mag ik, christen en lezer van de bijbel, andere geloven bv. islam zien als geloof in dezelfde god of zijn dit dan afgoden?

hallo,
hier wat extra uitleg, want ik wist niet hoe ik hem goed moest formuleren.

In de bijbel staan verschillende stukken over andere geloven. In de tien geboden staat dat er maar 1 god is en geen andere naast hem mag vereren. In Jesaja staat dat je de oogst van gewassen niet nog een keer mag nakijken en voor de vreemdeling moet laten, en er wordt daarop gezegd dat als de vreemdeling de god vereerd , die vab de bijbel, moet zien als een soort bondgenoot in het geloof. Ook word gezegd dat als hij zich houd aan de tien geboden hem moet zien als een gelijke. In het nieuwe testament, volgens mij handelingen, wordt gezegd dat je alle verschillende mensen moet respecteren anders zou je je niet op je plaats voelen in de hemel, ik ga er dus vanuit ook mensen met verschilende geloven.

Vanuit de bijbel gezien vraag ik me nu af of ik de bv. islam mag zien als hetzelfde als bv. mijn eige christendom. Het is uberhaupt heel erg verschillend, zo wordt Jezus niet gezien als de verlosser terwijl er genoeg bewijzen en getuigen zijn dat hij dit is (mijn mening, hoef je niet eens mee te zijn). En mag ik bv. het boeddhisme(schrijf ik het goed?) ook zien als een godsdienst die als grondlegging de bijbel heeft,volgens mij is dit niet zo en kent men de tien geboden niet(weer een mening).

Volgens de tien geboden is er maar 1 god en is de rest een afgod(bv. het oude geloof van de Egyptenaren in de tijd van Mozes)

Toegevoegd na 3 minuten:
ik bedoel bij gewassenstuk dat je het overige ervan, na oogst, moet laten hangen

Weet jij het antwoord?

/2500

Goeie Vraag! Ik ben zelf een atheïst, goddeloos maar met een vleugje boeddhisme. Dan weet je ongeveer van waaruit mijn antwoord komt. Voor zover we weten gebeurt het niet dat er een god naar beneden komt om uit te leggen hoe het in elkaar steekt. Dit betekend dat, naar mijn mening, onze opvattingen over goden uit ons zelf is gekomen. Nu kun je concluderen dat, alles wat we weten over god (e.a.), verzonnen zou zijn. Dit is niet waar! Als je van buitenaf kijkt naar religies, zie je een hoop overeenkomsten. Alleen al de bijbel en de Koran delen 18 verhalen! De rede is simpel, religies ontstaan uit evolutie. We gaan terug naar onze 'roots'. Toen we vroeger uit onze grot kwamen lopen, wisten we een aantal zaken zeker. In de grot zijn we veilig, maar buiten kan van alles gebeuren. Onverklaarbaar waren zaken als bijvoorbeeld onweer. Dit had het gevolg dat mensen zich onmachtig voelde hierover. Maar door een kracht te personificeren en er een naam aan te geven, geeft het gevoel dat je er toch invloed op hebt. En dit gebeurt met alles dat onverklaarbaar is. Van regen tot zonneschijn. Je kunt je nu wel bedenken hoe het verloop gaat na een paar duizend jaar. Goden worden gecreëerd, verhalen worden verzonnen, met als doel, alles te verklaren. Want alles verklaren lijkt een soort oer-drift van ons. Maar ook toen kende we het fenomeen van globalisering. Kleine stammen, werden grote stammen. Meerdere stammen werden gehuchten, dorpen, steden, bestuurskundig kregen we landheren, koningen, ga zo maar door. Dit betekend dat overal dezelfde regels gingen gelden. Maar het is ook voorgekomen dat religies opgelegd werden. Maar nu komt het, mensen accepteren een hele nieuwe levensbeschouwing, nooit. Standaard zijn we daarin erg terughoudend. Je moet je bedenken dat indertijd de leringen uit religie de enige lering was. Bij het introduceren van een nieuwe religie vraag je dus om mensen anders te laten denken/leven. Dat gaat niet. Wat werkt dan wel? Een hybride religie, opvattingen en vieringen van de vorige religie worden overgenomen. Soms gebeurt het dat er een dorp/stam (om het even wat) niet helemaal eens is met de levensbeschouwing. 'Iets' moet anders worden. Dit noemen we een afsplitsing. En je ziet naast evolutie, ook afsplitsing in religies. Met uiteraard hun eigen evolutie. Zo krijg je protestanten tegenover de rooms-katholieke kerk. Maar ook onze eigen 'god' en zijn Islamitische collega 'Allah'. Toegevoegd na 1 minuut: Sorry, we gaan verder in reacties

