Is het hergewaardeerd of geherwaardeerd?

Het gaat om de herwaardering van iets...

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Bij de vorming van het voltooid deelwoord bij her-werkwoorden moet allereerst gekeken worden of her- al dan niet beklemtoond is. - De grootste categorie is die waarin her- niet beklemtoond is, en dan vervalt het voorvoegsel ge-. Dat is bijvoorbeeld het geval bij herinneren: herinnerd. - Als her- wel beklemtoond is zijn er drie mogelijkheden. * wordt het gekoppeld aan een scheidbaar samengesteld werkwoord (een werkwoord dat bestaat uit twee delen die ook los van elkaar kunnen voorkomen), dan komt ge- tussen de twee delen van dat werkwoord te staan. * wordt het gekoppeld aan een niet-scheidbaar samengesteld werkwoord, dan vervalt ge-. Ook als her- voorafgaat aan een van de onbeklemtoonde voorvoegsels be-, er-, ge-, ont- of ver-, vervalt ge-. Herwaarderen is een probleemgeval. Volgens het Groene Boekje (2005) is zowel geherwaardeerd als herwaardeerd mogelijk. Maar het Genootschap Onze Taal heeft een voorkeur voor de vorm met ge-, omdat die aansluit bij de andere werkwoorden van het type her- + -eren in het Groene Boekje (zoals geherexamineerd en geherformuleerd). De vorm zonder ge- wordt ook niet in Van Dale (2005) genoemd, en komt in de praktijk niet of nauwelijks voor. Een laatste uitzondering is het werkwoord herbergen - geherbergd: dit is geen combinatie van het voorvoegsel her- en het werkwoord bergen, maar een afleiding van het zelfstandig naamwoord herberg, waarin her weer een afleiding is van heer in de betekenis 'leger'. Herbergen wordt als 'gewoon' werkwoord vervoegd; vandaar geherbergd. Conclusie: volgens de huidige taalregels is het voltooid deelwoord van herwaarderen: geherwaardeerd. Toegevoegd na 2 minuten: Derde mogelijkheid nog vergeten: * Is er sprake van een niet-samengesteld werkwoord, dan staat ge- vóór her-: hérstructureren - gehérstructureerd, hércatalogiseren - gehércatalogiseerd.

Bronnen:
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/her-...

Geherwaardeerd anders zou het dan moeten zijn Her gewaardeerd. Het gaat hier over een voltooid deelwoord en dat begint met ge... Robby BB

Het is hergewaardeerd "Als het werkwoord begint met een voorzetsel of voorvoegsel Sommige werkwoorden zijn samengesteld uit een voorzetsel + werkwoord. Als het voorzetsel de klemtoon heeft, krijgt het voltooid deelwoord van die werkwoorden "ge" ná het voorvoegsel: •inzetten - ingezet •uitstallen - uitgestald •opgeven - opgegeven •overmaken - overgemaakt •voorzeggen - voorgezegd" bij herwaarderen ligt de klemtoon op her- dus valt dit werkwoord onder deze regel

Bronnen:
http://www.beterspellen.nl/website/index.p...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100