waar zijn de beelden in een roomse kerk voor bedoeld?

Weet jij het antwoord?

/2500

Veel beelden in de kerk zijn er om te aanbidden of om naar te kijken. In de rk kerk heb je veel beelden van allerlei heiligen die allemaal aanbeden worden. Toegevoegd na 5 minuten: De Rooms-Katholieke Kerk is een geloofs- gemeenschap die zich verbonden weet met de Drie-Ene God. Alszodanig ziet zij zich- zelf als het Lichaam en de Bruid van Chris- tus, als het Volk van God en als de Tempel van de Heilige Geest. - Daarnaast zijn er nog andere, vaak bloemrijke bijbelse beelden die op de Kerk worden toegepast. Omdat de vier eerder- genoemde de meest belangrijke zijn, zullen deze hierna nader worden toegelicht.

Bronnen:
http://www.katholiek.org/rkkerk.html#gestalten

Beelden in rooms-katholieke kerken, zoals van Maria en van Jezus, vaak als kind in de armen van Maria of als de lijdende mens hangend aan een kruis (crucifix) zijn bedoeld om de mensen te herinneren aan het lijden van jesus. De heiligenbeelden zijn bedoeld om te aanbidden en ook om er voor te bidden. Zoals weesgegroetjes bidden en kaarsjes branden in de maria-kapel, als je iets bijzonders te vragen hebt, want Maria is voor vele katholieken het voorbeeld van geloof en liefde. In katholieke kringen wordt de heiglige Antonius aangeroepen om kwijtgeraakte zaken terug te vinden dit met volgende woorden: Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n (sleutels) vind. Zo zijn er meer beschermheiligen. Als daar een beeld van is, kun je daar voor speciale dingen bidden, zoals de heilige Cecilia van muziek, instrumentenmakers en zangers en de heilige Christoffel van reizigers, automobilisten en van de stad Roermond.

Die dienen als objecten om door de gelovigen verafgood te kunnen worden...

In Openbaringen 17 staat het atwoord. Er is een Bruid , waar Jezus voor terug komt, het ware geloof, en er is een hoer, die zich kenmerkt door veel rood en paars, een gouden drinkbeker en vele verzinsels (de RKK is niet het zuivere geloof, maar een mengeling van babylonische heidense gewoonten met wat verwaterd christendom, zodat zonnegodaanbidders en christenen een eenheid zouden vormen, die de mensen over de eeuwen heeft misleid en heiligen gefolterd (inquisitie, kruistochten, hugenoten-slachtingen etc etc) de babydoop, kerstmis, de zondag als heilige rustdag, het is allemaal door de "kerk" met de heidense keizer Constantijn als hoofd en stichter ingesteld, in de bijbel zul je er niets over vinden. Waar christendom is nederigheid en gedienstigheid, naastenliefde , geen hierarchie, celibaat, vasten en karnaval. God is veel te groot om middels beelden aanbeelden te worden, Gij zult geen gesneden beelden maken is het Gebod. Vandaar dat de RKK een onchristelijke kerk is, een dwaling.

Het is waar dat velen die voor religieuze beelden buigen, tot ze bidden, kaarsen voor ze aansteken en ze kussen, zichzelf niet als afgodendienaars of beeldenaanbidders beschouwen. Katholieken beweren bijvoorbeeld dat zij beelden van Christus en Maria niet vereren omdat de beelden zelf enige goddelijkheid bezitten, maar vanwege degene die door de beelden voorgesteld wordt. In The World Book Encyclopedia wordt verklaard dat „beelden in de Rooms-Katholieke Kerk worden vereerd als symbool van de persoon die erdoor wordt voorgesteld”. De katholieke geestelijken hebben gepredikt dat het juist is een beeld te vereren zolang de verering ondergeschikt is aan de verering die God zelf toekomt. De werkelijkheid is dat deze beelden worden vereerd. Zelfs in de New Catholic Encyclopedia wordt toegegeven dat een dergelijke verering „een daad van aanbidding” is. Jezus Christus sloot echter het gebruik van beelden als hulpmiddel om tot God te naderen uit toen hij zei: „Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij” (Johannes 14:6). Het wekt dus geen verbazing dat de eerste-eeuwse christenen het gebruik van beelden bij de aanbidding verwierpen. Niettemin overtreffen de religies van de christenheid alle andere door hun grote hoeveelheid beelden. Ja, ondanks alle historische en schriftuurlijke bewijzen die de dwaasheid van het schenken van verering aan een beeld aantonen, blijven belijdende christenen over de hele wereld buigen voor en bidden tot beelden in hun oprechte zoeken naar God. Eigenlijk triest,want zo sluiten ze de weg tot God af voor niet christenen ,die dergelijke dingen walgelijk vinden.Idem Mariaverering.Men heeft dit allemaal niet nodig om een oprecht christen te zijn,maar men brengt er anderen misschien mee tot struikelen!

Omdat mensen niet konden lezen of schrijven, daarom isn gekozen voor beelden.