Wat staat er in de wet van God?

en is die goed of slecht?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

1. Toen sprak God deze woorden: 2. ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 3. Vereer naast Mij geen andere goden. 4. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten; 6. maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 7. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie Zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan. 8. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10. maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. 12. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 13. Pleeg geen moord. 14. Pleeg geen overspel. 15. Steel niet. 16. Leg over een ander geen vals getuigenis af. 17. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden

Ik neem aan dat je op de 10 geboden mikt: De joodse versie: 1. Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. 2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 3. Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken. 4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt. 5. Eer uw vader en uw moeder. 6. Gij zult niet doodslaan. 7. Gij zult niet echtbreken. 8. Gij zult niet stelen. 9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is. Toegevoegd na 21 minuten: Het gros van deze punten helpen bij het bij elkaar houden van een sociale maatschappij en zijn dus als positief te bestempelen.

Gods wet bestaat uit tien geboden. Laten we deze geboden eens bekijken. Daar waar nodig zijn de geboden van wat uitleg voorzien. Klik hier voor een uitgebreidere uitleg van Gods wet. 1. Wij mogen niemand anders aanbidden dan de ware God alleen. Alles en iedereen die we vereren boven God is een overtreding van dit gebod. We kunnen dan denken aan sportmensen, popsterren of familieleden. Maar ook geld kan belangrijker zijn dan God. 2. Wij mogen geen verkeerde gedachten van God hebben, en mogen Hem alleen dienen op de wijze zoals de Bijbel ons dat leert. 3. Wij mogen de naam van God niet lichtvaardig en onnadenkend gebruiken. Dus Gods Naam gebruiken als vloek is tegen de wet van God 4. Wij hebben de zondag te houden als een speciale dag, apart gezet voor God. Ons werk moeten we verrichten op de andere zes dagen in de week. 5. Wij hebben onze ouders te respecteren, lief te hebben en te gehoorzamen, mits er geen dingen van ons gevraagd worden die tegen Gods Woord ingaan. 6. Wij mogen geen moord begaan of hatelijke gedachten over andere mensen hebben. Iemand dood wensen is voor God gelijk aan moord. 7. Wij mogen geen overspel plegen, noch met ons lichaam, noch met onze gedachten. Dus als een getrouwde man met verlangen naar een andere vrouw kijkt is dit tegen Gods wet. 8. Wij mogen niet stelen. 9. Wij mogen niet liegen. 10. Wij mogen niet jaloers zijn op het bezit van een ander. Niet op andermans vrouw of man, niet op andermans auto of huis.

Bronnen:
http://home.wanadoo.nl/eindeloos-gelukkig/...

God bemoeit zich niet met de aarde of de kosmos, Hij heeft het in 7 dagen geschapen en heeft er verder niets meer mee gedaan... Waarom weet jij niet wat er in de wet van God staat? Wat is dat dan voor een God die een wet uitvaardigt en jouw niet vertelt wat die wet dan is? De overheid maakt wetten en die worden gepubliceerd, waar worden de wetten van God gepubliceerd? En wie zijn de tussenpersonen die die wet gaan handhaven? Kortom er is geen wet van God, en als die er wel is, wil je mij dan een kopietje toesturen, graag... Er is geen wet van God... Weet je de wet van het woord God? Generator, Onderhouder, Destructor... Zie je dat wel goed, wat ik hier opgeschreven heb... G van Generator, O van Onderhouder, O van Destructor... Dus het is alles, van maker tot vernietiger... En allemaal zonder wetten, hoe mooi is alles toch...

Ik vind dat de wet van God goed is, Hij heeft er recht op dat Zijn schepping alleen Hem mag eren. Wij behoren Hem toe. En als iedereen erna zou leven dan was er een stuk minder ellende op de aarde.

De wet van God (de tien geboden) wordt hieronder op onnavolgbare wijze ontleedt door George Carlin. Uiteindelijke conclusie: die hele tien geboden zijn verzonnen door een groepje mannen met als doel om hun volk te onderdrukken. Bovendien kan die hele rij terug worden gebracht tot twee.

