als je in het christendom gelooft en je laat jezelf cremeren, kan je dan nog tot leven worden gebracht op de dag des oordeels?

Toegevoegd na 20 seconden:
en zo ja, hoe dan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Indien je het Oude Testament als geldend voor je leven beschouw, dan zou je niet mogen cremeren, behalve in noodzakelijke situatie. Zoals bijvoorbeeld bij Jonathan en Saul. Of in geval van besmettingsgevaar. Dit neemt niet weg dat het voor God geen verschil maakt, want Hij zegt: Stof ben je en tot stof zul je terugkeren. Je leest ook dat Hij op de laatste dag de doden van alle plekken van de aarde zal bijeenroepen. Een student van John Newton kon geen geloof hechten aan de gedachten dat uitgestrooid as weer tot een levend weten zou komen. Hierop gaf Newton de opdracht ijzer te vijlen en het vijlsel met zand te mengen. Zijn antwoord aan de student was: Dan is het net zo onmogelijk dat ik al deze ijzerdeeltjes weer bijeen breng. Waarop hij een magneet pakte en alle ijzerdeeltjes uit het zand haalde. Dus ja, je zult even zo goed tot leven worden gebracht. Het 'hoe' zullen we dan pas zien. Maar ik vond dit voorbeeld wel dermate sprekend dat als dit met eenvoudige wetenschap kan, het zeker in Gods almacht zal gebeuren.

Begraven is een oud Joods en Christelijk gebruik. In de Bijbel lezen we dat door hen die God dienden de doden begraven werden. Zie o.a. Gen 23:19; 49: 29-33; 50::24-26 - in de Bijbel staat het verbranden vaak in verband met straf. zie Lev 20:14 en 21::9 onze lichamen zijn leden van Christus (1 Ko 6:15) onze lichamen zijn tempels van de Heilige Geest (1 Ko 6:19) Begraven wordt in de bijbel vergeleken met planten, of zaaien - dat ziet vooruit naar de opstanding van de gelovige (zie 1 Ko 15: 35-50) De gelovige ontvangt dan een hemelslichaam, zoals Christus heeft ontvangen. Mogelijk gebruikt God ons DNA hiervoor, zodat we elkaar zullen herkennen. Of het lichaam in korte tijd door crematie teniet gaat of in lange tijd door vertering in een graf maakt voor de opstanding geen verschil. Er zijn mensen die door een brand omkomen en zelfs die door dieren zijn opgegeten. De macht van God lijkt groot genoeg om de aarde of de zee de doden te laten teruggeven die in hen zijn (zie Op 20:13), ook al gaat dat ons voorstellingsvermogen ver te boven.

In http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Gen+3 na de zondeval van de eerste mensen kun je het volgende lezen: “ . . . in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Het maakt dus niet uit of iemand er voor kiest om na zijn overlijden begraven dan wel gecremeerd wil worden. Er zal geen spoortje daarvan overblijven, laat staan zo lange tijd bewaard blijven! Het sterven waar Jezus en de apostelen op duiden betreft het sterven van je menselijke, zelfzuchtige aard, die “oude mens” of “vlees” genoemd wordt. Terwijl het gehoor geven aan het Woord voeding is voor de “nieuwe mens”. Het is deze “mens” die op zal staan als hij/zij t.z.t. geroepen wordt. De apostel Paulus legt dit bij voorbeeld uit in http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Rom+8: “Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven”; waarin met “sterven” niet de lichamelijke dood bedoeld kan worden, aangezien uiteindelijk ieder levend wezen op aarde dit lot ondergaat. Op jouw vraag hoe dit “tot leven brengen” gebeurt moet je in gedachte houden dat: God is Geest. Daarom zegt Jezus in http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Joh+6 : “De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven”. Gehoorzaamheid aan het geloof brengt iemand tot leven. De dag des oordeels, waar jij in jouw vraag naar verwijst, duidt op een veel latere periode van wereld en mensheid: “ . . . de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Op+20&id16=1&l=nl&set=10 Het gaat hier om alle mensen die op aarde hebben geleefd: ongelovigen EN gelovigen. Zij, die in “het boek des levens” geschreven staan worden hier niet mee geoordeeld; zij hebben immers reeds het opstandingslichaam (= het eeuwigheidslichaam) verworven. Toegevoegd na 3 uur: Lees in de laatste alinea in plaats van: ongelovigen EN gelovigen: ongelovigen EN zij, die zich gelovigen noemen, de naamchristenen.

Iedereen mag geloven waar hij in gelooft en heel zeker als het goed voelt. Cremeren of begraven maakt mijns inziens geen donder uit om het tot leven brengen als dezelfde persoon die je ooit was; temeer daar dit mijns inziens tot de grootste onmogelijkheden hoort. Te weten: Op atomair niveau gezien bestaat jouw lichaam uit gerecyclede atomen. Eenvoudig opgebouwd uit alles wat er ooit was. Atomen van dinosauriërs, mammoeten, bergen, zeeën, vogels, sterren(stof), alle andere mensen, aarde, lucht en alles wat je ooit gegeten hebt. In wezen ben je dus één met alles wat er ooit was. De atomen van het universum vormen samen een hoeveelheid constante massa. Er komen geen nieuwe atomen meer bij, alleen is er een verandering van samenstellingen van vorm, eigenschappen, structuur etc.. Alleen bij de mens spelen de zintuigen een belangrijke rol in de "Ik"-beleving. Een illusie dat er een verschil bestaat tussen "Jou" en al het andere. Deze onophoudelijke veranderingen in het universum van het hoogste niveau is de magie van het leven dat nooit meer hetzelfde kan zijn en zeker niet meer kan terugkeren naar de "Ik" die er ooit was.

Je lichaam is maar vlees enz. Ik geloof, mede doordat er gezegd wordt dat de doden opstaan vanuit waardanook om beoordeeld te worden, dat er dan een tussenfase moet zijn waar je verblijft. Wat dat is zullen we uiteindelijk allemaal wel zien maar je tijdelijke verblijf vergaat weer tot het stof iig. Mensen die gecremeerd worden, vrijwillig of onvrijwillig komen ook weer terug. Je ziel wacht ergens op de tweede komst en het oordeel. Zou wat zijn, heb je je hele leven serieus gegeven aan god en net zo netjes als jezus bij wijze van en je verbrand, hoe dan ook dat je dan geen toegang zou mogen krijgen tot Zijn rijk. Toegevoegd na 2 minuten: Met tijdelijke verblijf bedoel ik niet de tussenfase maar het lichaam waarin je ziel zit