Suggereert de leer binnen het Katholicisme dat als er geen priesters meer zouden bestaan dat de mensheid verloren zou zijn ivm toediening Sacramenten?

Immers zou de priester volgens Katholicisme de enige weg zijn voor gelovigen om álle zonden vergeven te krijgen en de enige weg zijn om het offer van Jezus tegenwoordig te stellen en als Slachtoffer aan God te offeren om het algehele verzoeningsproces voort te zetten en de vruchten van Calvarië (het ene offer) onder de mensen te kunnen blijven verspreiden.

Een uitspraak ter illustratie zou kunnen zijn: "Wat zouden wij zijn zónder de Rooms Katholieke priesters?"

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, dit is niet zo. Bij ontbreken van van een priester kan iedere katholiek de sacramenten uitvoeren. Dat leidde vroeger wel eens tot schrijnende taferelen (zie de link). Ik weet niet of het nog zo is (maar het zou mij niet verbazen). Toegevoegd na 4 uur: N.a.v. de terechte opmerking van Ivana, hier wie allemaal welke sacramenten mag uitvoeren (bron Wiki) De gewone bedienaars van het doopsel zijn de priesters, en in de Latijnse Kerk ook de diakenen. In geval van nood mag iedereen, zelfs een ongedoopte, dopen. De eucharistie, de biecht en de ziekenzalving kunnen alleen worden toegediend door een priester. De priesterwijding is voorbehouden aan de bisschop, want alleen hij bezit de zogenaamde "volheid van het priesterschap" en kan daardoor het priesterschap doorgeven. De bisschopswijding wordt verricht door de bisschop, veelal samen met andere bisschoppen. De gewone bedienaar van het vormsel is de bisschop. Indien noodzakelijk, kan de bisschop de bevoegdheid om te vormen aan priesters toekennen, hoewel het toch meer passend is dat hij het zelf toedient. In het huwelijk dienen de huwenden het sacrament aan elkaar toe. De priester of diaken is, net als de gemeenschap, getuige. Daarnaast vertegenwoordigt de priester of diaken zowel Christus als Christus' Mystiek Lichaam, wat het de huwenden mogelijk maakt het huwelijk binnen de Kerk te voltrekken. Toegevoegd na 4 uur: Om dan het antwoord op de vraag te verscherpen. Omdat de doop door iederereen mag worden uitgevoerd en het huwelijk door de betrokkenen zijn er geen priesters of andere kerkelijke gezagzdragers nodig om het Katholicisme voort te laten bestaan. De conclusie in de vraag dat de mensheid verloren gaat als het katholicisme verdwijnt gaat wel heel erg ver. Als atheist wil ik wel beweren dat de mensheid kan gaan bloeien als religie verdwijnt.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Edgardo_Mortara
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sacrament

In feite is dit een uitleg van de aloude leer 'buiten de Kerk geen heil'. De sacramenten worden toegediend door het gewijde ambt (behalve het huwelijk, dat sacrament dient het echtpaar aan elkaar toe en de priester spreekt er de zegen over uit) en het zijn heilsmiddelen die Jezus Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd. Toch is er meer over te zeggen, zie het bijgaande document uit de bron. Enige conclusies uit de samenvatting: "1. Dat er ‘buiten de Kerk geen heil’ is, is van oudsher de leer der katholieke Kerk geweest en zij steunt op de H. Schrift. Deze leer mag niet zo worden uitgelegd dat zij in conflict komt met die van Gods gerechtigheid, waardoor Hij het goede loont en het kwade straft en geen onschuldige veroordeelt. 2. buiten de Kerk worden ‘elementen’ van haar aangetroffen, die haar, de Moederkerk, oorspronkelijk toebehoren. Daardoor gered worden doet geen afbreuk aan ‘buiten de Kerk geen heil’, maar licht de betekenis van deze uitspraak nader toe. 3. Geloof is noodzakelijk ter redding, maar in omstandigheden en in de zin die boven is uitgelegd, kan een ‘impliciet’ geloof voldoende zijn, resp. het in voto (in verlangen, wens) behoren tot de Kerk. 4. Geen mens kan zichzelf redden en daardoor het eeuwig leven verkrijgen, altijd moet hij hiervoor van God de genade krijgen. 5. Hoe en langs welke wegen God mensen redt, die Christus en zelfs God buiten hun schuld niet kennen noch erkennen, een deugdzaam leven leiden en daarbij alles doen wat hun plicht is, ontgaat ons. (...) 6. Het wordt algemeen aanvaard dat ongedoopte onmondige kinderen en ongedoopten die nooit het gebruik van hun verstand hebben gehad, alsmede de tallozen die in onze tijd in de moederschoot worden omgebracht, niet worden ‘gered’ in de zin dat zij tot de aanschouwing van God worden toegelaten. (...) 7. (...) 8. Men wijst erop dat het zonder de genademiddelen der Kerk te ontvangen en deze te gebruiken, zeer moeilijk is een geheel duigdzaam leven zonder doodzonden te leiden. Wie dan te goeder trouw niet in God geloven, enz., worden dáárom niet veroordeeld, maar wel om hun zonden. Wil men niet aannemen dat voor de deugdzamen onder hen geen blijvend geluk is weggelegd (Ripalda), dan moet men aanvaarden dat God hun op een bovennatuurlijke manier zal openbaren wat zij dienen te weten. Hoe dit gebeuren moet, weet niemand. 9. (...)"

Bronnen:
http://www.ecclesiadei.nl/docs/buitendeker...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100