Ja, dat mag. In Nederland kennen we namelijk vrijheid van Godsdienst, en iedereen mag geloven wat hij of zij wil, zonder daarvoor te worden vervolgd of gestraft. (Helaas is dat in veel landen tot op de dag van vandaag wel anders.) Of het ook zo IS, doet eigenlijk niet ter zake ; dat zijn religieuze discussies, die inderdaad vaak eindigen in oeverloos gewelles-nietes. Het christendom, de Islam en het Jodendom hebben dezelfde stam / roots, dus je zou - zeker als onbevooroordeeld niet-gelovige - kunnen stellen dat de God die ze aanbidden in grote lijnen dezelfde of hetzelfde is, alleen de nuances verschillen. Het Boeddhisme wordt inderdaad gezien als een religie en niet zozeer een levensbeschouwing, omdat er ,hoewel er geen goden worden aanbeden, wel een visie is op het hiernamaals en de menselijke ziel. Ook dat mag je natuurlijk betrekken jij je eigen visie op religie. Alleen als je ook bij een bepaalde groep wilt horen, een soort kerkgenootschap, kun je met dergelijke ' bijgeloven' op discussies stuiten of zelfs op tenen trappen. Dat is zelfs vrij inherent aan religieuze groepen : dat ze vrij vast omschreven regels hebben van wat je moet vinden of geloven. De ene groep is beduidend toleranter dan de ander. Daar zul je dus eventueel keuzes in moeten maken. Maar vrij om te geloven wat je wilt ; ja, dat ben je zeker. Het gaat tenslotte om uitsluitend en alleen onbewezen aannames ; daar kun je weinig anders mee dan wel of niet geloven.

Heb je er weleens bij stilgestaan wat het woord, het begrip "geloven"inhoudt? Je neemt het aan, ook voor jouw, als waar aan. Je twijfelt niet. De op geloven gestoelde religies veroordelen twijfel als ontoelaatbare ketterij. Die dan ook in het verleden krachtdadig is bestreden. Doorgaans met het doden van de twijfelaar op de brandstapel. Maar zelfs de profeten hebben getwijfeld. Denk aan de veertig dagen van Jezus in de woestijn. Wist je dat het onstaan van de, aanvankelijk mondelinge korân, gedurende vele jaren door de profeet Mohammed is gewijzigd. Vaak waren het aanpassingen aan de cultuur. Het verbod om varkensvlees te eten was bijvoorbeeld het canoniseren van de praktijk. De in het straatvuil wroetende varkens waren vaak besmet met een klein wormpje, trichinen. Dat heeft tijdens zijn leven verscheidene gastheren nodig, de mens was een prima gastheer. Bij onvoldoende verhitting bleef het leven, boorde zich uit de darm, en zocht de hartspier. En kapselde zich hier in een kalkpantsertje. Zee pijnlijk, en tenslotte de dood veroorzakend. Waarna het lijk diende te worden opgegeten om de cyclus te hernieuwen. Datzelfde trucje deden alle religies, ook het katholicisme. Dat Mohammed, gevlucht uit Mekka, in Medina (afgunstig op het handelssucces van Mekka), daar een legertje van pak weg driehonderd man uitstuurde om de karavanen naar Mekka te overvallen (waarbij doden vielen), is niet algemeen bekend. Het gaf aanzien in Medina, zijn aanhang groeide. Zijn Paulus heette Abu Bakr. In de "Westerse" wereld heerste tot aan de late Middeleeuwen de Scholastiek. Onwrikbaar geloof en aanname van de uit de Griekse tijd bekende wetenschap van de Griekse filosofen. Aan de kennis in de boeken van bijvoorbeeld Aristoteles mocht niet getwijfeld worden. Pas in de late Middeleeuwen ontstond de renaissance. Een groep wetenschappers in Italië, de Lynxen (Galileo) begonnen te experimenteren. De twijfelaars werden door de op de oude kennis rustende machthebbers van Kerk en Staat fel bestreden. We kennen allen de woorden van Galileo, gemompeld na zijn ontkenning van zijn stelling dat de aarde om de zon draaide: "en toch beweegt ze". Er zullen altijd twijfelaars zijn, die door onwrikbare gelovigen zullen worden ontkend en bestreden. De ene groep denkt, de andere gelooft en behoeft niet te denken. Het staat immers in de "heilige" boeken.

