discipelen werden ook in het begin in de veronderstelling waren dat Jezus alleen voor het Volk Israel was. Hand 1:7 Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7 Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, 8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Jezus is zowel de Messias die is gekomen en (opnieuw)komen gaat.

De messias moet in mannelijke lijn afstammen van David. Nogal moeilijk als je geen vader hebt ....

Er zijn wel "Messias-belijdende Joden". Er zijn ook heel veel Niet-Joden die niet in Jezus geloven. Joden erkennen natuurlijk wel het bestaan van Jezus, maar niet zijn aanspraak dat hij de Messias was. Anderzijds: heel veel Joden hebben zich in de loop van de geschiedenis wel bekeert tot Christus. Zoals ook heel veel christenen Jezus de rug hebben toegedraaid. Ten dele speelt ook wat Jezus zei: "een profeet wordt niet geëerd in eigen land".

De geestelijke leiders in die dagen hadden het volk, de Joden, foutief geïnformeerd over wie Jezus was. Zij hielden hen een koning voor, die hen zou komen bevrijden van de Romeinse overheersing, zoals je kunt lezen in de dialoog met het Romeinse gezag in die dagen: ” Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? Jezus antwoordde: Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken? Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt Gij gedaan? Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld . . .” En velen wilden niet zo’n koning gezien de uitspraak van Jezus in Lucas: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild”.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+1...
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Luc+1...

Het Jodendom stelt dat God absoluut en perfect is en verwerpt dan ook de leer van de triniteit. Voor de Joden is er slechts één god. Deut 6:4:"Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!". Dat iemand zich zou uitgeven voor God is voor de Joden een verwerpelijke gedachte, daar werd in de tijd van Jezus de doodstraf voor gegeven. Jezus is voor de hogeraad door de Joodse hogepriester Kajafas beschuldigt voor Godslastering omdat hij niet ontkende dat hij niet de zoon van God was. 64 Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.’ 65 Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert. 66 Wat denkt u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf!’ De Messias(Masjiach) wordt door de Joden Gezien als de ideale mens met Goddelijke aspiraties(Hoewel de Masjiach Goddelijke inspiratie heeft, is hij uitdrukkelijk niet Goddelijk (Jesaja, hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 5).) De betekenis van het Hebreeuwse woord Masjiach is gezalfde, Het wordt vroeger gebruikt om een Joodse koning of hoge priester aan te duiden die tijdens zijn aantreden met olie wordt gezalfd. Messias in het jodendom is dan ook een mens van vlees en bloed, die politieke en religieuze leiding geeft aan het Joodse volk als koning en profeet. De Masjiach is de ideale mens die drie taken heeft ten aanzien van: -ieder individu: wie is rechtschapen en wie niet? -het Joodse volk: terugkeer naar Israël -de mensheid: erkenning van de Ene God

Een profeet wordt in eigen land niet geëerd.

De vraag is een goede, want je zou verwachten dat hij juist onder zijn volksgenoten geliefd zou zijn. Dat is echter niet zo. In die tijd was het joodse volk onderdrukt, en dan staan er bijna automatisch mensen op die zeggen dat zij het antwoord hebben. Dat soort gedrag zie je nu ook in de new-age beweging ivm met het voorspelde einde van de wereld door de Maya's. Uit die vele profeten die opstonden was Jezus er één, die waarschijnlijk in zijn gedrag niet heel anders was dan al die anderen. Alleen heeft deze ene vele volgelingen gekregen omdat hij gekruisigd werd en er mensen daarna meenden hem te zien als zijnde opgestaan. Hij voldeed echter niet aan wat het jodendom van de messias verwacht: Een einde aan het lijden op aarde. Overigens is het veel vreemder dat allerlei mensen wel geloven dat Jezus de zoon van God was. Wikipedia:In het jodendom is de messias vanaf de tweede eeuw v.Chr. een leider die een messiaanse periode van vrede en welvarendheid voor Joden en andere volkeren gaat inluiden, die uiteindelijk leidt tot de eindtijd. De persoon in kwestie zou afstammen van Koning David en zou het leiderschap van zijn koningshuis herstellen. De messias wordt genoemd als belangrijke profeet en koning, onder het voorbehoud dat hij als profeet minder belangrijk is dan Mozes en als koning minder belangrijk dan Koning David.

