Wie is nou de tegenpool (vijand) van god?

Is dat de duivel, satan,....

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De vijand van god is Satan, AKA lucifer AKA de morgenster. Heel nauwkeurig uitgewerkt staat het hier: http://www.vergadering.nu/satan/index.html, de eerste paragraaf van die pagina: Het woord satan komt van het Hebreeuwse sãtãn en betekent tegenstander. Hij is de vorst van de gevallen engelen (demonen). Satan is de bron van alle kwaad. Hij heeft slechts één doel: afbreuk doen aan de glorie van Gods schepping. Daarin staat de mens hoog op zijn lijst van prioriteiten. Hij strijdt om onze ziel, simpel omdat God van ons houdt. Omdat satan wil voorkomen dat wij ons eens, na ons sterven, bij God voegen en de heerlijkheid beërven. Menselijk geluk is satans ellende en elke afbreuk daarvan ziet hij als een persoonlijke overwinning.

Op wikipedia (http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Satan) staat uitgelegd dat Satan de tegenpool van God is. Ik heb echter een interessante pagina gevonden, terwijl ik op zoek was naar een naam voor een karakter in een videospelletje. Hierin staan een hoop namen, waarbij Lucifer de hoogste rang heeft. De meningen verschillen nogal. Ik heb ook ooit eens ergens gelezen dat Satan de vader is van Lucifer, maar ik weet niet meer waar.

ja dat is de duivel, ook wel de satan genoemd. De duivel was eerst een engel, maar hij heeft zich tegen God gekeerd, daarom heeft God hem uit de hemel gezet. De duivel wilde gelijk of hoger dan God zijn. en sinds ze uit de hemel zijn, zijn ze een tegenstander van God.

Satan betekent: tegenstrever / lasteraar. Satan staat inderdaad tegen de wil van God in, maar is absoluut niet gelijk aan God, aangezien hij zijn schepping is. Dat betekent niet dat God dus iets slechts heeft geschapen, maar God heeft engelen en mensen met een eigen wil geschapen en de keuze is dus aan ons hoe we daarmee omgaan. Satan heeft heeft het dus gebruikt om tegen de wil van God in te gaan. Kijk anders maar in de bron, het staat allemaal in het boekje: ''Wat leert de bijbel echt?'', daar staat alles heel overzichtelijk in met aanhalingen uit de bijbel. (wel eerst de Nederlandse taal selecteren als dat nodig is)

Bronnen:
http://www.jw.org/

wij zeggen nu dat dat de duivel is, maar let op de duivel is er pas later door de mens bij verzonnen. lees het oude testament er maar op na, er wordt met geen woord over de duivel gesproken.

Satan betekend 'tegenstrever'. De bijbel geeft te kennen dat het schepsel dat als Satan bekendstaat, deze naam niet altijd heeft gedragen. Satan kreeg deze beschrijvende naam omdat hij een weg van tegenstand en opstand tegen God insloeg. Welke naam hij voordien had, wordt niet vermeld. God is de enige Schepper, en ’zijn activiteit is volmaakt’, vrij van onrecht of onrechtvaardigheid (De 32:4). Derhalve was degene die later Satan werd, bij zijn schepping een volmaakt, rechtvaardig schepsel van God. Hij is een geestelijk schepsel, want hij verscheen in de hemel in Gods tegenwoordigheid (Job hfdst. 1, 2; Opb 12:9). Jezus Christus zei over hem: „Die was een doodslager toen hij begon, en hij stond niet vast in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is” (Jo 8:44; 1Jo 3:8). Jezus toont hier aan dat Satan eens in de waarheid was, maar die heeft verlaten. Vanaf zijn eerste openlijke daad, toen hij Adam en Eva van God afkeerde, was hij een doodslager, want daardoor bracht hij de dood over Adam en Eva, en dat bracht weer de zonde en de dood over hun nakomelingen (Ro 5:12). De eigenschappen en handelingen die overal in de Schrift met hem in verband worden gebracht, kunnen alleen aan een persoon toegeschreven worden en niet aan een abstract beginsel van het kwaad. Het is duidelijk dat de joden, alsook Jezus en zijn discipelen, wisten dat Satan als persoon bestond. Toen Satan (met de slang als spreekbuis) Eva benaderde, trok hij in werkelijkheid de rechtmatigheid en rechtvaardigheid van God’s soevereiniteit in twijfel. Hij wekte bij de vrouw de indruk dat God haar onrechtmatig iets onthield; ook beweerde hij dat God een leugenaar was toen hij zei dat Eva zou sterven als zij van de verboden vrucht zou eten. Bovendien deed Satan haar geloven dat zij vrij en onafhankelijk van God zou worden en als God zou zijn. Op deze wijze bereikte dit goddeloze geestelijke schepsel dat Eva hem hoger achtte dan God, en zo werd Satan haar god, hoewel Eva destijds blijkbaar niet wist wie degene was die haar misleidde. Door zijn handelwijze bracht Satan de man en de vrouw onder zijn leiding en gezag, en maakte hij zich tot een mededingende, tegen God gekante god. — Ge 3:1-7. Door God uit te dagen o.a. bij het verhaal van Job en Gods dienstknechten ervan te beschuldigen dat zij tekortschoten in rechtschapenheid, handelde hij in overeenstemming met de betekenis van zijn naam „Duivel” („Lasteraar”), een naam die hij verdiende omdat hij in de tuin van Eden God had belasterd.

