Wat is de wijsheid van deze wereld?

in de bijbel staat geschreven dat de wijsheid van deze wereld dwaasheid is bij God
wat is dan wijsheid en waarom is dat dwaas bij god

Toegevoegd na 6 dagen:
ik heb zoveel prachtige antwoorden gekregen dat ik niet kan kiezen en sluit de vraag zonder beste antwoord

Weet jij het antwoord?

/2500

Uit de wijsheid van deze wereld kun je zelf een keuze maken.Er zijn veel verschillende religies,wetenschappers,politici,filosofen allemaal met hun eigen wijsheden. Bij God is dit dwaas omdat het geen wijsheden zijn maar meningen. Toegevoegd na 1 minuut: (vanuit God's opinie )

Met de wijsheid van deze wereld wordt bedoeld: al onze kennis, al onze inzichten, al onze ideeën over onszelf, over de wereld, en over goed en kwaad. Kortom: alles wat wij mensen menen te weten, alles wat wij menen te hebben ontdekt. Volgens de Bijbel zijn wij in werkelijkheid blind. We denken dan wel dat we zo slim zijn en dat we zoveel weten, maar in werkelijkheid zien we slechts de oppervlakte, en zelfs daarvan nog maar een klein beetje. Hoe het werkelijk zit, dat weet alleen God. Alleen God kent alle redenen, alle oorzaken, alle bedoelingen. -- Ik denk dat de bedoeling van deze bijbeltekst is, ons erop te wijzen dat we vooral niet hoogmoedig moeten zijn. We mogen onszelf niet op de borst kloppen, we mogen niet trots melden wat we allemaal al weten. Want we weten maar een schijntje. Wij zijn als het kind dat vol trots meldt dat het een Grote Ontdekking heeft gedaan, namelijk waarom het paard van Sinterklaas wit is: dat is nodig omdat Sinterklaas 's nachts op zijn paard over de daken rijdt, en in de nacht is een wit paard handig, want dan kan Sinterklaas zijn paard makkelijker terugvinden wanneer hij het even kwijt is. Een zwart paard zou dan gewoon kwijt zijn. Zoals wij als volwassenen glimlachen om dit kinderlijke "inzicht", zo glimlacht God om onze "inzichten".

'wijsheid' en 'dwaas' zijn hele brede relatieve begrippen. het nadeel (of juist voordeel) hiervan is dat ieder mens deze begrippen op zijn eigen manier toe kan passen en hier een eigen waarde oordeel aan kan hangen. wijsheid is denk ik volgens de bijbel of god dat men leeft naar wat de bijbel opdraagt, 'de wijsheid van deze wereld' (de huidige wijsheid in het algemeen) te wensen over laat. m.i. is wijsheid niets meer dan het resultaat van levenservaring, opvoeding, geloof, ervaringen, waarnemingen, biologische aanleg, en zelfs iets was biochemisch bepaald kan worden. elk mens heeft bepaalde wijsheden, maar dat wil nog niet zeggen dat hier een tegenovergestelde aan te koppelen is (zoals dwaas, onkundig, dom, etc.) ofwel, dat iemand kan oordelen hierover vanuit een persoonlijk 'referentiekadertje'. ------------------------------------------------------------------------- Wijsheid of levenswijsheid is de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. De betekenis is dus praktisch of moreel. In de beschrijvingen van (levens)wijze mensen komt een zekere stereotypie naar voren: Volgens sommige beschrijvingen zijn wijzen mensen die fouten gemaakt hebben, en daarvan geleerd hebben. Zij hebben genoten en geleden, keuzes gemaakt, gehandeld en de verantwoordelijkheid voor hun daden aanvaard. Wijzen hebben niet alleen hun eigen belang maar ook dat van hun medemensen bevorderd. Zij hebben zichzelf leren kennen en zichzelf geaccepteerd; zij hebben de waarheid leren kennen en lijden niet meer. Zij zijn ondanks ondervonden tegenslagen gelukkig, dankbaar, vriendelijk en worden niet (meer) geplaagd door onvervulde verlangens, hebben een goed geweten en de meesten zijn niet bang voor de dood. Je zou kunnen zeggen dat zij toonbeelden zijn van een geslaagd menselijk leven, de belichaming van humaniteit. Volgens sommigen wordt wijsheid door ervaring verkregen. Anderen daarentegen zijn van oordeel dat juist onervarenen (kinderen) heel wijs kunnen zijn. Opvattingen over wijsheid spelen een rol in onder andere filosofie en religie en wisselen volgens de heersende culturele traditie. Wijsheid is een van de kardinale deugden in het Christendom, en een van de vijf krachten (en ook een paramita)in het Boeddhisme.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijsheid
http://www.encyclo.nl/begrip/wijsheid

