Is er harde bewijs dat de Bijbel is vervalst/veranderd?

Ik heb als Christen af en toe discussies met Moslims en telkens krijg ik te horen dat de Bijbel is vervalst/veranderd/aangepast noem maar op, maar is hier bewijs voor? Ik bedoel dan ook echt harde bewijs, géén geruchten of iets in die richting.

Weet jij het antwoord?

/2500

Of er hard bewijs voor is weet ik niet, wel weet ik dat de verhalen in de bijbel heel lang doorverteld zijn, voor het op schrift kwam. Als verhalen doorverteld en doorverteld worden veranderd er toch een en ander, zoals je misschien nog weet van zo'n spelletje dat je elkaar iets doorverteld en de laatste in de rij het hardop mag zeggen. Het verhaal is vaak dan ook anders. Ook schijnt het dat bij iedere keer dat de bijbel herschreven is, er dingen zijn uitgehaald of veranderd zijn, al gelang wat men op dat moment belangrijk vond. En ook bij vertaling is er bepaalde tekst weleens (met opzet of niet) anders geinterpreteerd. Hier een link voor je. http://members.fortunecity.com/nholtorf/weten3.html

Het is ons mensen eigen om de dingen zo uit te leggen dat het ons goed uitkomt. Eigenlijk is dat niet zo erg, ware het niet dat uitleggers van Thora, Bijbel en Koran veel, heel veel kwaad in deze wereld hebben aangericht. Dit geldt ook voor uitleggers van ideologieën die tot religies zijn verworden(denk maar aan het communisme en Stalin). De woorden in heilige Boeken hoeven daarom niet per sé met opzet te zijn vervalst, vaak zijn ze met de beste bedoelingen(vanuit hen subjectief gezien) aangepast. Onderzoeken met ct scans, hersens doorlichters, hebben uitgewezen dat mensen met aandoeningen aan de temporaal kwab, een deel van de hersenen, veel religieuze ervaringen hebben. Zij verzinnen of ervaren, in de woorden van de onderzoekers, opdrachten rechtstreeks van God, bijvoorbeeld. Vanuit die redenering zijn er geen harde bewijzen dat wat er in die heilige Boeken staat vervalst ofzo is, maar wel is er het harde bewijs dat mensen dat verzonnen, ook in de goede zin des woords, hebben. Dat wil dus niet zeggen dat er dus harde bewijs is dat iets verdraaid of niet waar is of zou kunnen zijn.

Jah het is veranderd hoe konden ze anders de kruistochten organiseren en mensen hersenspoelen door te zeggen als je de heidenen dood ga je naar de hemel

Voor zover ik weet is de bijbel een verzameling griekse teksten die als een bloemlezing zijn samengevoegd en tezamen de katholieke geloofsleer omvatten. Tijdens een synode is bepaald welke teksten daarin opgenomen zijn. Daarna is aan deze verzameling niets meer gewijzigd vermoed ik vanwege de talloze handgeschreven kopieen die nodig waren voor de verbreiding en onderhoud van het geloof. In hoeverre deze teksten zelf hebreeuwse en aramese teksten correct vertalen of interpreteren is de vraag. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat er grote veranderingen in de tekst komen als een origineel geschrift tientallen keren nauwgezet overgeschreven wordt in de originele taal.

De Thora werd oorspronkelijk gedicteerd door God aan Mozes, letter voor letter. uit de Midrasj (Devarim Rabba 9:4) : "Voor zijn dood, schreef Mozes 13 Torah Rollen. Twaalf van deze waren verdeeld naar elk van de 12 stammen. De 13e was geplaatst in de Ark van het convenant (met de tabletten). Als er iemand zou komen en proberen te herschrijven of vervalsen van de Tora, zou het een in de Ark ‘getuigen’ tegen hem. " (Ook als hij toegang had tot de rol in de Ark en probeerde te vervalsen Het zou de verspreide kopieën ‘getuigen’ tegen hem.) Een authentieke "bewijs tekst" was altijd bewaard in de Heilige Tempel in Jeruzalem, waartegen alle andere rollen zouden worden gecontroleerd. De zorgvuldige proces van de hand-het kopiëren van een scroll duurt ongeveer 2.000 uur (Een full-time baan voor een jaar). Door de eeuwen heen, hebben joodse schriftgeleerden gehandeld op grond van de volgende richtlijnen: - Een Torah Scroll is gediskwalificeerd als zelfs een enkele letter wordt toegevoegd. - Een Torah Scroll is gediskwalificeerd als zelfs een enkele letter wordt verwijderd. 2 Timoteüs 3:16 vertelt ons dat de Bijbel door God “ingegeven” of “geïnspireerd” werd aan de schrijvers. Volgens de Moslims is Jezus ( Isa ) niet gekruisigd maar heeft G'd/Allah Isa tot Zich genomen en stierf Judas in zijn plaats. De discipelen die getuigen waren van de opstanding van Christus gaven hun leven voor hun getuigenis ( Petrus liet zich zelfs op zijn kop kruisigen ). De Koran is later geschreven en zegt: “"Wij geloven in God en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob en de stammen werd neergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen...” (Soera el-Baqarah 2:136) “Er is niemand die de woorden van God veranderen” (soera 6:34 en 10:64). Het lijkt behoorlijk duidelijk dat in de tijd dat de koran geschreven is, er nergens enige aanwijzing is gegeven over eventuele vervalsing van de Bijbel. Het probleem is dat het evangelie niet met de koran overeenstemt vooral over de Here Jezus.

Het meest duidelijke voorbeeld is het Comma Johanneum, een korte zin ("Comma") die in de meeste vertalingen van de Eerste brief van Johannes tussen 1522 en de tweede helft van de negentiende eeuw te vinden is. In vertalingen die het zinnetje bevatten, zoals de Statenvertaling luidt 1 Johannes 5:7-8 als volgt: 7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. 8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een. Het resultaat wordt gewoonlijk begrepen als een duidelijke verwijzing naar de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest. De tekst komt in de oudste Griekse handschriften niet voor. Ook wordt hij door de vroege Kerkvaders niet geciteerd, wanneer ze dit gedeelte van de Johannesbrief aanhalen. Kennelijk is het vers ergens tijdens de Middeleeuwen tussen de Latijnse tekst van het Nieuwe Testament geraakt, misschien eerst als glos in de kantlijn en daarna bij het kopiëren in de tekst opgenomen. Moderne bijbelvertalingen laten het Comma weg, plaatsen het in een voetnoot of zetten het tussen haakjes. Zie verder de genoemde bron.