Nee de duivel is niet Lucifer: In de spreukachtige rede die in Jesaja hoofdstuk 14 staat opgetekend, wordt over de pocherige en ambitieuze koning van Babylon (dat wil zeggen, de door Nebukadnezar vertegenwoordigde Babylonische dynastie van koningen), die de „schijnende” (Hebr.: hē·lel′; „Lucifer”, Leu) wordt genoemd, gezegd dat hij eropuit was zijn troon „boven de sterren Gods” te verheffen (Jes 14:4, 12, 13; zie SCHIJNENDE). De Davidische koningen van Juda worden profetisch met een „ster” vergeleken (Nu 24:17), en de bijbelse geschiedenis laat zien dat de Babylonische dynastie door de verovering van Jeruzalem inderdaad een tijdlang boven deze Judese koningen uitsteeg. Een soortgelijke profetie in Daniël hoofdstuk 8 beschrijft hoe de kleine „horen” van een latere macht enige sterren van „het heerleger van de hemel” vertrapt en het tegen de Vorst van het heerleger en zijn heiligdom opneemt (Da 8:9-13); anderzijds worden in Daniël hoofdstuk 12 degenen „die inzicht hebben” en anderen tot rechtvaardigheid brengen, bij wijze van vergelijking afgebeeld als personen die in „de tijd van het einde” zouden stralen „als de sterren” (Da 12:3, 9, 10). In tegenstelling hiermee worden immorele personen die van de waarheid zijn afgeweken, vergeleken met „sterren zonder vaste baan”. — Ju 13. Toegevoegd na 6 minuten: Een beschrijvende aanduiding van de „koning van Babylon” (Jes 14:4, 12). De Hebreeuwse uitdrukking die aldus is vertaald (NW; Ro; Yg), is afgeleid van een grondwoord dat „schijnen” betekent (Job 29:3). De weergave „Lucifer” (Leuvense bijbel, door Nicolaas van Winghe) is ontleend aan de Latijnse Vulgaat. De „schijnende” wordt voorgesteld als zeggend in zijn hart: „Boven de sterren Gods zal ik mijn troon verheffen, en ik zal mij neerzetten op de berg der samenkomst” (Jes 14:13). Toegevoegd na 7 minuten: De „koning van Babylon” (de dynastie van Babylonische koningen), die de houding weerspiegelde van Satan, de god van dit samenstel van dingen, onthulde zijn ambitie om zijn troon „boven de sterren Gods” te verheffen doordat hij de koningen uit de geslachtslijn van David tot louter vazallen wilde maken en hen uiteindelijk wilde onttronen. Net als sterren die licht verspreiden, schitterde de „koning van Babylon” in de wereld van de oudheid en kon hij „schijnende” genoemd worden.

Bronnen:
inzicht in de schriften

Satan betekend tegenstrever of lasteraar. Jehovah God heeft engelen geschapen en sommige engelen zijn afvallig geworden waaronder dus Satan. Satan stelt de soevereiniteit van God aan de kaak dus het alleen recht om te regeren. Jehovah heeft in 1914 de hemel gereinigd van satan en zijn volgelingen. Dit is dan ook de reden dat er op dit moment op aarde zoveel problemen zijn.

de anti-christ, satan...

Bronnen:
de Bijbel en gezond verstand

God kan geen tegenpool hebben, omdat Hij geen gelijke heeft, dus ook geen tegenovergestelde. De duivel of hoe je hem ook noemt (satan, lucifer, iblis, sjeitaan) is een creatie van God die afvallig werd. God heeft geen tegenpool geschapen, wel creaties met een vrije (en soms opstandige) aard. De duivel is niet tot hetzelfde in staat als God, dus is geen tegenpool. God stond de duivel toe om de mens te verleiden tot het kwaad, dus ik denk niet dat de duivel de vijand van God is, maar wel de vijand van de mens. Als God zou willen, zou de duivel al weggevaagd zijn. Als je de kans had om je vijand weg te vagen, dan zou je dat logischerwijs doen. Daarvoor is het je vijand. God heeft dus geen tegenpool en als Hij vijanden zou hebben, dan denk ik dat deze vijanden niet langer bestaan, omdat Hij ze wegvaagt.