Ik heb dat altijd begrepen als: de mens moet niet denken dat hij de wijsheid in pacht heeft; de mens moet zich niet teveel verbeelden. Veel van dergelijke uitspraken moet je niet opsplitsen in gedeelten, maar in zijn geheel proberen te begrijpen. Toegevoegd na 2 uur: De tekst komt uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiers: hoofdstuk 3, vers 19. De zin begint zo: Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God.

Bronnen:
Bijbel. 1 Cor.3:18 en 19.

Net als veel bijbelteksten is dit beschrevene voor velerlei uitleg vatbaar. Het meest aannemelijk wat bedoeld wordt met "wijsheid van deze wereld" is dat dit laatste gericht is op het verkrijgen van aardse bezittingen. God weet het totaalbeeld en weet dat het op andere dingen aankomt.

De wijsheid van deze wereld uit zich op velerlei gebied. Denk bijv. aan de wetenschap met haar Big Bang theorie over het ontstaan van de aarde, de Evolutietheorie van Darwin over het ontstaan van de mens. Denk aan al die verzinsels, redeneringen en dwaze theorieën aangaande het Woord die in omloop zijn op sommige scholen, op het werk, bij mensen in je eigen vrienden- en zelfs familiekring. “Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand enz.“ om in de woorden van de Bijbel te blijven. Zoek het maar eens op en lees hoe het klopt wat er verder staat over deze mensen “Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen” als het gaat om de goddelijke waarheden in de Bijbel te ontkennen. Daarom zijn juist zij de dwazen bij God.

Bronnen:
Romeinen 1 vanaf vers 16, 1 Korintiërs 1...

Wijsheid duidt in de eerste plaats op een gezond oordeel, gebaseerd op kennis en verstand. Het is het vermogen kennis en verstand op een succesvolle wijze te gebruiken om problemen op te lossen, gevaren te vermijden of af te wenden, bepaalde doeleinden te bereiken of anderen op die terreinen raad te geven. Wijsheid is het tegenovergestelde van dwaasheid, verstandeloosheid en waanzin, waarmee ze dikwijls wordt gecontrasteerd. De Bijbel zegt dat God ’alleen wijs’ is . Hij weet alles wat er over het universum te weten valt, hoe alle dingen zijn gemaakt en wat hun geschiedenis is. De natuurwetten, waarop mensen zich bij hun onderzoekingen verlaten, zijn allemaal door Hem ontworpen. Hij is dus niet onder de indruk van uitvindingen van de mens, en hij wordt niet gefascineerd door het voor velen zo ’verheven’ denken van de menselijke filosofie. Vergeleken bij de oneindige wijsheid van God zijn de redeneringen van mensen waardeloos.

De tekst die je aanhaalt komt uit 1 korinthiers 3:19. Toen koning Salomo een onderzoek instelde naar „de rampspoedige bezigheid” die zonde en onvolmaaktheid voor de mensheid met zich had gebracht, woog hij de waarde af van de wijsheid die mensen gewoonlijk ontwikkelen en verwerven en kwam tot de bevinding dat ze „een najagen van wind” was. De wanorde, de verdorvenheid en de gebreken in de onvolmaakte mensenmaatschappij gingen het vermogen van de mens om ze recht te zetten of er een tegenwicht tegen te vormen zo ver te boven dat het voor degenen die ’een overvloed van wijsheid verwierven’, tot meer frustratie en ergernis leidde, kennelijk omdat zij zich er scherp van bewust werden hoe weinig zij persoonlijk konden doen om de situatie te verbeteren. — Pr 1:13-18; 7:29; vgl. Ro 8:19-22, waar de apostel de aandacht vestigt op Gods voorziening om een eind te maken aan de slavernij des verderfs waarin de mensheid verkeert en aan de ijdelheid waaraan ze onderworpen is. Salomo stelde ook vast dat hoewel zulke menselijke wijsheid verscheidene vreugden met zich bracht alsook de bekwaamheid die nodig is om materiële rijkdom te verwerven, ze geen waar geluk of blijvende voldoening kon schenken. De wijze sterft evengoed als de verstandeloze, zonder te weten wat er van zijn bezittingen zal worden, en in het graf bestaat zijn menselijke wijsheid niet meer (Pr 2:3-11, 16, 18-21; 4:4; 9:10; vgl. Ps 49:10). Zelfs in het leven van een wijze konden „tijd en onvoorziene gebeurtenissen” een plotselinge rampspoed brengen, zodat hij niet eens meer over het allernoodzakelijkste zoals voedsel beschikte (Pr 9:11, 12). De mens kon door zijn eigen wijsheid nooit „het werk van de ware God” doorgronden, nooit deugdelijke kennis verwerven omtrent de manier waarop de grootste problemen van de mens konden worden opgelost. — Pr 8:16, 17; vgl. Job 28. Salomo liet uitkomen dat de waarde van wijsheid betrekkelijk is, volledig afhankelijk van het feit of die wijsheid wel of niet in overeenstemming is met Gods wijsheid en Gods voornemen (Pr 2:24; 3:11-15, 17; 8:12, 13; 9:1).

