Wat is een waar geloof?

AUB alleen mbt religie

Vraag en antwoord 21
Wat is een waar geloof?
Een waar geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft , maar ook een vast vertrouwen , hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt , dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden,eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

deze vraag is reeds eerder gesteld: “Wat is een waar geloof?” Deze lezing werd gehouden in het Hervormd Centrum te Hardinxveld-Giessendam. Het is goed om na te denken over de vraag ‘Wat is een waar geloof?’. We kunnen namelijk uit de vraag concluderen dat er kennelijk ook onwaar- of schijngeloof is. De Bijbel leert ons dat er meerdere vormen van geloof zijn, alhoewel er eigenlijk maar één geloof is wat die naam waard is, namelijk het ware zaligmakende geloof. Gods Woord geeft ons verschillende beschrijvingen van dit ‘onware’ geloof. Zo kunnen we lezen over een tijdgeloof en een wondergeloof (Matth. 13:18-23). Ook kunnen we lezen over een geloof wat niet uit het hart komt (Joh. 2:23-24, 8:30-59). Meerdere voorbeelden uit de Schrift geven te kennen dat niet al het geloof ook waarzaligmakend is. De Bijbel geeft duidelijk aan wat het kenmerk van schijngeloof is, namelijk dat het geen wortel heeft. Daarom kan het ook geen ‘vruchten der bekering waardig voortbrengen’ (Matth. 3:8). Want dat is toch het kenmerk van een waar geloof? Niet alleen datgene wat er aan vooraf gegaan is, maar vooral datgene wat er op volgt, namelijk de vruchten. Hoe zit het met jou? Is jouw geloof geworteld in datgene wat Christus op Golgotha volbracht heeft? Dat is het enige en vaste fundament. Niet je bidden, lezen, naar de kerk gaan, Jongerenavonden bezoeken, enzovoorts. Of ben jij zo iemand die haarfijn uit kan leggen wat een waar geloof is en dat zelfs bij anderen kan beoordelen, terwijl je er zelf geen deel aan hebt? Daarom: “Onderzoek uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is?” (2Kor.13:5) We zijn zo geneigd om te steunen op allerlei gevoeligheden en ervaringen. Daarom is het van groot belang om te onderzoeken of je geloof alleen op de Heere Jezus Christus gericht is. Of ben je iemand die moet bekennen dat het geloof er niet is? Dan geldt voor jou maar één ding: bekeer je en gelooft het Evangelie! (Mark.1:15) Het geloof is het enige waarmee we straks voor God kunnen verschijnen. “Zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen.” (Hebr.11:6a)

Bronnen:
www.jongerenavonden.nl/lezingen/watiseenwa...

Dat is voor iedere gelovige zijn eigen geloof.

Alle geloven zijn waar voor degene die het gelooft. Bewijs maar eens dat het niet zo is. Toegevoegd op 03-06-2009 23:09:15 Er zijn ook gelovigen die hun eigen geloof niet als het WARE geloof beschouwen, maar die zich prettig voelen bij een bepaald geloof. Dit is bewezen, want er heeft zich er 1 gemeld :-)

Je hebt een waar geloof gevonden, als je er geen behoefte meer aan hebt om er vragen over te gaan stellen. (hier) Tot die tijd is het tobben...

Een waar geloof is een overtuigend bewijs... Maar geloven is een gevolg van niet weten... Als je wist dan hoefde je je niet te wenden tot geloven... Dan wist je en daarmee uit... Wat ga je doen als je het wel geloofd? Dan ga je niets meer onderzoeken, niets meer navragen, niets meer in twijfel trekken... je gelooft het wel... Dus een waar geloof is een overtuigend bewijs, maar geen weten... Want weten maalt niet om geloven...

Het bijzondere is dat jijzelf al zegt "een" waar geloof, en dan ben je klaar met het eerste antwoord. Het wordt anders als je vraagt naar "het" ware geloof. Er wordt heel wat "geloofd" onder de 6,5 miljard mensen met wie wij nu hier zijn, en naar mijn overtuiging is "het" ware geloof datgene wat ons allen die de behoefte hebben en zoekende zijn zich opnieuw te verbinden (= re-ligare / = religie) individueel met elkaar verbindt in die zoektocht. Is dat jouw antwoord? Verder nog: datgene wat jij desgewenst onder "God" verstaat is de afspiegeling van jezelf in dat verband. En daarmee klopt het dat "God de mens aan zichzelf gelijk maakte". Blijven zoeken dus, blijven uitbreiden, integreer gevoel en verstand en kom tot contact en/of de 'verlichting' (niet onder een lantaarnpaal).

De twaalf Artikelen van het Algemeen Ongetwijfeld Christelijk Geloof 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; 3. die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus. is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; 5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 7. van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 8. Ik geloof in den Heiligen Geest. 9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 10. vergeving der zonden; 11. wederopstanding des vleses; 12. en een eeuwig leven. Amen

Geloven kan, maar het geloven is bedacht om mensen in het gareel te houden.

Wat is geloof?: Hebreeen 11:1 zegt: Geloof is de verzekerde verwachting van dingen waarop word gehoopt, de duidelijke demonstratie van werkelijkheden die echter niet worden gezien. (zekere vertaling) Dat betekent dat geloof gebaseerd is op feiten. Dat betekent ook dat men geloof kan baseren op onjuistheden. Wanneer men zijn geloof (vertrouwen) baseert op De Bron, De Bijbel en de Maker, kan men spreken van waar geloof. Men zal dus ook niet teleugesteld worden in zijn "verwachtingen". Geloof is dus geen kerk, geen religie en geen stroming, maar min of meer waar men aan denkt. Als men is aangesloten bij "een groep" die de juiste verwachtingen heeft, spreekt men soms van "ẅaar geloof". Hoe weet men als men dan het juiste heeft gevonden? Volgens Jezus woorden: Aan de vrucht zult gij de boom herkennen, blijkt dus de vruchten (reputatie) die de groep kenmerkt. Hoe kan een groep liefde verkondigen als ze zelf wapens opneemt om anderen te doden? Of dingen doet die door de Bijbel worden veroordeeld? Ja, men kan een draai aan allerlei dingen geven om zijn of haar standpunt te verdedigen. Ook Satan kende de "Bijbel" en probeerde Jezus met zijn verzoekingen te misleiden door aanhalingen uit De Schrift aan te halen, maar Jezus wist ook door middel van dezelfde Schrift een weerwoord te geven. Hieruit blijkt dat je ook de uitleg van de Schrift kan verdraaien, Als de uitleg in overeenstemming is met DE GEHELE SCHRIFT, dan is de uitleg juist. Zo deed ook Jezus. Bekijk daarom altijd als jou beweringen of (geloof) gesteund word door andere passages in de BIJBEL, en dan kan je zeggen: Ik het ware geloof gevonden!. Succes ermee!

Er zijn ook gelovigen die tijdens hun leven hun godheid hebben ontmoet, in de Prince Philip Movement. Zij hebben dus tastbaar bewijs van de echtheid van hetgeen zij aanbidden. Dat lijkt me redelijk waar.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Philip...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100