Heeft Jezus zelf zonden vergeven gedurende zijn openbare optreden?

Over het algemeen wordt dacht ik aangenomen dat jezus de zonden van de mensen die hij tegenkwam soms vergeven. Dit tot ergernis van de Joden want alleen God kan zoiets.

Maar als ik nu goed lees staat er nergens iets in de trand van : "en Jezus zei: 'ik vergeef uw zonde'."

In mattheus 9:2 staat er bijvoorbeeld : "uw zonden zijn u vergeven". Hier staat dus niet letterlijk dat Jezus zélf ze vergeeft. Waarom heeft hij niet gezegd 'Ik vergeef u uw zonden'?

Zo ook wanneer hij aan het kruis het hangt en zijn Vader vraagt de romeinen die dobbelen om zijn kleren te vergeven. Ook die vergeving doet hij niet zelf, althans zo lijkt het.

Bevreemdend is weliswaar dat Jezus wel zijn discipelen de macht geeft om zonden te vergeven.

Maar is het werkelijk zo dat Jezus zélf geen zonden heeft vergeven gedurende zijn optreden in Israël?

Weet jij het antwoord?

/2500

Jezus, de zoon van God (God zelf volgens de H.Drievuldigheidsleer) kan zonden vergeven. Hij heeft dit verschillende malen gedaan.

In Filippenzen staat dat Jezus zijn grootheid/ gestalte gods zijnde heeft opgegeven om als “mensen” gelijk te worden. En dan staat er…. “ hij leefde als mens “ filippenzen 2: 5-7 In de hoedanigheid als een mens kon hij dus nooit zonden vergeven. Vooraleer Jezus met zijn bediening / prediking van het goede nieuws begon, liet hij zich dopen door Johannes. Toen Jezus ondergedompeld werd in water, verscheen er een duif in de hemel wat de doop in de heilige geest symboliseerde , bovendien klonk er een stem “ dit is mijn zoon, de geliefde die ik heb goedgekeurd . Vanaf dat ogenblik bezat Jezus de heilige geest/ Gds kracht en macht die alleen de Vader Hem/ Jezus kon geven. Vanaf toen zou de vader ALTIJD bij Jezus zijn. In Johannes 8 staat het volgende: 28‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt,’ ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. 29Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.’ http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/johannes/8%2C21-36/markeer-selectie/#hl Jezus deed of kon dus niets uit zichzelf doen. Hij had toen hij zich liet dopen de heilige geest ontvangen, deze geest kwam van zijn vader. DOOR deze geest die van de vader afkomstig was kon Jezus zonden vergeven. Eigenlijk was het niet Jezus, maar de Vader, de vader vergaf zonden met als middelaar Jezus. In de tekst die je aanhaalt staat in vers 6 6Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/matteus/9%2C1-8/markeer-selectie/#hl Jezus deed het dis niet uit zich zelf, maar IEMAND gaf Jezus toestemming, dit was zijn VADER.

Nee. Want Jezus was op aarde om door Zijn sterven en wederopstanding de door de zonde verbroken relatie tussen God en de mensen te herstellen. Jezus zelf was zonder zonde, en maakte het voor ons mogelijk om vrij te worden van zonden. Het is de Vader die op voorspraak van zijn Zoon vergeeft. Jezus zei daarom: "Uw zonden zijn u vergeven", omdat hij wist dat zijn Vader dit zou doen.

Jezus heeft wel degelijk zonden vergeven tijdens zijn openbare optreden. Enkele verzen die dit bevestigen: Luc 5 vs 20 “En hun geloof ziende, zeide Hij: Mens, uw zonden zijn u vergeven.” http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/lucas/5/ Luc 7 vs 48 “En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven”. Sterker nog: wijzelf behoren zonden van de ander, die tegen ons begaan worden, te vergeven. Hierbij enkele teksten die dit bevestigen: Luc 11 vs 4 “want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is;” http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/lucas/11/ Matth 18 vs 21 “Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal”. http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/matteus/18/ en in vs 35: “Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft”. Elkaars overtredingen vergeven is eerder vanzelfsprekend dan bevreemdend. Het waren de Farizeeën en Schriftgeleerden, die zich aan de Wet van JHWH hielden, die vonden dat niemand het recht had om zonden te vergeven. Maar Jezus hield Zich aan wat Zijn hemelse Vader Hem opdroeg en liet Zich niet de wet voorschrijven door mensen, die zich vastklampen aan JHWH en diens Wet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100