Is de term Drie-eenheid in de Bijbel te vinden?

Als ik, met mijn geringe kennis van de Bijbel, de Bijbel lees, dan krijg ik de indruk dat God, Die één is (Adonai echad), zich op drie manieren manifesteert: als Vader, als Zoon en als de Heilige Geest.
In de kerken heeft men het echter steeds over de synthese (deze term is van mij) van drie Personen tot één Godheid.
Waar vind ik in de Bijbel een aanwijzing dat we God moeten zien als drie Personen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee, de term drie-eenheid wordt in de Bijbel niet gebezigd. Wel wordt het in diverse boeken geïmpliceerd: Mattheüs 28:19 "Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb." 2 Korinthiërs 13:13 "De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen." Efeziërs 4:4-7 "Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; Een Heere, een geloof, een doop, een God en Vader van allen, die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus." Judas 1:20-21 "Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest; Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven." Het woord 'drie-eenheid' impliceert het al: de Bijbel wijst op drie aspecten van dezelfde godheid. Ik ken zelf geen enkele passage uit de Bijbel die concreet wijst op drie afzonderlijke deïteiten. In Jesaja 44:8 valt immers te lezen: "Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn getuigen: is er ook een God behalve Mij? Immers, is er geen andere rotssteen: Ik ken er geen?" Het ligt in lijn met oudere monotheïstische religies zoals het Zoroastrianisme en Atenisme, waarin ook een drie-eenheid wordt gesuggereerd maar deze niet als symbiotische entiteiten wordt gepresenteerd.

Lees dit stuk even van wikipedia, de pagina vind je in de bron vermelding :) De terminologie 'Drie-eenheid' wordt niet in de Bijbel gebruikt, noch in het Oude, noch in het Nieuwe Testament, hoewel de formuleringen Vader, Zoon en Heilige Geest er wel in voorkomen. Een marginale aantekening, een glos, kwam tussen de tekst van de Vulgaat terecht en werd geleidelijk niet meer als aantekening herkend. Toen Erasmus een Grieks Nieuw Testament uitgaf, werd het comma Ioanneum er pas in opgenomen toen hij een Grieks handschrift vond waar het in stond. Vermoedelijk wist hij niet dat men, om hem zover te krijgen het Latijnse stukje tekst naar het Grieks had terugvertaald. In de vertalingen die uitgaan van de Textus receptus is het te vinden. Zo geeft bijvoorbeeld de Statenvertaling 1 Johannes 5:7 en 8 als volgt weer: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een. Sinds tekstcritici aantoonden dat deze passage uit de Vulgaat in die vorm in geen enkele Griekse tekst voorkwam laten de meeste vertalingen de toevoeging weg. Zo schrijft de Leidse vertaling 1 Joh 5: 7,8: Want drie zijn de getuigen; de Geest, het water en het bloed; en die drie zijn eenstemmig. Andere teksten in de Bijbel wijzen wel op een Drie-eenheid. Zo zegt Mattheüs 28: 19: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen en 2 Korinthe 13:13 zegt: De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Ook kan men uit verscheidene teksten in het Nieuwe Testament opmaken dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest God zijn. Van de Vader is het duidelijk uit het Oude Testament. Van de Zoon uit teksten als Johannes 1 waar staat dat het Woord God was en mens is geworden. Thomas zei: "mijn Heere en mijn God." Ook berispt Jezus niemand als die Hem aanbidt. Dat Ananias liegt tegen de Heilige Geest wijst erop dat ook de Heilige Geest God is.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid

God laat zichzelf nergens volledig zien en houdt zichzelf altijd in zekere mate verborgen. De term ‘Drie-eenheid’ komt dan ook in de Bijbel niet voor.

Bronnen:
http://ahawah.nl/documenten/Drieeenheid.pdf