Is er harde bewijs dat de Bijbel is vervalst/veranderd?

Ik heb als Christen af en toe discussies met Moslims en telkens krijg ik te horen dat de Bijbel is vervalst/veranderd/aangepast noem maar op, maar is hier bewijs voor? Ik bedoel dan ook echt harde bewijs, géén geruchten of iets in die richting.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er zijn onweerlegbare bewijzen dat de Hebreeuwse en Griekse tekst waarop hedendaagse vertalingen zijn gebaseerd, met een opmerkelijke getrouwheid de woorden van de oorspronkelijke schrijvers van de Bijbel weergeven. Daarvan getuigen duizenden afschriften van bijbelhandschriften ,naar schatting zijn er zo een 6000 van de volledige Hebreeuwse Geschriften of van gedeelten ervan en zo’n 5000 van de christelijke Geschriften in het Grieks , deze zijn tot in onze tijd blijven bestaan. Door een zorgvuldig, vergelijkend onderzoek van de vele bestaande handschriften hebben tekstcritici de fouten van afschrijvers kunnen opsporen en kunnen vaststellen wat de originele lezing was. Geen enkel ander oud werk is zo nauwkeurig is overgeleverd. Eén punt ga ik eventjes belichten: Als u vandaag Jeruzalem bezoekt, kunt u fragmenten van de Dode-Zeerollen bezichtigen. Op een bandopname door de archeoloog professor Yigael Yadin wordt daar toegelicht: „Er zijn niet meer dan ongeveer vijf- of zeshonderd jaar verstreken tussen het tijdstip waarop de woorden van Jesaja werkelijk werden uitgesproken en het tijdstip waarop deze rol in de 2de eeuw v.Chr. werd overgeschreven. Het is verbazingwekkend hoe nauwkeurig de originele rol in het museum, hoewel die toch meer dan 2000 jaar oud is, overeenstemt met de bijbel die wij thans in het Hebreeuws lezen of in de vertalingen die aan de hand van het oorspronkelijke Hebreeuws . . . zijn gemaakt.” Toegevoegd na 3 uur: De masoreten (wat „de Meesters der overlevering” betekent) waren afschrijvers van de Hebreeuwse Geschriften die tussen de zesde en de tiende eeuw G.T. leefden. De afschriften die zij hebben vervaardigd, worden de masoretische teksten genoemd. Zoek maar eens op hoe uiterst nauwkeurig zij te werk gingen en welk diep respect zij voor deze geschriften hadden.

Of er hard bewijs voor is weet ik niet, wel weet ik dat de verhalen in de bijbel heel lang doorverteld zijn, voor het op schrift kwam. Als verhalen doorverteld en doorverteld worden veranderd er toch een en ander, zoals je misschien nog weet van zo'n spelletje dat je elkaar iets doorverteld en de laatste in de rij het hardop mag zeggen. Het verhaal is vaak dan ook anders. Ook schijnt het dat bij iedere keer dat de bijbel herschreven is, er dingen zijn uitgehaald of veranderd zijn, al gelang wat men op dat moment belangrijk vond. En ook bij vertaling is er bepaalde tekst weleens (met opzet of niet) anders geinterpreteerd. Hier een link voor je. http://members.fortunecity.com/nholtorf/weten3.html

In Harper's Magazine stond een tijd terug een wetenschappelijk artikel waarin op basis van archeologische vondsten werd beweerd dat de Bijbel (in ieder geval deels) berust op verzinsels/verdraaiingen. In antwoord op je vraag zullen de wetenschappers op wie dat artikel gebaseerd was dus stellen dat de Bijvel wél vervalst/verander/aangepast is. Er zijn echter ook genoeg mensen die anders beweren. Hard bewijs zul je er nooit voor vinden, maar ik hecht persoonlijk de meeste waarde aan wetenschappelijk onderbouwde teksten. Toegevoegd na 3 minuten: Ik vind zojuist het artikel online (zie bron).

Bronnen:
http://www.worldagesarchive.com/Reference_...

