Wat is een gevallen engel en is dwt hetzelfde als een demon?

Niet of ze bestaan

Weet jij het antwoord?

/2500

Bij christenen en islamieten wordt Satan de benaming van een enkele persoonlijkheid, ook wel aangeduid als de duivel of Lucifer en gezien als een gevallen (aarts-)engel, die door God uit de hemel werd geworpen toen deze tegen God in opstand kwam. Hij is de leider van rebellerende gevallen engelen, die onder zijn aanvoering God verlaten hebben en wordt gezien als de verpersoonlijking van het kwaad. Toegevoegd na 1 minuut: Een demon (van het Griekse δαίμων (daimoon), 'godheid') wordt gewoonlijk opgevat als een 'gevallen engel', 'duivel', of 'boze of onreine geest'.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Demon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Satan

Gevallen engelen is de term voor rebelse engelen die uit de hemel zijn verbannen. Deze worden voornamelijk in het (pseudepigrafische) Bijbelboek van Enoch genoemd. Hier heetten zij de Zonen van Elohim (God) en gingen zij op Aarde relaties aan met menselijke vrouwen. Hier kwamen reuzen uit voort; de zogenaamde Nephilim. Tevens wordt Lucifer door christenen en joden gezien als gevallen engel. Deze Engel van het Licht wenste geen gehoor te geven aan JHVH's eis om voor hem te buigen en werd ook uit de hemel verbannen. In vorm van een slang bracht Lucifer op eigen houtje (no pun intended) de mensheid kennis bij. Een demon (of beter gezegd daemon/daimon) is van een ander slag. Het Oud Griekse woord δαίμων (daimon) verwijst naar een geest of goddelijke kracht. De Griekse term heeft niets te maken met kwaadaardigheid of slechtheid. Sterker nog; εὐδαιμονία (eudaimonia) betekent blijheid. Vroege christenen zagen de beelden van deze daimons en waren getuige van de kracht van deze entiteiten. Pas toen kreeg het woord daimon een negatieve betekenis toebedeeld en werden deze gebombardeerd tot hulptroepen van Satan. Daimons zijn heden ten dage voornamelijk een voortvloeisel van eeuwenoude grimoires, zoals de 16e-eeuwse 'Pseudomonarchia Daemonum' (de Hiërarchie van Daimons) en de eveneens uit de 16e eeuw afkomstige 'Ars Goetia'. Hierin staan grafische weergaven van de 72 (of 69 volgens de 'Ars Goetia') belangrijkste daimons, hoeveel legioenen daimons zij aansturen, welke eigenschappen zij bezitten. Dit is een voortvloeisel uit de aanname dat koning Salomo zeer bedreven was in het aanroepen en onderwerpen van daimons. Een belangrijke aanvulling op deze werken werd gedaan door Aleister Crowley (To Mega Therion) in de vorm van 'The Book of the Goetia of Solomon the King'. Hierin geeft Crowley aanwijzingen voor het oproepen van deze daimons met behulp van rituele magie samen met enkele essays over deze invocaties als hulpmiddel voor het verkennen van de psyche naast het daadwerkelijk aanroepen van de daimon in kwestie. Een belangrijke daimon (wellicht de belangrijkste) in het religieuze systeem van Thelema, waarvan Aleister Crowley de stichter was, is Choronzon. Deze wordt niet genoemd in de 'Pseudomonarchia Daemonum', maar wordt voor het eerst genoemd in geschriften van de beroemde occultisten Edward Kelley en John Dee. Volgens de Thelema is Choronzon, met de juiste voorbereiding, de vernietiger van het ego.

