Is Jezus de stichter van het Christendom? zo niet, wie dan wel? groetjes frederik en delfien

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, maar Jezus was eigenlijk Joods. Zijn volgers waren ook joden, maar Jezus was het niet helemaal eens met het Jodendom, is heeft toen een soort eigen geloof gemaakt. En dat was het Christendom. Toegevoegd na 6 dagen: En Christendom kwam van Jezus CHRISTUS

Jezus was geen christen maar een jood. Zijn eerste volgelingen waren ook joden. Zij zagen in hem de lang verwachte Messias, dat betekent 'de gezalfde van God'. De eerste christenen die Grieks spraken noemde hem Christus. Dat is het Griekse woord voor Messias. Buitenstaanders noemden hen naar hun leermeester: christenen.

Het hangt er vanaf hoe nauw je de definitie van "christen". Als je 'm heel nauw maakt, dan was Jezus geen christen en kan hij dus ook niet als stichter gezien worden (zie voorgaande antwoorden). Ben je echter niet zo'n mierenneuker, en wil je gewoon de persoon die de aanleiding gaf hebben, dan moet je wel bij Jezus zijn. Hij heeft de aanleiding tot het ontstaan van het christendom gegeven, door een andere interpretatie van het joodse geloof te geven.

Jezus CHRISTUS was idd de stichter van het Christendom. Wat betekent 'het woord' of de naam 'christus'? Het betekent 'gezalfde'; dat is wat plaatsvond bij z'n doop in de Jordaan, toen heilige geest in hem werkzaam werd en hij begon het 'Koninkrijk Gods' aan te kondigen, zoals de profetie aangeeft, door heilige geest geleid: (Jesaja 61:1-2) De geest van de Soevereine Heer Jehovah is op mij, omdat Jehovah mij heeft gezalfd om de zachtmoedigen goed nieuws te vertellen. Hij heeft mij gezonden om de gebrokenen van hart te verbinden, om vrijheid uit te roepen tot de gevangengenomenen en het wijde openen [van de ogen] zelfs tot de gevangenen; om uit te roepen het jaar van goede wil van de zijde van Jehovah en de dag der wraak van de zijde van onze God. .  Let op hoe het verslag hierover klinkt: (Lukas 4:16-21) Zo kwam hij te Na̱zareth, waar hij was grootgebracht, en hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag de synagoge binnen en stond op om voor te lezen. Daarom werd hem de boekrol van de profeet Jesa̱ja aangereikt, en hij opende de boekrol en vond de plaats waar geschreven stond: „Jehovah’s geest is op mij, omdat hij mij heeft gezalfd om de armen goed nieuws bekend te maken, hij heeft mij uitgezonden om de gevangenen vrijlating te prediken en de blinden herstel van gezicht, om de verbrijzelden in vrijheid heen te zenden, om Jehovah’s jaar van aanvaarding te prediken.” Hierna rolde hij de boekrol op, gaf ze aan de dienaar terug en ging zitten; en de ogen van allen in de synagoge waren oplettend op hem gevestigd. 21 Toen begon hij tot hen te zeggen: „Heden is deze schriftplaats die GIJ zojuist hebt gehoord, vervuld.” Heb je het verschil gemerkt? Het is subtiel: Jezus predikt 'de dag van aanvaarding'. Maar volgens Jesaja komt er ook 'n aangekondigde dag van wraak ... Wat maakt dat Jezus wel de stichter is van het Christendom, maar hij in werkelijkheid een rol vervult die hem door iemand is aangeboden die groter is dan hijzelf, wat hij ook verscheidene keren in zijn leven uitdrukkelijk onder de aandacht van zijn toehoorders brengt. Boven de Christus uit torent aldus de Ware God, Jehovah, wat volledig in harmonie is met de betekenis van de naam Jezus, ttz Je‧sjoe′aʽ of Jehō‧sjoe′aʽ wat overeenkomt met „Jehovah is redding”. Naderhand werden nog mensen 'gezalfd' met dezelfde heilige geest. Treffend dus dat dezen de naam 'christenen' dragen, gezalfden dus en een tijdlang getrouw hieraan hebben geleefd, tot de voorzegde grote afval heeft plaatsgevonden.

Niet Jezus zelf is de stichter van het Christendom. Zijn volgelingen en een groep invloedrijke theologen hebben van zijn zienswijze een religie gemaakt.

Paulus. Paulus hoorde van Jezus maar heeft hem zelf niet gekend. Paulus was eigenlijk bezig om de volgelingen van Jezus te vervolgen. Dat waren groepen gelovigen die vaak heel verschillende beelden hadden van Jezus. Lang niet altijd zagen ze in Jezus de zoon van god. Meer een leraar of profeet. Ze onttrokken zich aan het Romeinse gezag op een passieve, vredelievende manier. Zij hadden een ideaal dat belangrijker was dan aardse zaken. Dat was kennelijk bedreigend. Maar een echte religie was het nog niet. Toen Paulus bekeerd was ging hij heel gericht een groot aantal christengroepen begeleiden en pas toen kreeg het christendom zo'n beetje de betekenis zoals wij die nu kennen. Dat was het begin van de christelijke traditie en de ontwikkeling van de kerken. Jezus zelf was een Jood en hij richtte zich tot de Joden, maar ook tot allerlei andere groepen. Hij wilde geen 'christendom' stichten maar de mensen opnieuw tot god brengen. Alle mensen! - dus hoezo een stroming of nieuwe groep?. De eerste Christenen waren Joden, Armeniers, (As)Syriers en Grieken (en vast nog meer). Jezus probeerde eigenlijk het oude Joodse geloof om te vormen. De misstanden weg te nemen en de tempel te zuiveren. Maar de Joodse traditie was daarvoor te sterk.

