welke stroming van het christendom ziet jezus als niet meer dan een mens? en hoe kijkt het jodendom hiertegen aan?

ikzelf ben protestants, maar voor mij is Jezus niet meer dan een mens van vroeger, die er welliswaar een hele goede levenstijl aan overhield (zeker een voorbeeld) maar door veel mensen die ik ken is hij zeg maar god zelf, als dezelfde god zegmaar, zijn er stromingen waarbij Jezus niet zo zoo belangrijk is? ik zat misschien zelf aan het jodendom te denken, al is dat natuurlijk een voorloper van het christendom (waar ik erg vele respect voor heb)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het waren de protestanten die protesteerden tegen o.a. de vergoddelijking van de mens Jezus tegen de RK kerkleiders. Deze waarheid was de reden waarom veel christenen (ketters genoemd) op de brandstapel terecht kwamen. “ Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis”. En nu het antwoord op jouw vraag. “Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist . . .” Het Jodendom gelooft dat de Messias nog steeds moet komen. . . .

Bronnen:
1 Johannes 4
2 Filippenzen 2 vers 6

Het christendom zegt het al: men vereert Christus/ Jezus. Belangrijk uitgangspunt is de heilige drieeenheid, waarmee Christus dus wel meer is dan een historische mens. Er zijn genoeg stromingen die het individu de ruimte geven een eigen interpretatie te geven aan het geloof, maar de basis van het christendom is de verering van Jezus. De islam beschouwt Jezus als een profeet en volgens mij het jodendom ook. Een profeet is te zien als een mens met goddelijke inzichten.

Unitarisme: Unitarisme is een christelijke stroming die de leer van de goddelijke drie-eenheid of triniteit verwerpt.In hun opvatting van het één-zijn van God wordt Jezus Christus niet als (mede) goddelijk beschouwd, dit in tegenstelling tot de hoofdmoot van het christendom. Weet ook dat er veel Christenen zijn die Jezus niet als God zien maar toch de bijbel lezen en/of naar de kerk gaan. Daarnaast heb je ook Christenen die moeite hebben met het accepteren van de drie-éénheid. Toegevoegd na 1 minuut: Volgens mij zien Mormonen Jezus ook niet als God, maar dat weet ik dus niet zo zeker.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Unitarisme_(t...

Men keek vroeger uit naar de Messias zijnde Gods zoon zoals in het oude testament beschreven , als de tweede Adam Adam was zonder zonde tot hij van de vrucht at die hem verboden was , de joden zagen uit naar die Messias de komen moest , en toen hij kwam op aarde geloofde men dat niet , en Hij leerde hun in de synagoge , dus de joden geloven noch steeds dat Hij moet komen De Christenen geloofden wel dat de Messias Jezus was en zo ontstond dus het Christendom , waar de protestanten in geloven , en deze geloven ook in een opstanding uit de doden en laten zich daarom ook begraven als ze sterven De rooms Katholieken geloven ook dat Christus op aarde is geweest , vereren ook Maria als de moeder van Christus dus zien Christus meer als mens , en is Maria even belangrijk

Jehovah's Getuigen geloven alleen wat de H.Schrift over Jezus zegt,en dat is dat hij Gods Zoon is,en niet God! Het dogma van de Drie-eenheid ,waarmee men probeert te bewijzen dat Jezus God is ,is alles welbeschouwd een uitvinding uit het eind van de 4de eeuw . Lees zelf maar: (Johannes 14:28) 28 GIJ hebt gehoord dat ik tot U heb gezegd: Ik ga heen en ik kom tot U [terug]. Indien GIJ mij liefhadt, zoudt GIJ U verheugen dat ik heenga naar de Vader, want de Vader is groter dan ik.  (Mattheüs 16:15-17) 15 Hij zei tot hen: „Wie zegt GIJ echter dat ik ben?” 16 Si̱mon Pe̱trus gaf ten antwoord: „Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” 17 Hierop antwoordde Jezus hem: „Gelukkig zijt gij, Si̱mon, zoon van Jo̱na, want vlees en bloed hebben u [dit] niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. 