De wijsheid van de wereld is een illusie, regels en wetten verzonnen door mensen om (meestal) macht en daardoor rijkdom te hebben. Dus de wijsheid van de wereld bestaat niet daardoor is er honger, oorlog en ellende enz. De waarheid/wijsheid is God. Dan is de illusie ( de wijsheid van de wereld) de dwaasheid bij God. De dwaas is de mens die in de illusie gelooft. komt de dwaas tot God dan zal hij wijsheid ontvangen in zijn geloof tot God.

Wereldse wijsheid: Dat je alles doet en denkt te kennen zonder daar God bij nodig te hebben. Wat uiteindelijk leidt tot hele grote luchtbellen van rijken en bedenksels. Op zich is het in concreto niet altijd te zeggen of iets werelds (zonder God) is of niet. Het gaat er meer om vanuit welke houding het is tot stand gekomen. Maar als het getuigt van grote naastenliefde lijkt me dat toch geen dwaasheid ook al is het niet bewust vanuit een geloof in God gedaan. Waarom is dat dwaas bij God? Omdat het verloren gaat, het houdt geen stand. Er is tweedracht en bederf. Er is geen kennis van wat werkelijk goed is en blijvend is. Het leidt tot teleurstelling en boosheid. Om ons die kennis te geven en de voltooiing mogelijk te maken van een (radicaal) liefdevolle wereld, heeft hij zijn Zoon gestuurd om God de Vader te leren kennen opdat we niet verloren zouden gaan. De radicale opoffering bij het Christendom staat in die zin ook tegenover het verborgen egoïsme van de onvolmaakte wereldse wijsheid. Bovenstaand antwoord is gegeven vanuit de bijbelse visie omdat dat ook in de vraag was gegeven. Je kunt bijvoorbeeld ook de wereldse wijsheid bekijken vanuit het boeddhisme. De nadruk zal dan o.a. niet zozeer liggen om niet verloren te gaan maar om nooit meer te hoeven lijden. Het voert te ver om daar op in te gaan. Maar, Zonneschijn, als je nog steeds boeddhist wilt worden is dat misschien een interessant onderzoek.

De wijsheid van deze wereld zijn de visies van MENSEN, die visies zijn 'gedachten' van mensen (de leer van mensen) en de leer van mensen is bij God dwaasheid. Maar wat is de 'wijsheid' volgens God? Dat is: Ontzag hebben voor God. Een voorbeeld van wereld wijsheid: Mattheüs 15:9 "Toen kwamen er vanuit Jeruzalem farizeeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem: 2 ‘Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten.’ 3 Hij gaf hun ten antwoord: ‘En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? 4 Want God heeft gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en moeder,” en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden.” 5 Maar u leert: “Wie tegen zijn vader of moeder zegt: ‘Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave,’ 6 die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen.” Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie. 7 Huichelaars, wat is Jesaja’s profetie toch toepasselijk op u: 8 “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; 9 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”’ 10 Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Luister en kom tot inzicht. 11 Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein.’ 12 Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: ‘Weet u dat de farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ 13 Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. 14 Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’ 15 Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt u ons die uitspraak uitleggen?’ 16 Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? 17 Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? 18 Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. 19 Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. 20 Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen. (Hun eigen leer en voorschriften van mensen) En dat is dus dwaasheid bij God!

Wij denken dat wij wijs zijn, maar vergeleken met wat wij kunnen en wat god kan zijn we dwaas

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100