Wie wordt gered door God volgens de Bijbel? Wat is de houding van de Bijbel tegenover andersgelovigen? Wat moet daarmee gebeuren?

Want er wordt gesproken dat je wel gered wordt als je gelooft maar niet als je de wet niet volgt. Of hoe zit dat precies ineen? Want ik snap het niet helemaal.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Voor veel mensen misschien een onbegrijpelijk antwoord, maar ik geloof niet, ik weet, ik weet dat ik besta en dat jij bestaat meer hoef ik niet te weten. Ik vind het fijn om niet te hoeven geloven, want weten is een feit, net zoals zijn een feit is, jij bent, ik ben en wij zijn. Samen zullen we het dus moeten doen, en als we dat inzien hoeven we niet te geloven. Toegevoegd na 1 minuut: Veel geloven beweren dat wij zijn geschapen naar het evenbeeld van God, maar ik denk niet dat iemand die het heeft opgeschreven ooit God aanschouwt heeft. Ik denk eerder dat het een metafoor is, als wij geschapen zijn naar zijn evenbeeld dan zit er toch geen verschil tussen God en mij, maar ook niet tussen jou en mij. Dus ben gewoon.

Als u logica probeert te vinden in de Bijbel moet ik u teleurstellen.

Volgens mij gelooft iedereen wel in iets, dus wordt iedereen gered ;). Als je de wet niet volgt wordt je vaak gestraft, beboet of iets dergelijks. Volgens mij heeft het dus niet alleen met de bijbel te maken. Respect voor alle geloven is wat er volgens mij moet gebeuren.

Hij of zij die het bestaan van god ontkent wordt niet gered/ Openbaring 2:7 “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is”.

Er is verschil tussen oude en nieuwe testament. Waarin het oude voornamelijk spreekt over wetten waaraan je je moet houden. Spreekt het nieuwe testament over het geloof in Jezus als de weg naar de God. Het is zo dat geloof wel een stap is, maar niet alles. Om het zo te zeggen satan gelooft ook in God, maar hij zal niet gered. Omdat hij zich nier aan Zijn wetten kan halen. En als het geloof echt is, zal het blijken uit de acties door je aan de wetten ook te houden.

Deuteronomium 13:13-17 stelt dat als je hoort dat in een bepaalde stad mensen zijn die het geloof in andere goden verkondigen, je verplicht bent uit te zoeken of dat waar is. Als het waar is, moet je de hele stad uitmoorden, de stad vernietigen, alle spullen opstapelen op het plein en de hele zooi verbranden. Volgens Deuteronomium 13:6-10 moet je, als een gezinslid je aanmoedigt andere goden te aanbidden, dat gezinslid doden, waarbij je zelf de eerste klap moet uitdelen en hem/haar vervolgens samen met de gemeenschap moet stenigen. Dit moet al enig idee geven van de tolerantie voor andersgelovigen. Maar omdat sommigen lijken te denken dat het genoeg is om te doen wat volgens je hart het goede is, nog ééntje: Deuteronomium 29:19-20 gaat hier expliciet op in. Wie denkt dat het goed genoeg is om te doen wat je hart je ingeeft, zal niet vergeven worden door god, en zijn wraak ervaren.

Bronnen:
http://thebricktestament.com/the_law/follo...
http://thebricktestament.com/the_law/relig...
http://thebricktestament.com/the_law/when_...

Jezus zegt: Ik ben de Weg en de Waarheid, niemand komt tot de Vader dan door Mij. Dat zei hij in een cultuur waar men, dacht dat men heilig kon worden, door alle regels exact te volgen. En het Jodendom had er een stel. Maar ze hebben ook de Tien Geboden en die zijn altijd het belangste geweest, maar de geestelijkheid in de dagen van Jezus was heel erg bezig met allerlei bijzaken. Jezus zei: het gaat helemaal niet om die regels en wetten. Het gaat om de betekenis, de zin. En dan komt het neer op: heb uw naaste lief als uzelf en God bovenal. Lees Mattheus 5. Ikzelf geloof dat we allemaal in Gods Hand zijn. Dus we hoeven niet over andere mensen na te denken. Iedereen kan het weten, en zelf zijn eigen leven inrichten.

Jezus heeft eens bij een bijna-steniging van een overspelige vrouw (net wat nu in Iran aan de hand is) gezegd, wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Met andere woorden, iedereen heeft wel iets, hoe klein ook op zijn kerfstok staan. Hij zegt ook dat iedereen die in hem gelooft het eeuwige leven heeft. De uitleg van de bijbel is verschillend volgens de verschillende stromen en door de tijd heen. In de middeleeuwen kon je je zonden afkopen door te betalen aan de kerk. Tegenwoordig kan je in de katholieke kerk nog steed biechten om van je zonden af te komen. De strenge vorm van de gereformeerde kerk (dus niet alle gereformeerde stromingen) zegt echter dat er slechts weinigen uitverkoren zijn om in de hemel te komen ook al geloof je nog zo hard. Je vraag is dus niet te beantwoorden, maar net aan wie (met welke geloofstroom) je het vraagt. Ikzelf geloof niet (meer), maar mocht er een hemel zijn, dan lijkt het me sterk dat iemand die zijn hele leven goed geleefd heeft, maar niet heeft geloofd, niet in deze hemel zou komen. Dit lijkt me zeer onrechtvaardig en ook niet in overeenstemming met de leer van Jezus. Dit laatste is dus mijn persoonlijke opvatting. Maar zie dan ook mijn vorige stelling: 'maar net aan wie je het vraagt'.

