Wat houdt Protestantisme in? Wat is het verschil met het rooms-katholieke geloof?

Wat houdt Protestantisme in? Wat is het verschil met het rooms-katholieke geloof? Zijn er veel verschillende dingen, zoals bij de Moslims?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het Rooms-katholieke geloof is het oudste, maar het kwam aan het einde van de Middeleeuwen onder vuur te liggen van protestanten vanwege gebruiken die in de loop der tijden in het geloof waren ingeslopen en volgens de protestanten net in overeenstemming waren met de leer van het Nieuwe Testament; de kritiek was vooral gericht op de rijkdom en aardse macht van de katholieke kerk. het protestantisme onderscheidt zich vooral door meer soberheid (geen beelden en zelfs geen heiligen).

Een van de voornaamste verschillen is dat het Rooms-Katholieke geloof een opperbaas heeft: de Paus in Rome. De verschillende protestant richtingen kennen niet zo'n duidelijk verankerd leiderschap. Bij Rooms-Katholieken is de communie erg belangrijk, volgens de officiële leer veranderen het brood en de wijn daarbij echt in het lichaam en bloed van Christus. Voor Protestanten is het meer een symbolisch gebeuren. En zo zijn er nog heel wat meer grote en kleine verschillen.

Het Roomse Katholicisme is geen geloof, maar een kerkgenootschap binnen het spectrum dat inmiddels bestaat onder het Christelijk geloof. In de eerste eeuwen na Christus zijn verschillende kerken ontstaan, tegenwoordig zijn daar vooral van overgebleven de Rooms-Katholieke kerk, maar ook de verschillende orthodoxe kerken. De Oosters-orthodoxe Kerk bijvoorbeeld ziet zichzelf als voortzetting van de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Katholiek als woord komt uit het Grieks (καθολικός-ή-όν - katholikos), wat algemeen of universeel betekent, dit is een eigenschap die dus zowel de Oosters-orthodoxe Kerk als de Rooms Katholieke kerk meent te bezitten en dit zijn slechts twee voorbeelden, er zijn meer kerken die, ik zou haast zeggen uiteraard, allemaal van zichzelf vinden dat ze de enige juiste kerk zijn en daarom ook woorden als katholiek en orthodox gebruiken om zichzelf te beschrijven. Het protestantisme dan is een stroming in het christendom, die eveneens bestaat uit vele uiteenlopende kerkgenootschappen. Naast de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosterse Orthodoxie en enige andere kerken is het protestantisme ontstaan tijdens de Reformatie in de 16e eeuw nadat verschillende theologen, onder wie Maarten Luther, Huldrych Zwingli, Johannes Calvijn en de Nederlandse Menno Simons in een conflict waren geraakt met de Rooms-Katholieke Kerk over de christelijke leer en de kerkelijke praktijk. Voor iets meer informatie over protestantisme en de geschiedenis ervan kun je bijvoorbeeld de eerste link hieronder raadplegen, die heb ik ook gebruikt om een deel van het bovenstaande te schrijven. Een eenvoudig kort antwoord is niet te geven op deze vraag, voor zover dat toch mogelijk is komt het erop neer dat er diepgegronde meningsverschillen zijn ontstaan binnen de Rooms-Katholieke kerk die geleid hebben tot een afsplitsing van wat nu het protestantisme wordt genoemd. Deze groep zelf is echter verre van uniform, er bestaat ook binnen het protestantisme het nodige aan meningsverschillen, waardoor weer allerlei nieuwe kerken zijn ontstaan.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantisme

De basis voor het Protestantisme is gelegd vroeg in de 16e eeuw door o.a Luther, Zwingli, Calvijn, en er waren nog wel meer mensen. Zij ergerden zich aan allerlei volslagen overbodige gebruiken in de katholieke kerk. Zoals, het kopen van aflaten, aanbidding van heiligen, de centrale plaats van Maria, de biecht, de onfeilbaarheid van de Paus, het celibaat, de transsubstantiatie. Luther timmerde zijn 95 stellingen in 1517 op de kerkdeuren van de kerk in Wittenberg. Het Protestantisme heeft zich verder los van de RK kerk ontwikkeld. Er zijn vele stromingen. De een legt accenten hier en de andere daar. In de bibliotheek zijn er wel boeken over te vinden. Tegenwoordig is de RK kerk veel meer naar het protestantisme toegegroeid. Afgezien van het celibaat en de hierarchie in de kerk, zijn de kerkdiensten voor een groot deel hetzelfde. Er is nog een merkwaardig ding, waarvan ik denk: ach laat ze maar, maar waar vooral oudere RK mensen een punt maken: de hostie die in de mis, als gedachtenis aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn volgelingen had, wordt gedacht als zijnde letterlijk het lichaam en het bloed van Christus. In de protestante kerken wordt brood gedeeld en wijn gedronken, uitsluitend als gedachtenis. In de RK kerk mag alleen een celibataire priester de hostie uitdelen. Maar die zijn er lang niet genoeg. Er zijn gelukkig wel gehuwd pastors (ze hebben de volledige opleiding, maar zijn niet gewijd), en die doen dan een zg gebedsdienst. De hostie wordt wel gewoon uitgedeeld. Voor mij, maakt dat niks uit, want brood blijft gewoon brood, het magisch denken hebben we allang verlaten, dus de RK kerk zal hier ook nog wel overheen groeien, net als over het celibaat. Toegevoegd na 13 minuten: Het verschil met de Islam is groot. Van wat ik ervan weet, staan vele dingen me tegen. Maar we zullen eerder naar de overeenkomsten moeten gaan zoeken, die er ook zijn. Mohammed leefde destijd al in een gedeeltelijk gechristianiseerde en joodse wereld. Hij gebruikte om zijn verhaal te vertellen ook profeten die algemeen gekend waren. Ik heb de Koran niet gelezen. Toegevoegd na 17 minuten: In de geloofsbelijdenis van Nicea die zowel in de RK kerken als in de Protestante kerken wordt uitgesproken, spreekt men van het geloof in een algemene, christelijke kerk (algemeen=katholiek).

Bronnen:
catechetenopleiding gevolgd.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Luther

De christelijke kerk die na de geboorte en hemelvaart van christus is ontstaan heeft vele verschuivingen en dwalingen gekend. tot ca 1500 na chr. hebben degenen die Jezus woorden oprecht kenden geprobeerd om dit binnen de Rooms Katholieke kerk recht te zetten. Toen dit jaren niet gelukt was door de macht van de Paus hebben Luther, Calvijn en andere zich los gemaakt van de Roomse kerk en is het protestantse opgekomen. Helaas ziet men om eigen eer en het niet geven van goddelijke eer nog steeds afsplitsingen binnen het protestantisme. De echte protestanten ging het om het geloof in Jezus, dat men niet door goede werken nog uit eigen kracht, maar alleen uit genade en het geloof in Jezus als Gods zoon en Zaligmaker in de Hemel kan komen. Dit zal door bijna elk christelijke geloof worden erkent, maar het gaat om de praktijk hiervan, bij de protestanten is er geen paus, zijn er geen heiligen, kan men niet door de doop of de biecht verlossing verkrijgen van de gedane zonden, ook kan men niet zo zeggen ik geloof, zonder te beseffen dat geloven is christus navolgen in alles dat in de bijbel beschreven staat, dus niet in de zaken die de mensen in de afgelopen eeuwen geinterpreteerd hebben.

Sola scriptura (betekenis: alleen door de Schrift, de Bijbel) is één van de Vijf sola's die een samenvattend uitgangspunt vormt van het protestantisme tijdens de Reformatie, maar ook heden ten dage nog steeds de belangrijkste uitgangspunten vormen voor het protestantisme. Tegenover de rooms-katholieke Kerk benadrukten de reformatoren het gezag en de autoriteit van de Bijbel. Volgens de reformanten was Alleen de Bijbel het Woord van God en is deze toegankelijk voor iedereen. (Dat wil zeggen; iedereen kan de Bijbel lezen en interpreteren, waar ze over het behoud van de zondaar spreekt). Deze doctrine is in tegenstelling met de leer van de katholieke kerk dat de Bijbel alleen goed geïnterpreteerd kan worden door de Heilige Apostolische Traditie van het Magisterium (dat wil zeggen; de Bijbel kan alleen goed geïnterpreteerd worden door de Paus en de Bisschoppen tijdens kerkelijk overleg). Deze doctrine wordt ook wel de formele oorzaak van de reformatie genoemd, omdat het de onderliggende reden was voor de onenigheid over sola fide. Tijdens de Reformatie zei Luther dat hij noch de Paus noch de Raad zou geloven, aangezien zij zich vaak hadden vergist en elkaar dikwijls tegengespraken. Ik geloof enkel in de Bijbelse teksten die ik heb aangehaald, en mijn geweten wordt gebonden door het Woord van de God. De rooms-katholieke Kerk heeft naast de Bijbel als het "Geschreven Woord van God" nog de kerkelijke overlevering, de Traditie als gezaghebbende instantie voor leer en leven. Als slot wil ik er nog bij vermelden dat beide religies een enorme bloedschuld in de afgelopen geschiedenis hebben opgebouwd denken we maar alleen al aan de W.O.'s die door hun leden ,geruggensteund door hun geestelijken werden gestreden. Alleen Jehovah's Getuigen beoefenen het ware internationale christendom.Zijn politiek neutraal en voeren geen oorlog.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sola_scriptura