Het is ons mensen eigen om de dingen zo uit te leggen dat het ons goed uitkomt. Eigenlijk is dat niet zo erg, ware het niet dat uitleggers van Thora, Bijbel en Koran veel, heel veel kwaad in deze wereld hebben aangericht. Dit geldt ook voor uitleggers van ideologieën die tot religies zijn verworden(denk maar aan het communisme en Stalin). De woorden in heilige Boeken hoeven daarom niet per sé met opzet te zijn vervalst, vaak zijn ze met de beste bedoelingen(vanuit hen subjectief gezien) aangepast. Onderzoeken met ct scans, hersens doorlichters, hebben uitgewezen dat mensen met aandoeningen aan de temporaal kwab, een deel van de hersenen, veel religieuze ervaringen hebben. Zij verzinnen of ervaren, in de woorden van de onderzoekers, opdrachten rechtstreeks van God, bijvoorbeeld. Vanuit die redenering zijn er geen harde bewijzen dat wat er in die heilige Boeken staat vervalst ofzo is, maar wel is er het harde bewijs dat mensen dat verzonnen, ook in de goede zin des woords, hebben. Dat wil dus niet zeggen dat er dus harde bewijs is dat iets verdraaid of niet waar is of zou kunnen zijn.

Jah het is veranderd hoe konden ze anders de kruistochten organiseren en mensen hersenspoelen door te zeggen als je de heidenen dood ga je naar de hemel

Nee. Niet dat ik weet iig. De Bijbel is voor zover ik kan na gaan ook niet vervalst. In vergelijking met bv de dodezeerollen is de tekst die nu in de Bijbel staat verrassend hetzelfde. Wel zijn er de nodige schoonheidsfoutjes in de verschillende vertalingen in verschillende talen geslopen. De Willibrordvertaling is bv iets anders dan de Statenvertaling maar inhoudelijk blijven ze hetzelfde (ok; de Katholieke versie bevat een paar boeken meer dan de protestantse versie). Wel zal je moeten realiseren dat de Bijbel pas in zijn huidige vorm officieel is geaccepteerd op het Concilie van Carthago in 418. Er zijn ook behoorlijk wat boeken die de eind versie van de Bijbel niet gehaald hebben (dat wil niet zeggen dat de RK kerk ze niet meer heeft of gebruikt). Er zullen dan ook ongetwijfeld verschillende versies van de Bijbel bestaan van voor 418 die weinig gemeen hebben met elkaar en de huidige Bijbel. Dit wordt door critici nogal eens gebruikt om de autoriteit van de Bijbel te bestrijden. Naar mijn mening is dat geen goede manier om tegen de kerk in te gaan. Kritisch zijn is 1 ding. Maar gebruik dan wel de juiste argumenten.

Voor zover ik weet is de bijbel een verzameling griekse teksten die als een bloemlezing zijn samengevoegd en tezamen de katholieke geloofsleer omvatten. Tijdens een synode is bepaald welke teksten daarin opgenomen zijn. Daarna is aan deze verzameling niets meer gewijzigd vermoed ik vanwege de talloze handgeschreven kopieen die nodig waren voor de verbreiding en onderhoud van het geloof. In hoeverre deze teksten zelf hebreeuwse en aramese teksten correct vertalen of interpreteren is de vraag. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat er grote veranderingen in de tekst komen als een origineel geschrift tientallen keren nauwgezet overgeschreven wordt in de originele taal.