Misschien behoord iemand tot de beste godsdienst van de wereld .Hij leeft er niet naar ,hij hoort er alleen maar bij. Hij zegt dat hij een jood,moslim of christen is.Hij doet er totaal geen moeite naar zo te leven hij hoort er alleen maar bij.Ze hebben het gemakkelijk gemaakt voor deze mensen alleen al door erbij te horen zullen ze worden gered op de dag des oordeels,terwijl anderen met al hun goede daden ,niet gered zullen worden omdat zei niet behoren tot die speciale godsdienst. Dit is een denkbeeld dat door mensen is bedacht en niet door god. God is niet de vader van 1 sekte God is de vader van de gehele wereld.en alle hebben er recht op zijn kinderen genoemd te worden

Te geloven dat God alles maar goed vind is een utopie. Anders zou er geen goed en kwaad bestaan. Dan zouden wij ook geen geweten nodig hebben. Want alles wat we doen is goed. Dan zouden de landelijke wetten, waarop men gestraft kan worden, weg moeten. De Bijbel zegt dat we naar zijn beeld zijn geschapen. Ook wij weten dat er dingen goed zijn en niet goed zijn. Ook wij accepteren bepaalde dingen niet en andere weer wel. Zal God het moorden, stelen, liegen, bedriegen, etc., maar prima vinden? Dat Hij het nu toe laat en er nog niets aandoet, heeft als reden, dat Hij zijn bestemde tijd heeft. Vals beschuldigd is, en het bewijs aan ons als mensen levert dat wij niet zonder Hem kunnen leven. Dat is wat Satan de mens (Eva) beloofde als zij toch Gods gebod zou overtreden. Met de vele jaren is gebleken dat wij als mensen, er alleen een puinhoop van hebben gemaakt en zullen moeten toegeven, dat we zonder Hem niet echt gelukkig kunnen zijn. Psalm 37:10,11. Hij zal er zeker wat aan doen, maar wij moeten nog even geduld hebben. ( 2 Petrus 3:8-10) De situatie op aarde verslechterd steeds meer en meer, maar dat komt overeen met wat de Bijbel zegt, hoe de laatste dagen van dit samenstel zouden uitzien.

God wil mensen graag redding geven. Hij hoeft er niets voor te hebben! het is niet zo dat jij eerst de wet moet volgen en dat God je dan pas wil redden. dat zou trouwens niet eens kunnen, want wij kunnen nooit volmaakt de wet houden. God geeft de redding gratis. als dankbaarheid voor zo'n groot 'cadeau' wil je dan graag de wet volgen.

Jezus zei dat het grootste gebod naastenliefde was.Een ieder die goed voor een ander is die zal gered worden. En hij zei ook:Oordeelt niet.Dus wie er wel en iet gered worden,dat is niet aan ons,dat is aan god

De bijbel leert ons dat de vroegere dingen (oude testament), een schaduw, -- weerspiegeling -- zijn van toekomende dingen of dingen die nog moeten gebeuren. Sommige bijbelse gebeurtenissen in het verleden (OT ), kunnen meer dan één schaduw hebben. -- Als we de bijbelse geschiedenis volgen dan bemerken we dat God een volk selecteerde die hij zou zegenen. Deze belofte werd gedaan aan Abraham. genesis 17:15-22. -- Dit uitverkoren volk werd jaren later bevrijd uit Egypte en kregen wetten en geboden( de torah) die zij dienden na te lleven. Het waren wetten kwa, reinheid , gezondheid en aanbidding. Dit volk ( Israelieten) kreeg de keuze, ofwel Hem aanvaarden als God of niet, maar dan moesten zij de gevolgen dragen. -- Zij WISTEN dat Hij de WARE God was, zij hebben alle tekenen gezien die God aan de farao toonde. Hiermee was ook de Farao van Egypte gewaarschuwd, maar hij aanvaarde de Ware God niet, de gevolgen kennen we allemaal. Farao's leger werd vernietigd omdat Egypte door mensengemaakte goden bleven aanbidden en niet erkende dat JHWH de enige ware God is. --Toen de Israelieten onderweg waren van Egypte naar het beloofde land Kanaan, streden zij tegen andere volkeren die ook gehoord hadden van de wonderen en tekenen in Egypte maar het vertikte de ware God JHWH ter erkennen. -- Ook zij bleven liever hun met handengemaakte goden( afgoden) of hemellichamen aanbidden, met alle gevolgen vandien. JHWH is een rechtvaardige God, vooraleer Hij oordeelt, waarschuwt Hij. --Iedereen krijgt de kans Hem te aanvaarden, zo was het vroeger en zo is het nu. Hij is een God die niet veranderd, hij heeft geen schaduwzijde. --Diegene die MOEITE doen komen in aanmerking, te denken dat redding vanzelf komt door alleen geloof te stellen in Jezus is een bedenksel van mensen om zieltjes te winnen, het zou te makkelijk zijn. Zulke kerken vragen ook meestal ( tienden) een tiende van uw inkomen om andere zogenaamde geloofsgenoten te helpen etc. De link is vlug gelegd. zie hebreeen 10:19-27 let vooral op vers 26 http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Heb10%3A19-27&id42=1&id18=1&id37=1&id16=1&id35=1&id17=1&pos=0&l=nl&set=10 -- God waarschuwt ons door middel van de bijbel voor zogenaamde christenen / kerken die eigen regeltjes, wetten of tradities leren. zie vervolg bij reacties

Alle uitverkorenen worden gered. Niemand weet wie uitverkoren is. Maar een uitverkorene zal het zelf weten. Lees het eerste hoofdstuk van Efeze.

Want zo lief heeft God deze wereld gehad dat Hij Jezus heeft gestuurd en ieder die in Hem geloofd zal eeuwig leven. Johannes 3:16