Bronnen:
De evolutie van mens en maatschappij, CD....

Ja, dat mag. Ik stel me altijd voor dat God ons gedoe op aarde met godsdiensten en kerken gadeslaat. En dan realiseer ik me onmiddellijk dat al die regels die we onszelf en anderen opleggen ònze regels zijn. Niet die van God. Mensen denken vaak in "wij" en "zij", hebben de behoefte om kaders aan te geven. Maar ik geloof dat God ons allemaal even lief heeft en dat Hij (Zij? Het?) bij wijze van spreken glimlachend en hoofdschuddend onze ruzies en discussies aanschouwt. Het gaat om God, om het geloof, om de innerlijke rust die je ervaart als je in contact met die diepste waarheid bent. God is liefde. Heb Hem lief en je naaste. Dat is alles.

Ik vind dat je ook een theologisch antwoord op je vraag verdient; Ik zou in dat geval willen kijken naar of het 'kan' in plaats van of het 'mag'. 1) God is een scheppende God (Genesis 1) 2) God is genadig, je kunt naar Hem terugkeren (2 Kronieken 30 vers 9) 3) God duldt geen andere goden naast zich (Deuteronomium 4: 24) 4) Voor God zijn alle dingen mogelijk, hij is dus almachtig (Lucas 1: 37) 5) God heeft een Zoon en dat is Jezus (Lucas 1 vers 31 en 32) 6) Jezus is de messias en wij hebben verlossing van onze zonde door God nodig (Joh 3:16) 7) De naam van God is YHWH 8) God is de God van het volk Israël en dit is zijn oogappel (hierover kun je diverse teksten vinden in de Bijbel) 9) God heeft de mensen gemaakt en niet de mensen God. Als je bovenstaande leest, kun je denk ik wel concluderen dat er al veel goden afvallen. Het Christelijk geloof is helemaal geënt op het Joodse geloof en de Islam is pas in de 7e eeuw ontstaan, dus later ook dan het Christelijk geloof dat zich baseert op de Nieuw-Testamentische uitspraken dat Jezus de Messias (van Mashiach, Joods voor 'de gezalfde') is. Aan Allah worden hele andere eigenschappen toegeschreven dan aan God, die voor een deel ook berusten op lokale godsdiensten die in het Midden-Oosten heersten (o.a. Animisme). Het Boeddhisme en Hindoeisme vallen ook af, omdat daar sprake is van veelgodendom en God is volgens punt 1, 2 en 3 een scheppende, genadige God die geen andere goden naast zich duldt. Conclusie: Of het mag, is aan jouzelf, maar of het kan en volgens wat de Bijbel jou wil leren de waarheid is, is denk ik uitgesloten, omdat er in de Bijbel heel duidelijk een beeld geschetst wordt van wie God is. Dan moet je dus dat bijbelse beeld loslaten en wat meer agnostisch worden. Als je trouwens veel wilt leren over de diverse religies, ook in oude tijden, is het Wereldmuseum in Rotterdam zeker een aanrader, als je alleen de standaardexpositie bekijkt, is de toegang zelfs gratis!