Je zal het niet makkelijk kunnen, maar als je een koran vindt met Lang Voorwoord, zal je daar de beweringen tegen komen die vaak genoemd worden om de koran als vervanger van de Bijbel naar voren te schuiven. Dat is ook de conclusie aan het eind. Maar waar spreken ze over? Zij noemen uitlatingen, beweringen en melding van gebeurtenissen als tegenstrijdig en zeggen dan dat de Bijbel niet meer het Woord van God is. Er worden in dit lange voorwoord een heleboel genoemd, (ik zal de uitleg erachter plaatsen): !) Waar haalde Kain zijn vrouw vandaan, als Adam en Eva de eerste en enige mensen op aarde waren, voor ze kinderen kregen? (Uitleg: (Genesis 5:4) 4 En de dagen van A̱dam nadat hij de vader van Seth was geworden, werden achthonderd jaar. Intussen werd hij de vader van zonen en dochters. Dus Kain trouwde gewoon met een zus, wat toen niet zo'n probleem was) 2) Dat er over een prijs van een dorsvloer wordt gesproken in de ene tekst en in een andere tekst over een andere prijs. (Uitleg: (2 Samuël 24:24) . . .Bijgevolg kocht Da̱vid de dorsvloer en de runderen voor vijftig zilveren sikkelen. en in (1 Kronieken 21:25) 25 Zo gaf Da̱vid aan O̱rnan voor de plaats gouden sikkelen tot een gewicht van zeshonderd. In de ene prijs wordt de prijs met en de ander zonder de op de dorsvloer aanwezige dingen genoemd.) 3) In de ene tekst wordt over een voorval met Jezus gezegd dat hij Jericho in ging en de andere dat het gebeurde toen hij Jericho verliet. (Uitleg: (Mattheüs 20:29) 29 Toen zij nu Je̱richo uitgingen, volgde een grote schare hem. vergeleken met (Markus 10:46) 46 En zij kwamen in Je̱richo. Maar toen hij met zijn discipelen en een aanzienlijke schare uit Je̱richo wegging, ....... Jericho bestond uit een Joods en een Romeins gedeelte. Afhankelijk vanwaaruit gesproken werd. B.v. Inwoners van Scheveningen zeggen dat ze naar Den Haag gaan.) Er worden nog een heleboel meer van dit soort "schijnbare tegenstrijdigheden" genoemd, maar de ruimte laat het niet toe allemaal te behandelen. Maar nadat ik allemaal had nagetrokken, bleek er voor mij geen tegenstrijdigheid meer over. Dus de eindconclusie in dit Lange Voorwoord is onterecht. De Koran kan niet pretenderen de vervanging van de Bijbel te zijn, daar er geen noodzaak is die te vervangen. Wat wel door diverse vertalers is gedaan, dat er dingen aangepast zijn, omdat die niet in de lijn zat met wat ze zelf geloven en woorden vervangen. De Bijbel is nog steeds heel betrouwbaar er zelfs niet in strijd met de wetenschap.

Of de bijbel vervalst of veranderd is zal altijd een discussiepunt blijven ten aanzienvan anders denkenden/gelovigen. Men heeft daar ook een aantal redenen voor en één van die redenen kan zijn dat er onder christen zelf veel discussie en onenigheid bestaat over een aantal onderwerpen van de bijbel. Eén gevoelig onderwerp bijvoorbeeld is de g(G) odheid van Jezus christus. Naar aanleiding van een aantal leerzame discussies op goeie vraag, ben ik een diepgaand onderzoek gestart over dit onderwerp alhoewel het niet makkelijk is om “objectief” te blijven. Belangrijk is uit welke grondtekst de bijbel is vertaald zowel voor het OT als het NT. Vasstaat dat de Hbreeuwse geschriften betrouwbaarder zijn overgeleverd dan de Griekse geschriften. Ook belangrijk is om na te gaan om grondtekst waaruit is vertaald, op zijn betrouwbaarheid te toetsen. Zo heeft men de textus receptus en Westcott en Hort etc Verschillende vertalingen zijn vertaald uit deze twee grondteksten. Men heeft de grootnieuwsbijbel, de nieuwe Bijbelvertaling en de nieuwe wereldvertaling. Ook de Statenvertaling, en de NBG Gataway bijbel enz. Als men de eerste drie vergelijkt met bv de twee laatste dat zien bemerken we dat er alleen maar over dit 1ne onderwerp de g(G)odheid van Jezus toch wel crusiale verschillen opmerkt in sommige Bijbelpassages. De vertalingen vertalen volgens de overgeleverde grondteksten die zijn aangehaald en deze grondteksten zijn dan weer vertaald aan de hand van de originele geschriften waarvan de meeste verloren zijn gegaan. Na onderzoek moet men vaststellen dat één van deze twee grondteksten zijn vertaald naar eigen ideeen en interpretaties van sommige bijbels leestellingen. Dit verschil is duidelijk in aangehaalde bijbelvertalingen, in sommioge vertalingen komen tekstgedeelten voor die in andere vertalingen niet voorkomen. Vollgens sommigen zijn deze tekstgedeelten “weglatingen” en voor anderen “toevoegingen”. Dit zijn beweringen “volgens ieder zijn overtuiging” of hoe men het heeft aangeleerd. Moslims geloven niet in de Godheid van Jezus en volgens hen is de bijbel dan ook vervalst. Is er harde bewijs ? Neen, wel verschillende bijbelvertalingen die zijn vertaald uit verschillende grondteksten. Welke is de juiste ? Dit dienen we zorgvuldig te onderzoeken, maar eenmaal we een bepaalde overtuiging hebben, is het volgens mij heel moeilijk om “objectief te blijven. http://www.bijbelstudies.com/gri.htm

