waar voldoet een goed onderzoeksplan aan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Checklijst onderzoeksplan is een kwestie van een onderwerp kiezen en afbakenen.

Een onderzoek doe je altijd met een reden, bijvoorbeeld dat je wilt weten hoe iets werkt. Onderzoek doe je volgens een bepaald plan, dat noemen we het onderzoeksplan. Daarin staan de volgende onderdelen in vaste volgorde: • probleemstelling • onderzoeksvraag • deelvragen • hypothese en voorspelling • planning • informatie verzamelen • uitvoering experiment / werkwijze • resultaten • conclusie / aanbevelingen • maken van een verslag

Bronnen:
http://www.zootrack.nl/vaardigheden%20onde...

Het onderzoeksplan bevat de volgende onderverdelingen: Titel (eventueel ondertitel). Naam van de student. Kandidaat-promotor. Naam van de assistent die de oefeningen begeleid heeft. Bondige omschrijving van de keuze voor het voorgelegd project (maximaal 0,5 blz.). De student licht in het kort toe waarom hij dit specifiek onderwerp wil onderzoeken. Indien hij zelf een onderwerp heeft gekozen, duidt hij aan hoe hij tot deze keuze is gekomen. De inspiratiebronnen, relevante ervaringen, specifieke interesses, enz. kunnen hier worden opgenomen. Afbakening van het onderwerp (maximaal 1 blz.). Dit onderdeel omvat een uitleg waarover het onderzoek zal gaan en hoe dit afgebakend wordt. Wat het eerste aspect betreft, mondt dit uit in een probleemstelling die onderzocht zal worden. Wat het tweede aspect betreft, zal uitgelegd worden wat wel en wat niet zal onderzocht worden en waarom. Onderzoeksvragen (maximaal 0,5 blz.). De student dient zo nauwkeurig mogelijk een aantal onderzoeksvragen te formuleren die hem/haar moeten toelaten op een gerichte wijze antwoorden te vinden op de geformuleerde probleemstelling. Doelstelling (maximaal 0,5 blz.) De student geeft aan wat hij of zij met dit onderzoek tracht te bereiken. Zal dit uitmonden tot een beter begrip? Zal een bepaald probleem uit de praktijk opgelost worden? Zal een wetswijziging noodzakelijk zijn? Methodologie (maximaal 2 blz.). Hier dient de student te verduidelijken hoe hij methodologisch te werk zal gaan. Daarbij komt inzonderheid aan bod hoe en op basis van welke criteria bepaalde wetgeving, rechtspraak of rechtsleer wordt geselecteerd en onderzocht. Men geeft hiermee voor zover nodig ook aan hoe de bronnen verzameld zullen worden en waar hij of zij deze bronnen denkt te vinden. Desgevallend wordt melding gemaakt van het theoretische kader dat zal aangewend worden. De student verduidelijkt tevens in welke mate hij rechtsvergelijkend of rechtstakoverschrijdend te werk zal gaan bij het oplossen van zijn onderzoeksvragen. Ook wordt in voorkomend geval melding gemaakt van specifieke stages of opleidingen die de student gevolgd heeft of zal volgen met het oog op de opmaak van de masterproef. Samenvatting (maximaal 2 blz.). Bij het opstellen van de samenvatting wordt niet verwacht dat de student reeds een oplossing aanreikt voor de gestelde onderzoeksvragen. Wel moet uit de samenvatting voldoende blijken dat de student reeds grondig heeft nagedacht over zijn/haar onderzoeksthema. Voorlopige inhoudstafel. De student dient een (voorlopige) versie weer te geven van zijn inhoudstafel. Het is de (evidente) bedoeling dat deze inhoudstafel de hoger geformuleerde onderzoeksvragen, methodologie en samenvatting reflecteert. Tijdschema. De student dient een concreet tijdschema op te stellen waarin hij nauwgezet aangeeft op welke wijze hij/zij te werk zal gaan. Dit tijdschema beoogt voornamelijk een goede samenwerking met de promotor te stimuleren en er tevens toe bij te dragen dat de student zijn/haar masterproef voortdurend blijft opvolgen. Voorlopige bibliografie. De student dient een voorlopige bibliografie op te stellen. Daarin maakt hij/zij een onderscheid tussen de bronnen die effectief gebruikt werden om het onderzoeksplan op te stellen en bronnen die prima facie relevant lijken maar nog niet werden geraadpleegd.

Bronnen:
http://www.vub.ac.be/RG/aanvraagform/uitle...

Leen/Koop/Huur het boek: Basisboek Methoden en technieken

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100