Het dogma van de heilige Drie-eenheid werd vastgesteld op het concilie van Nicea (325 AD). Kortweg houdt dat geloof in dat Jezus van dezelfde substantie is als God en daarmee gelijk aan God. Toen deze uitspraak werd gedaan, waren er al enkele groepen die het hier niet mee eens waren, te weten de volgende: - Adoptionisme/dynamisch monarchianisme (gelooft dat Jezus bij doop of opstanding werd geadopteerd door God). - Modalisme/modalistisch monarchianisme (wil God als enige monarch erkennen zonder dat Jezus daarbij komt als gelijke). - Arianisme (Jezus heeft niet altijd bestaan en is dus apart van/anders dan God) Deze groepen werden tijdens dit concilie dan ook verketterd. Later in de geschiedenis zijn er verschillende groepen ontstaan die de doctrine van de heilige Drie-eenheid niet accepteerden. Tijdens de Middeleeuwen had je bijvoorbeeld de Katharen. Hun beeld van Jezus is waarschijnlijk ontstaan uit verschillende bronnen van o.a. de hierboven genoemde groeperingen. Ook tegenwoordig zijn er groepen die niet geloven in dit dogma. Bijvoorbeeld de volgende: - Iglesia ni Criso (Filippijnen) (leert dat Jezus door God geschapen is als onderhandelaar tussen God en de mensen). - De Jehova's Getuigen (Jezus is Gods creatie) - Unitarian Christian Association (zij benadrukken Jezus' menselijkheid in plaats van zijn goddelijkheid. Hun strikte monotheisme lijkt daarom mee op het monotheisme van het jodendom en de islam). Overigens zijn er nog veel meer bewegingen die de Drie-eenheid niet accepteren, maar dat wil nog niet zeggen dat ze niet geloven dat Jezus goddelijk of deels goddelijk is. Een voorbeeld hiervan zijn de Mormonen. Het jodendom en de islam kennen een veel strikter monotheisme. Daarin wordt Jezus wel erkend maar dan eerder als wijze man (jodendom) of profeet (islam).

Wees attent en voorzichtig, Geloven is een keus die je maakt. Lees Deuteronomium 30:19`U staat voor de keus tussen leven en dood, tussen zegen en vloek, kies voor het leven uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen.´ Het is alleen mogelijk om te geloven d.m.v. naar het Woord te luisteren en/of te lezen. (lees Romeinen 10:17). Denk er aan dat door Religieus zijn niemands ziel kan worden gered. Verloochen Jezus nooit en te nimmer, want hij is de enige redding. Johannes 14:6 En Jezus zeide: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, NIEMAND kan bij de vader komen dan door mij.` Zijn wonderen zijn door vele duizenden mensen gezien en aanschouwd. Hij heeft een dode man van 3 dagen oud weer tot leven gewekt in het bijzijn van vele mensen. Er is geen enkele persoon in de geschiedenis te vinden die meer wonderen heeft verricht dan hij. De joodse leiders wilden hem niet herkennen als de Messias(verlosser) en probeerden zijn wonderen te verdoezelen omdat hij beweerde de Messias te zijn. Als je je af weet te houden van de aardse zonden(dus bekeren van de zonden) en een reine ziel hebt kun je contact leggen met de heilige geest door veel te bidden en te loven. Dan kunnen jou spirituele gaven zich ontwikkelen(genezen, profetie, tongentaal). 10 minuten bidden per dag zal niet voldoende zal zijn. Het verijst grote opoffering.

Bronnen:
Bijbel

De islam natuurlijk! het jodendom en christendom zijn daar de voorlopers van en de islam beschouwd alle boodschappers die het christendom en het jodendom als profeten van god. Dus gewoon als mensen die een bijzondere boodschap hadden te verkondigen.