De Thora werd oorspronkelijk gedicteerd door God aan Mozes, letter voor letter. uit de Midrasj (Devarim Rabba 9:4) : "Voor zijn dood, schreef Mozes 13 Torah Rollen. Twaalf van deze waren verdeeld naar elk van de 12 stammen. De 13e was geplaatst in de Ark van het convenant (met de tabletten). Als er iemand zou komen en proberen te herschrijven of vervalsen van de Tora, zou het een in de Ark ‘getuigen’ tegen hem. " (Ook als hij toegang had tot de rol in de Ark en probeerde te vervalsen Het zou de verspreide kopieën ‘getuigen’ tegen hem.) Een authentieke "bewijs tekst" was altijd bewaard in de Heilige Tempel in Jeruzalem, waartegen alle andere rollen zouden worden gecontroleerd. De zorgvuldige proces van de hand-het kopiëren van een scroll duurt ongeveer 2.000 uur (Een full-time baan voor een jaar). Door de eeuwen heen, hebben joodse schriftgeleerden gehandeld op grond van de volgende richtlijnen: - Een Torah Scroll is gediskwalificeerd als zelfs een enkele letter wordt toegevoegd. - Een Torah Scroll is gediskwalificeerd als zelfs een enkele letter wordt verwijderd. 2 Timoteüs 3:16 vertelt ons dat de Bijbel door God “ingegeven” of “geïnspireerd” werd aan de schrijvers. Volgens de Moslims is Jezus ( Isa ) niet gekruisigd maar heeft G'd/Allah Isa tot Zich genomen en stierf Judas in zijn plaats. De discipelen die getuigen waren van de opstanding van Christus gaven hun leven voor hun getuigenis ( Petrus liet zich zelfs op zijn kop kruisigen ). De Koran is later geschreven en zegt: “"Wij geloven in God en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob en de stammen werd neergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen...” (Soera el-Baqarah 2:136) “Er is niemand die de woorden van God veranderen” (soera 6:34 en 10:64). Het lijkt behoorlijk duidelijk dat in de tijd dat de koran geschreven is, er nergens enige aanwijzing is gegeven over eventuele vervalsing van de Bijbel. Het probleem is dat het evangelie niet met de koran overeenstemt vooral over de Here Jezus.

Het meest duidelijke voorbeeld is het Comma Johanneum, een korte zin ("Comma") die in de meeste vertalingen van de Eerste brief van Johannes tussen 1522 en de tweede helft van de negentiende eeuw te vinden is. In vertalingen die het zinnetje bevatten, zoals de Statenvertaling luidt 1 Johannes 5:7-8 als volgt: 7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. 8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een. Het resultaat wordt gewoonlijk begrepen als een duidelijke verwijzing naar de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest. De tekst komt in de oudste Griekse handschriften niet voor. Ook wordt hij door de vroege Kerkvaders niet geciteerd, wanneer ze dit gedeelte van de Johannesbrief aanhalen. Kennelijk is het vers ergens tijdens de Middeleeuwen tussen de Latijnse tekst van het Nieuwe Testament geraakt, misschien eerst als glos in de kantlijn en daarna bij het kopiëren in de tekst opgenomen. Moderne bijbelvertalingen laten het Comma weg, plaatsen het in een voetnoot of zetten het tussen haakjes. Zie verder de genoemde bron.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100