God's wet bestaat uit meer dan de 10 geboden. Het boek van de wet wordt aan gerefereerd, maar is niet inbegrepen in de bijbel. Wel zijn er nog een hele lading aan wetten en regels in bijvoorbeeld Leviticus en Deuteronomium. Sommigen daarvan zullen de meeste mensen zich prima in kunnen vinden. Anderen slaan helemaal nergens op. De belangrijkere dingen als dat je niet mag doden worden er bijvoorbeeld in vermeld, maar er staat nergens een vefroordeling van pedofilie; er staat nergens dat slavernij niet kan, maar wel regels over hoe je slaven te behandelen, en wat ze mogen kosten; en een heleboel dingen verdienen de doodstraf (zoals iemand proberen te overtuigen dat god niet bestaat). Het feit dat we niet de volledige wet naleven zou een indicatie moeten zijn dat hij in elk geval niet 100% perfect in elkaar gezet is. Toegevoegd na 41 minuten: Andere regels zijn bijvoorbeeld dat je geen kleding van verschillende stoffen mag dragen, geen schaaldieren mag eten, er staan regels over hoe je je offers moet maken, dat je ten tijde van oorlog de overwonnene volledig moet uitroeien of in slavernij moet onderwerpen, dat soort van ding. Niet allemaal van deze tijd.

De wet van God is door mensen gemaakt en neergeschreven. God heeft met zijn zoon maar één boodschap gepredikt en dat is Liefde met een hoofdletter. Als je de werkelijke bedoeling van God en Jezus wilt leren, kun je die in je hart vinden. Door te bidden en te houden van God.

God bestaat niet en kan dus ook geen wet hebben geschreven. God en diens wetten zijn verzinsels ontsproten aan het brein van machthebbers ter consolidatie of versteviging van hun greep op de macht.

Waarom zou je je fixeren op de wet van God? Ik denk dat er prima leefregels in staan, en dat er daarom niets mis mee is. Maar de geestelijke ontwikkeling is inmiddels een paar stappen verder. De echte wet zit van binnen in jou, door diep naar jezelf te luisteren zul je doen wat goed is.

Ha, dat Koolwitje; Als je op de Tien Geboden doelt dan is dat inmiddels al voldoende beantwoordt. Misschien duidelijke taal, maar juridisch steekt het als wet niet echt goed in elkaar. Slechte wet met goede bedoelingen dus.

Wat hierboven staat over de tien geboden, maar ook dat dit niet alleen de wet van God is/was dat klopt. Jezus heeft echter in het Nieuwe Testament al deze wetten en geboden 'teruggebracht' naar 2 dingen (om het maar eens simpel te zeggen), namelijk: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat. (Matt. 22:37-40 voor wie het weten wil). Het eerste gebod is voor iedereen persoonlijk of die dat wel of niet doet/wil. Voor wie dat wel doet daarvoor zijn de eerste geboden van de tien. Het tweede gebod van Jezus echter kun je inderdaad zien als een samenvatting van alle laatste geboden van de tien. Immers, wanneer je je naaste lief hebt als jezelf dan pleeg je ook geen moord of overspel, dan steel je niet, dan lieg je niet, dan ben je niet afgunstig, etc. Hij stelt dit zelfs gelijk aan het eerste gebod. Dus eigenlijk zijn er na de komst van Jezus nog maar twee geboden die alles van daarvoor als het ware samenvat. Zoals ik al zei is het eerste heel persoonijk, maar om op je tweede vraag te antwoorden: Het laatste lijkt mij dan toch in ieder geval niet slecht?

Graag sluit ik aan bij het antwoord van Meander. Of de twee geboden die Jezus gaf ook optioneel zijn, is nog maar de vraag. Hijzelf geeft ze niet als optie, maar zegt dat beide geboden gelijk aan elkaar zijn. Het zou dus heel goed kunnen dat het ene gebod (je naaste liefhebben) niet zonder het andere gebod kan (God liefhebben). Lastig, want hoe kun je God liefhebben? Moet je Hem toch eerst leren kennen. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 19 (zie bron) kan daar een antwoord op geven.