Christenen, mosliims en joden hebben met elkaar gemeen dat ze geloven in één God. En dan niet als een soort abstract verschijnsel ('het ietsisme') maar in een persoonlijke God. Het grote verschil tussen christenen enerzijds en moslims en joden anderzijds is dat we geloven dat God Drieënig is. De vraag is: hebben we het dan over 'dezelfde' God? Ik denk dat we dan terecht kunnen in de H. Scchrift. Daar vinden we in 'ons' oude Testament de persoon Abraham. Hij was de eerste die 'ontdekte' , tot het geloof was gekomen, dat God niet aan een bepaalde tijd en plaats gebonden is, maar dat Hij 'de Ene' is. Wat is nu bijzonder? Dat deze aartsvader Abraham ook bekend is bij de joden, alleen noemen ze hem daar Abram (Awram). En ook bij de moslims, al noemen ze hem daar Ibrahim. Abraham is dus een verbindende persoon. Daarom geloof ik dat joden, christenen en moslims met God dezelfde bedoelen. Het grote verschil is dan weer, dat zij God binnen hun geloof niet volledig kunnen leren kennen 'zoals Hij is'. De joden onder meer niet, omdat ze Gods Zoon niet hebben herkend en erkend als de aangekondigde Messias. De moslims onder meer niet, omdat ze Jezus 'slechts' erkennen als profeet en niet als de Christus.

De meeste geloven zijn niet heel strikt of consequent in de manier waarop hun bijbels vertaald en geinterpreteerd worden. Wat dat betreft ben je helemaal vrij om te geloven en te vinden wat je zelf wilt. Wat je -wat mij betreft tenminste- niet mag doen is andere mensen beoordelen, of minderwaardig achten, om hun geloof

Nostra Ætate (Nederlands: Onze tijd) is een verklaring na het Tweede Vaticaans Concilie over de verhouding van de Katholieke Kerk tot de niet-christelijke godsdiensten die antwoord geeft op je vraag. 'De Kerk beschouwt ook met hoogachting de moslims, die de éne, levende en uit zichzelf bestaande, barmhartige en almachtige God aanbidden, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen. Zij trachten zich met heel hun hart ook aan zijn verborgen raadsbesluiten te onderwerpen, zoals Abraham, op wie het islamitisch geloof zich zo graag beroept, zich aan God onderwierp. Hoewel zij Jezus niet als God erkennen, vereren zij Hem toch als profeet, en zij eren zijn maagdelijke Moeder Maria, die zij soms zelfs met godsvrucht aanroepen. Bovendien verwachten zij de dag van het oordeel, waarop God de mensen zal doen verrijzen en hun zal vergelden naar werken. Daarom staat een hoogstaand zedelijk leven bij hen zeer in achting en vereren zij God, vooral door gebed, aalmoezen en vasten. Ook al is er in de loop der eeuwen tussen christenen en moslims veel onenigheid en vijandschap voorgekomen, de heilige Synode spoort thans allen aan het verleden te vergeten, zich ernstig toe te leggen op wederzijds begrip, en gemeenschappelijk de sociale rechtvaardigheid, de zedelijke waarden, de vrede en de vrijheid te verdedigen en te bevorderen in het belang van alle mensen.' Verder stelt deze verklaring hetzelfde over hindoes en boeddhisten. Hoe dat verder op de Bijbel gebaseerd is, is natuurlijk lastig te zeggen. De Bijbel maakt niet expliciet melding van bijvoorbeeld hindoes.

Denk wel dat dat mag, het belangrijkste is toch dat je gelooft, en of je dan God, Jahwe, boeddha.. zegt tegen degene die wij christenen God noemen maakt volgens mij niet uit. Ieder gelooft in wie hij wil, God blijft God, hoe hij ook genoemd of beschreven word.