Vanuit het jodendom is er geen sprake van een goddelijke zoon. De visie die de christelijke Kerk er later op heeft geplakt heeft Jezus (vzmh) ook niet gepredikt. De kans dat áls Jezus (vzmh) inderdaad heeft gezegd dat hij de zoon van God was dat ook letterlijk bedoelde is minimaal. Zo wordt ook over David (vzmh) in de Bijbel gesproken als de zoon van God. Als Jezus (vzmh) al zoiets gezegd heeft, dan zal het bedoeld zijn als de zorgzaamheid van God voor ons; ons verzorgen en belonen en straffen uit liefde. Volgens de islaam was Jezus (vzmh) een hanif, een monotheïst die voor de openbaring van de islaam al de ene God aanbad.

Door misvattingen, sociale druk en vervolging. In de tijd dat Jezus werd geboren, verwachtten veel Joden dat de Messias zou verschijnen. Onder de Joden werd in die tijd algemeen geloofd dat de Messias zou komen om hen van het onderdrukkende Romeinse juk te bevrijden en het aardse koninkrijk Israël te herstellen. Voordat Jezus met zijn bediening begon, waren er een aantal charismatische leiders opgestaan die gewelddadig verzet tegen de bestaande politieke heerschappij hadden bepleit. Wat die mannen hadden gedaan, was waarschijnlijk van invloed op wat het volk van de Messias verwachtte. Jezus stak sterk af bij die valse messiassen. Hij bevorderde geen geweld maar leerde zijn toehoorders hun vijanden lief te hebben en onderworpen te zijn aan de autoriteiten (Mattheüs 5:41-44). Het volk liet zich heel sterk beïnvloeden door vooropgezette ideeën over de Messias. Tegen de tijd dat Jezus naar de aarde kwam, weken het Joodse religieuze denken en handelen sterk af van wat in de geïnspireerde Geschriften werd onderwezen. De toenmalige religieuze leiders, de sadduceeën, farizeeën en schriftgeleerden, hielden menselijke overleveringen hoog en stelden die boven Gods geschreven Woord. Steeds weer beschuldigden ze Jezus ervan de Wet te overtreden omdat hij wonderbare genezingen op de sabbat verrichtte. Door hun onschriftuurlijke leringen krachtig te weerleggen, vocht Jezus zowel hun gezag aan als hun aanspraken op een goedgekeurde positie bij God. Daar komt nog bij dat Jezus van eenvoudige komaf was en niet zoals zij een officiële religieuze opleiding had genoten. Geen wonder dat het voor zulke trotse mannen zo moeilijk was Jezus als de Messias te erkennen! Nadat Jezus Lazarus had opgewekt, beraadslaagden de leiders van de verschillende religieuze groeperingen met elkaar en zeiden: „Wat staat ons te doen, want deze mens verricht vele tekenen? Als wij hem zo laten begaan, zullen zij allemaal geloof in hem stellen, en de Romeinen zullen komen en zowel onze plaats als onze natie wegnemen.” Uit vrees hun macht en positie te verliezen, spanden de religieuze leiders samen om zowel Lazarus als Jezus te doden! — Johannes 11:45-53; 12:9-11. Door de houding van de eerste-eeuwse Joodse religieuze leiders ontstond er een sociaal klimaat van vijandigheid tegen iedereen die Jezus als de Messias aanvaardde. Iemand die zich publiekelijk als een volgeling van Christus identificeerde, riskeerde de banvloek en zelfs geweld.

Lees veel antwoorden die de kern toucheren maar niet raken. Jezus is door het Joodse volk veroordeelt voor godloochening, hoe kan dat zelfde volk zonder gratie te verlenen dan zeggen dat hij geen godloochening pleegde.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100