„Christendom” heeft betrekking op de oorspronkelijke vorm van aanbidding en de weg tot God die door Jezus Christus werd geleerd. Het is dus de logica zelve dat hij de stichter is van het christendom. Toch wil ik hier nog een kanttekening bij maken:Verward Christendom niet met christenheid. Met de term „christenheid” wordt gedoeld op het rijk van sektarische activiteit dat wordt beheerst door religies die beweren christelijk te zijn.En daar heeft Christus niks mee te maken.

Het christendom is afgeleid van het Griekse woord Christos wat Messias betekent. De naam 'christen' betekent 'volgeling van Christus' en was eigenlijk een scheldnaam die door de Grieken gebruikt werd voor de volgelingen of discipelen van Jezus Christus. Lees meer in de bron die ik heb toegevoegd. Hier staat alles heel duidelijk beschreven

Niet Jezus was de stichter van het Christendom, maar zijn volgelingen. De leer van Jezus was de aanleiding. Het christendom is ontstaan aan het begin van onze jaartelling als een joodse sekte, die de rabbi Jezus van Nazareth aanvaarde als de Messias, zoals die door de joodse profeten was aangekondigd. Men kan niet een bepaalde persoon of groepering aanwijzen die het Christendoom heeft opgericht of zoals jij zegt gesticht. De joden geloofden dat Gods Messias (Christus) zou komen om het Koninkrijk Gods op aarde te vestigen. Daarmee wordt bedoeld een ‘rijk’ waarin vrijheid, vrede en rechtvaardigheid heerst. Met Jezus kwam dat Rijk Gods een stuk dichterbij getuige de vele wonderen die Hij verrichte. Om het Koninkrijk Gods binnen te gaan is een radicale ommekeer van de levenswijze noodzakelijk (wedergeboorte). In de Bergrede ontvouwde Jezus zijn revolutionair programma hoe het koninkrijk Gods eruit zal zien en hoe je dit kunt binnen gaan. De kern van het christendom is de verering van Jezus Christus als Zoon van God, de unieke openbaring van het heil van God voor de mensen.

Jezus Christus = Julius Caesar Volgens sommige bronnen was Julius Caesar de stichter van het Christendom. Een Italiaanse linguist en historicus heeft hier onderzoek naar gedaan. Hij heeft oude boeken over Caesar en Christus met elkaar vergeleken. Wat bleek, allebei deden zij de zelfde route, Jezus kwam terecht in Kafarneum, Julius in Koforneum. Is een andere naam zou je zeggen, maar vertaal en overschrijffoutjes zijn snel gemaakt. Allebei hebben zij dezelfde initialen. Allebei hebben zij dezelfde geboortedag in Romeinse telling. Allebei hebben zij de initialen JC, allebei hebben zij een verrader. Bij Caesar is dat Brutus, bij Christus is dat Judas. Alleen als je dan kijkt naar de geslachtsnaam van Brutus, dat was Julius Brutus. Julias - Judas. Schrijf die twee namen in het Grieks op, en het verschilt alleen een streepje bij één letter. In de tijd van Caesar waren er Juliaanse gebruiken, Carotta (de onderzoeker) is naar geïsoleerde dorpen afgereisd, en wat bleek. De volgelingen van Jezus in die geïsoleerde dorpen hebben gebruiken van Caesar zijn tijd, en niet de gebruiken die er later bij zijn bedacht. De Piëta (een beeld) in het Vaticaan is voor gelovigen moeder Maria met zijn zoon Jezus, voor mij is het de maagd Maria (vrouw van caesar) met zijn doorstoken man in haar armen. Het aparte is dat in Spanje Maria niet moeder wordt genoemd, maar maagd. Julius Caesar werd ervan beschuldigd Koning te worden, net als Jezus Christus, en Julius Caesar werd gezien als zoon van god, net als Jezus Christus. Dat Jezus heeft bestaan is niet te bewijzen, om te zeggen dat hij niet bestond, is ook heel dom. Maar om te zeggen dat hij een ander persoon was maar de bronnen in de loop van de jaren veranderd zijn, dat is heel aannemelijk. Hoe kon het Christendom zich zo verspreiden, door heel Europa. Hoe kon een onbekende man zo bekend worden door heel Europa. Logisch is als deze man al bekend zou zijn! Toegevoegd na 4 minuten: correctie: Het aparte is dat in Spanej Maria niet maagd wordt genoemd: maar WEDUWE