waar in het oude testament van de bijbel staat dat er een messias zou komen om de wereld te redden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het Oude Testament, met name het boek Jesaja, bevat verschillende profetische gedeelten waarvan veel christenen menen dat ze op Jezus betrekking hebben. Daarin wordt hij onder meer ‘de dienaar van de HEER’ genoemd. Ook worden in het Oude Testament de geboorte, geboorteplaats (Bethlehem), en afkomst (stam van Juda, Davidische lijn) van de messias voorspeld. Christenen betrekken de beschreven titel ‘Leeuw van Juda’ op Jezus. Voorts wordt Jezus de Zoon van God genoemd en dikwijls ook aangeduid als Mensenzoon. De messiaanse profetieën volgens het jodendom De Sanhedrin zal opnieuw worden vastgesteld (Jesaja 1:26) Zodra hij koning is zullen de leiders van andere naties naar hem kijken voor begeleiding (Jesaja 2:4) De hele wereld zal de ene God van Israël aanbidden (Jesaja 2:11-17) Hij zal afstammen van Koning David (Jesaja 11:1) via Salomo (1 Kronieken 22:8-10, 2 Kronieken 7:18) De "geest van de Heer ‘zal zijn op hem, en hij zal een" vreze Gods "hebben (Jesaja 11:2) Kwaad en tirannie zal niet in staat zijn om op te staan ​​voor zijn leiderschap (Jesaja 11:4) Kennis van God zal de wereld vullen (Jesaja 11:9) Hij zal mensen uit alle culturen en naties aantrekken (Jesaja 11:10) Alle Israëlieten zullen worden teruggestuurd naar hun thuisland (Jesaja 11:12) De dood zal worden verzwolgen tot in eeuwigheid (Jesaja 25:8) Er zal geen honger of ziekte meer zijn en de dood zal ophouden (Jesaja 25:8) Alle doden zullen opstaan ​​(Jesaja 26:19) Het Joodse volk zal het eeuwige vreugde en blijdschap ervaren (Jesaja 51:11) Hij zal een boodschapper van de vrede zijn (Jesaja 52:7) Naties zullen hun misstanden jegens Israël erkennen (Jesaja 52:13-53:5) De volkeren van de wereld zullen voor de geestelijke leiding naar de Joden toewenden (Zacharia 8:23) De verwoeste steden van Israël zullen worden hersteld (Ezechiël 16:55) Wapens van de oorlog zullen worden vernietigd (Ezechiël 39:9) Het volk van Israël zal directe toegang tot de Thora door hun gedachten hebben en de Thora-studie zal de studie van de wijsheid van het hart worden (Jeremia 31:33) Hij zal je alle waardige verlangens van je hart geven (Psalm 37:4) Hij zal het barre land nemen en het rijk en vruchtbaar maken (Jesaja 51:3, Amos 9:13-15, Ezechiël 36:29-30, Jesaja 11:69) zie : http://nl.wikipedia.org/wiki/Messias

“ De Schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Bethlehem, waar David woonde?” De Schrift verwees naar de profeet Micha: “ U, Bethlehem in Efrata, al bent u klein onder Juda’s stammen, toch zal er, zeg Ik, iemand uit u voortkomen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen”. En een tekst in Psalmen: “De HERE heeft David een dure eed gezworen, waarop Hij niet terugkomt: Een van uw lijfelijke zonen zal Ik op uw troon zetten”. In het Oude Testament wordt Hij ook “de Knecht des Heren” genoemd en op welke wijze Hij de wereld redt.

Bronnen:
Micha 5:1, Johannes 7 vs 42, Psalm 132

de enige tekst in het oude testament waar letterlijk de Messias benoemd word staat in Daniel 9 vers 25 en 26 vers 25,,Weet dan en versta:van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen,tot op Messias, den Vorst,zijn zeven en tee en zestig weken:de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden,doch in benauwdheid der tijden'' vers 26''en na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed , en tot het einde zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoesting'' (staten vertaling) in het nieuwe testament word de messias letterlijk benoemd in johannes 1 vs 42 en 4 vs 25 ook in staten vertaling maar je vroeg alleen in het oude testament andere namen zijn in de andere antwoorden al beschreven tot zover Toegevoegd na 18 uur: tee moet twee zijn

Een prachtige vraag, ik moet het volledige antwoord hierop in meerdere stukken opdelen. Het complete levensverhaal van Jezus Christus is voorspelt in het oude testament met de grootste mogelijke detailles. Messias de eerstgeborene creatie Profetie: Spreuken 8:24-25 Uitkomst: Kolossenzen 1:15 De Messias heeft deelgenomen aan de schepping van de wereld. Profetie: Spreuken 8:29-30,Genesis1:26 Uitkomst: Johannes 1:10 De Messias zou afstammeling zijn van Abraham: Profetie: Genesis18:18 Uitkomst: Handelingen3:25,Matheus1:1 De Messias is een nakomeling van Isaak: Profetie:Genesis17:19 Uitkomst:Matheus1:2 De Messias is een nakomeling van Jacob: Profetie: +-1300 v.Chr.:Numeri24:17,Genesis28:14 Uitkomst:Lucas3:34 De Messias is een nakomeling van de stam van Juda: Profetie:Genesis49:10 Uitkomst:Lucas3:33 De Messias is een erfgenaam van het huis van David: Profetie +-700v.Chr. en 625a586 jr v.Chr. en 1000 jr v.Chr.:Jesaja11:1-5,2 Samuel 7:12-13,Jeremia 23:5,Psalm132:11 Uitkomst:Matheus1:1-6 Een bode kondigt de komst van de Messias aan: Profetie +-.800 jr v.Chr.:Jesaja40:3 Uitkomst:Matheus3:1 De tijd van de geboorte van de Messias Profetie:Daniel9:25 Uitkomst:Lucas2:1-2,Lucas2:3-7 De plaats van de geboorte van Jezus: Profetie 738 en 698 v.Chr.:Micha5:1 Uitkomst:Matheus2:1,Lucas2:4-7 De Messias wordt uit een maagd geboren profetie +- 800 v.Chr.:Jesaja7:14 Uitkomst:Matheus1:18;Lucas1:26-35 De Messias wordt geëerd door de koningen Profetie +- 1000 jr v.Chr.:Psalm72:10 Uitkomst:Matheus2:1-2 De cadeau´s meegenomen voor de Messias. Profetie +-800 v. Chr.:Jesaja 60:6 Uitkomst:Matheus2:11 Het vermoorden van Baby's Profetie 600 jr v.Chr.:Jeremia31:15 Uitkomst:Matheus2:16,Matheus2:17-18 De vlucht van Jezus naar Egypte Profetie:Hosea 11:1 Uitkomst:Matheus2:14-15 De Messias ontvangt de heilige geest Profetie +-1000 jr v.Chr.:Jesaja42:1 Uitkomst:Markus1:9-11 De werken van de Messias in Galilea Profetie +-800 jr v.Chr.:Jesaja9:1 Een Correcte en precieze vertaling van deze vers o.a.:de oorspr. Delftse bijbel 1477 Uitkomst:Matheus4:12-16 De Messias wordt een profeet: Profetie:Deuteronomium 18:15 Uitkomst:Johannes 6:14,Johannes 1:45,Handelingen3:19-26 Toegevoegd na 4 minuten: Helaas past er niets meer in de tekstbox, dit is slechts een derde van het volledig voorspelde levensverhaal van Jezus in het oude testament