Waarom moet je een PWS maken voor je examen? wie heeft dat verzonnen?

PWS=PROFIELWERKSTUK

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat staat in het Eindexamenbesluit VO. Dit is tot stand gekomen op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens de Minister van Landbouw en Visserij, van 16 januari 1989, nr. 88040519/3188, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken. Verder is hierover de Onderwijsraad en de Raad van State gehoord. In artikel 4, lid 3 kun je het vinden: "Artikel 4. Indeling eindexamen; profielwerkstuk en sectorwerkstuk 1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen dan wel uit beide. 2. Het schoolexamen vwo, havo en vmbo kan mede een maatschappelijke stage omvatten. 3. Het schoolexamen vwo en havo omvat mede een profielwerkstuk . Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. 4. Het profielwerkstuk heeft betrekking op één of meer vakken van het eindexamen. Ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer voor vwo en 320 uur of meer voor havo. 5. Het schoolexamen vmbo voor zover het betreft de theoretische leerweg, genoemd in artikel 10 van de wet, en de gemengde leerweg, genoemd in artikel 10d van de wet, omvat mede een sectorwerkstuk. De tweede volzin van het derde lid is van overeenkomstige toepassing. Het sectorwerkstuk heeft betrekking op een thema uit de sector waarin de leerling het onderwijs volgt." Laat ik ook artikel 50, lid 2 niet vergeten: Artikel 50. Uitslag eindexamen vwo en havo 1. De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: (...) 2. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, wordt het gemiddelde van de eindcijfers van ten minste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer en het profielwerkstuk . Het bevoegd gezag kan daaraan toevoegen: (...)"

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100