Heel simpel antwoord van een "Son of a Preacherman": Ben zo "Goddeloos" als de pest geweest, kom al 20 jaar niet in de kerk. House, xxx, drugs feesten etc. Welke God er is (bij mij maar 1) leeft in mijn hartje... en als "Goddeloos kreng" weet ik dat ook het oude spreekwoord geldt. "Wie goed doet, goed ontmoet". Doe goed voor je naaste, dan krijg je het vanzelf weer terug.... klinkt raar maar ik typ dit uit ervaring uit "hetdalvandiepededuisternis" echt waar. God of Allah of hoe je het wilt noemen kijken naar je hartje en wat je doet, ben klinisch dood geweest en door de witte tunnel heen ... 2x en nog zit ik niet vooraan in de kerk maar praat wel tegen Hem. Maar dat kan voor iedereen verschillen tegen wie hij/zij praat. De Bijbel is bijna hetzelfde als de Koran, vraag je eens af hoeveel Christenen er zo gigantisch veel stromingen op na houden, vrijgemaakt protestants, artikel 31, hervormd, vrij evangelisch, gereformeerd pfff doe allemaal maar gewoon wat er in Zijn woord staat : Heb uw naaste lief als u zelf. Lijkt me in iedere religie de beste optie toch? Succes !

ja, de islam heeft namelijk dezelfde profeten als die van het christendom. de eerste profeten kregen kinderen. die kinderen werden ook profeten. het ene kind ging naar weet ik veel waar en het andere ergens anders heen. de een zij mijn godsdienst is de islam en de andere zij mijn goedsdienst is het Christendom. na verloop van tijd zijn er veel dingen in de islam verandert maar ook in het christendom. een ding is niet verandert en dat is dus de god die beide godsdiensten aanbidden. het ene kind kreeg ook kinderen en de laatste profeet daarvan was mohammed de andere kreeg natuurlijk ook kinderen en de laatste was Jezus(denk ik). zo kijk ik naar al die godsdiensten en ik denk dat het eigenlijk allemaal zo ging en dat toen de mensen zelf die godsdiensten een beetje hebben verandert.

Als Christen kan ik geboeid luisteren naar diepe en zuivere inzichten vanuit de Islam en heb ik het idee dat we (stiekem) Dezelfde GOD aanbidden, alleen op een andere manier. Ik accepteer dat ons verstand te beperkt is de geestelijke wereld waarover God heerst te doorgronden. Daarom laat ik het (ver)oordelen na en zoek naar waarheid om beter inzicht te krijgen in geloof (voor mij betekent dat totaal iets anders dan Religie). In mijn ogen is geloof het levenscheppende Woord en religie de letter die doodt. Dat is ook wat ik LETTERLIJK in de praktijk zie gebeuren. Het oordelen nalaten, alles onderzoeken en het goede behouden staat toch ook in de Bijbel? Elkander liefhebben en je naaste behandelen als jezelf behandelt wilt worden. Dan schiet je elkaar niet dood en martel je je medemens niet. Of zie ik dat fout. We kunnen dan gemakkelijk schelden op Moslims maar hoeveel mensen zijn niet in de Naam van Jezus vermoord (wat NOOIT Zijn opdracht was) Als we niet meer beperkt worden door ons verstand , kunnen we de Waarheid pas zien. Zij die moorden, wrokken, haten en weigeren te vergeven, daar schrijft de Bijbel wel over!! Die activiteiten kunnen we dus beter achterwege laten! Volgens mij geldt dat voor zowel de Islam als het Christendom. Aan de schepping kun je m.i. zien dat er maar EEN Schepper is. Laten we Hem eren zoals Hij aangeeft hoe we dat moeten doen.