Bronnen:
http://hermetic.com/crowley/aa/The%20Goeti...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Daimon
http://yrm.org/sons_of_elohim.htm

Zoals in vorige antwoorden van fremar en Rabelais terecht is opgemerkt dat satan, ook wel Lucifer genoemd, de rebelse leider is van de gevallen engelen; dat zijn zij die hem, Lucifer, gevolgd zijn in zijn rebellie tegen God. De Bijbel noemt satan onder andere in http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Luc+10 “En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen”. Engelen zijn echter dienende geesten; er zijn goede engelen zoals vermeld in: http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Heb+1 “Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?” en er zijn engelen, die ten dienste staan van hen, die verloren gaan; de engelen, die het kwade dienen; die engelen worden demonen genoemd. Dit laatste kun je hier lezen: http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=2+Kor+4 “ . . ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, . . “

Aangezien God niet zelf rechtstreeks demonen heeft geschapen, maar engelen (Deut.32:4, Ps.5:4, Ps.92:15), zijn alle demonen dus van oorsprong engelen. De vraag is wat je bedoelt met "gevallen". Er zijn engelen uit de hemel geworpen bij wijze van oordeel. Maar ALLE demonen zijn gevallen in GEESTELIJKE zin, ze zijn aan lager wal geraakt zeg maar. LUCIFER Ik zie in de bovenstaande opmerkingen telkens vermeld dat Lucifer een andere naam voor Satan zou zijn. Dit wordt soms ten onrechte geconcludeerd uit Jesaja 14:12, maar als je de context beschouwt, wordt duidelijk dat Jesaja van vers 4-21 het profeteert over de koning van Babylon, die van een torenhoge positie ten val gebracht zou gaan worden. Het blijkt duidelijk uit vers 16 dat het hier om een mens moet gaan. De enige andere tekst waar de term 'Lucifer' voorkomt, is Job 38:32. Hier is in dit geval echter helder dat de term wordt toegepast op (de naam van) een sterrenbeeld, meestal vertaald als Mazzarot. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Job+38%3A32&id42=1&id17=1&id47=1&id16=1&id37=1&id35=1&l=nl&set=10

De gevallen engel volgens de quran: In soera De Kantelen 11-25 wordt verhaald: Wij schiepen u, daarna vormden Wij u; toen zeiden Wij tot de engelen: "Onderwerpt u aan Adam" en zij onderwierpen zich, behalve Iblies; hij behoorde niet tot degenen die zich onderwierpen. (God) zeide: "Wat belette u, u te onderwerpen, toen Ik u (dat) gebood?" Hij antwoordde: "Ik ben beter dan hij. Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen. (God) zeide: "Verwijder u van hier - het is niet aan u, hier hoogmoedig te zijn. Ga heen, gij behoort stellig tot degenen, die vernederd zullen worden." Hij zeide: "Geef mij uitstel tot aan de Dag waarop zij zullen worden opgewekt." (God) zeide: "U is uitstel verleend." Hij antwoordde: "Welnu, daar gij mij liet dwalen zal ik hen voorzeker in de weg gaan zitten op Uw rechte pad." "Dan zal ik mij gewis vóór hen en achter hen en van hun rechter en van hun linker zijde tonen en Gij zult de meesten hunner niet dankbaar vinden." (God) zeide: "Ga heen, veracht en verworpen. Wie hunner u ook zal volgen, Ik zal voorzeker de hel met u allen vullen." "O, Adam, vertoef met uw vrouw in de tuin en eet, wat gij wilt, maar nadert deze boom niet, anders zul je tot de onrechtvaardigen behoren." Maar Satan fluisterde hun (boze ingevingen) in opdat hij hun naaktheid zou openbaren die voor hen verborgen was, en zeide: "Uw Heer heeft u deze boom alleen verboden, opdat gij geen engelen of eeuwig- levenden zoudt worden." En hij zwoer tot hen: "Ik ben voor u zeker een oprechte raadgever." Zo deed hij hen door bedrog vallen. En toen zij van de boom proefden werd hun naaktheid hun duidelijk en zij begonnen zich te bedekken met bladeren uit de tuin. En hun Heer riep hen en zeide: "Verbood Ik u die boom niet en zeide Ik niet tot u: ’Voorwaar, Satan is een openlijke vijand voor u’?" Zij antwoordden: "Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als Gij ons niet vergeeft en ons niet genadig zijt, zullen wij zeker tot de benadeelden behoren. Hij zeide: "Gaat heen, sommigen uwer zullen de vijanden van anderen zijn. En er is voor u een verblijfplaats op aarde en een voorziening voor een bepaalde tijd." Hij zeide: "Gij zult daarop leven en sterven en gij zult daarvandaan worden opgewekt." Daarom leven we nu dus op de aarde, als straf voor de acties van de eerste mensen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100