Onder het katholicisme wordt de grootste stroming in het christendom verstaan. De rooms-katholieken aanvaarden de paus, de bisschop van Rome, als plaatsbekleder van Jezus-Christus op aarde en één en dezelfde katholieke leer die in de loop der eeuwen in dogmaverklaringen en decreten van concilies is vastgelegd. Het protestantisme is een stroming in het christendom, die bestaat uit vele uiteenlopende kerkgenootschappen, dus naast de rooms-katholieke Kerk en de Oosterse Orthodoxie. Het is ontstaan tijdens de Reformatie in de 16e eeuw nadat verschillende theologen, onder wie Maarten Luther, in een conflict waren geraakt met de rooms-katholieke Kerk over de christelijke leer en de kerkelijke praktijk. De reformatie (ook wel hervorming) is in de 16de eeuw ontstaan. De bedoeling was om de katholieke Kerk van binnenuit te hervormen. Toen de paus de reformatie echter afwees en liet bestrijden, kwam het tot een breuk tussen de gereformeerden en de rooms-katholieken. Een van de belangrijkste vertegenwoordiger van de Reformatie was Maarten Luther. Uit deze afsplitsing is de (Nederduits) Gereformeerde kerk ontstaan. Na begin 1800, dus begin van de Tachtigjarige Oorlog, werd de naam voor Nederduits Gereformeerde Kerk in Nederland veranderd in Nederlandse Hervormde Kerk en werd zo de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Naderhand hebben zich twee groepen uit de Nederlandse Hervormde Kerk afgescheiden en zich in 1892 verenigd in de Gereformeerde Kerk. De oorzaak van de afscheiding lag in de juiste interpretatie van de Bijbel In 2004 is de Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In feite zou je kunnen zeggen dat Protestant een mix is van Hervormde, Gereformeerde en Evangelisch-Lutherse kerken is.

De bron van het Protestantisme is min of meer gelijk en is samengevat in de twaalf artikelen van het geloof. De verschillen zijn echter groot, mbt visie o: Maria, Kerk, Goede werken, uiterlijkheden en tradities, huwelijk, kerkregering, enz. Meer hierover op mijn blog: http://verbond.blogspot.com/2010/10/de-weelde-katholiek-te-zijn.html

Bronnen:
http://verbond.blogspot.com/2010/10/de-wee...

Het belangrijkste verschil tussen protestanten en rooms-katholieken is dat r-katholieken geloven in heiligen, als Maria. De protestanten zweren deze helemaal af, zij geloven dat Maria en de andere heiligen 'gewone' mensen zijn en dat je ze niet mag vereren. Protestanten bidden daarom alleen maar rechtstreeks tot God en niet doormiddel van een tussenpersoon, een heilige. Wat ook een verschil tussen protestanten en rooms-katholieken is, is dat r-katholieken in wezen altijd wat moeten doen om bekeerd te worden en in de hemel te komen. De zogenaamde 'goede werken'. Je weet nooit of je genoeg van deze goede werken hebt gedaan om in de hemel te komen. Echter protestanten moeten alleen hun vertrouwen op God stellen en in Hem geloven om bekeerd te worden. Zij zeggen dat God het verlangen in je opwekt om in hem te geloven. Daarna is alles goed. Er kunnen nog wel moeilijkheden zijn maar God helpt je erdoor. Het protestantisme komt meer overeen met het rooms-katholicisme dan met de Islam. Maar dat is een heel ander verhaal. Ik hoop dat het je zo een beetje duidelijker is geworden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100