Ik ben zelf van mening dat God en Allah niet dezelfde zijn, omdat God zijn zoon naar de aarde zond om ons te verlossen terwijl allah en zijn profeet Mohammed dit ontkennen. Als dit een onbelangrijk item zou zijn, zou je misschien nog kunnen zeggen dat ze dezelfde god zijn. Echter, de Bijbel is heel duidelijk: enkel door geloof dat Jezus Christus, Gods zoon, voor je zonden gestorven zijn kun je gered worden. De koran probeert Jezus' werk terug te draaien en terug te keren naar het wetticisme als verlossingsweg. Daarom, en om nog enkele redenen, kan ik niet geloven dat God (YHWH) en Allah gelijk zijn.

Zoveel mensen zoveel meningen , zijn in de wereld miljoenen boeken geschreven en gelezen over het christelijk geloof , ik zie het zo , dat is denk ik ,ook afleiding om juist niet tot geloof te komen , wij worden door discussies e d afgeleid van de Bijbel waarin toch heel duidelijk staat IK BEN DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN WIE IN MIJ (JEZUS)GELOOFT ZAL BEHOUDEN WORDEN Duidelijker kan het niet , WANT HOE KAN NU EEN GOD EEN AFGOD ZIJN , God heeft van nature jou lief en haat een afgod, en wij haten van nature God , en hebben de afgod lief

volgens de bijbel is er maar 1 god en 1 manier om hem te aanbidden. Satan doet er volgens de bijbel van alles aan om zich voor te doen 'als de engel des lichts' . Met andere woorden: als iemand een geloof aanhangt die niet in overeenstemming is met de bijbel beoefent diegene afgoderij zonder het zelf te weten. er is maar 1 god , dus ze geloven wel in dezelfde god alleen hun manier van aanbidding is niet acceptabel voor god, feitelijk aanbidden ze satan zonder het te weten. Hoe weet je dan wat de juiste aanbidding is? De bijbel zegt dat je ze aan hun vruchten herkent: liefde onder elkaar, wereldwijde prediking van geloof (staat in mattheus geloof ik) etc. De bijbel zegt ook heel duidelijk dat geloof in jezus de enige manier van redding is. Niet alleen geloof natuurlijk, want satan gelooft uiteraard ook in jezus. Geloof zonder werken is dood staat ook ergens in de bijbel. jezus zei ook: predik het goede nieuws van het koninkrijk. Als gelovige ben je verplicht het goede nieuws te prediken en mensen te vinden en helpen die misleid zijn voordat god ingrijpt en een einde maakt aan deze wereld. (niet letterlijk, want de aarde zal altijd blijven bestaan (ergens in psalm etc.) maar de macht weer inneemt als regeerder, en de aarde weer herstelt als paradijs zoals zijn oorspronkelijke plan was bij zijn schepping van adam en eva) de bijbel zegt ook duidelijk dat doden een opstanding krijgen na armageddon op de aarde die dan een paradijs weer is en dus niet naar de hemel gaan zoals veel mensen geloven. Geloof in een onsterfelijke ziel is later pas onstaan en is een vorm van afgoderij. En een hel is helemaal een grote leugen die satan de wereld in heeft geholpen. Ten eerste stelt dit satan gelijk met god, omdat satan dan heerser zou zijn van de hel en god van de hemel. Terwijl satan maar een engel is. En ten tweede zou dat betekenen dat god wreed zou zijn. God heeft absoluut geen hel geschapen. God is liefde staat in de bijbel. sorry ben beetje afgedwaald :) , maar goed: Kortom: iedereen gelooft in dezelfde god, maar niet iedereen aanbid hem op de juiste manier en doen dus aan afgoderij omdat ze misleid zijn door satan

Ik zou nog maar eens goed onderzoeken of dit wel dezelfde goden zijn. Ik ben er namelijk achter gekomen dat God en Allah toch wel 2 verschillende begrippen zijn. Ik denk dat als je je richt op één god, in jouw geval Jezus, inderdaad de andere goden afgoden zijn, omdat er in de bijbel staat dat er maar één God is. (zoals je zelf al zei staat dat in de tien geboden)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100