Wilde Jezus dat hij geëerd werd?

Dus zoals gelovigen hem zijn gaan eren in de loop der tijd?
Zijn daar uitspraken over gedaan in de geschriften, die naar zijn woord zijn opgeschreven?

Weet jij het antwoord?

/2500

jezus is naar de aarde gekomen om de zonden te vergeven. Jezus heeft gezegt: `Ik ben niet gekom om gedient te wordenmaar om de mens te dienen` Dit heeft Hij gedaan: Hij is gestorven aan het kruis (maar naar 3 dagen weer opgestaan!!!!!). De mens moest natuurlijk wel God, De Vader dienen. Natuurlijk heb je dan nog de Drieeenheid: God, Jezus en de Heilige Geest. Natuurlijk wordt Jezus nu ook geeerd. Jezus is dus niet gekomen om geeerd te worden.

Ja, als je het mij vraagt wel. Jezus was in de overtuiging dat hij de zoon van God was, sterker nog de Vader was in hem, hij vraagt meermalen om God te eren en daarmee dus ook zichzelf. Er zijn verschillende uitspraken te vinden die naar 'zijn woord' zijn opgeschreven, die staan in de welbekende Bijbel, maar, zoals bekend, is dat een discutabel boek. Ik baseer mijn antwoord op de volgende uitspraken: In Johannes 10:38 zei hij: 'Maar als ik dat wel doe en u mij toch niet gelooft, geloof dan tenminste mijn werk. Dan zult u zeker weten dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.’ Jezus zei over zichzelf: 'Ik ben het leven' (Joh. 14:6). En ook: 'Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer Hij sterft'. Jezus riep dus op tot geloof in Hemzelf. Jezus zei van zichzelf dat Hij uit de hemel was neergedaald op aarde (Joh. 6:51; 8: 14) en dat Hij door God gezonden was (Joh. 7:16, 33).

Afgoderij betekend het dienen van andere goden die niet de God van de Bijbel zijn. Afgoderij betekent ook het verafgoden van iemand of iets. Er zijn mensen die zichzelf aanbidden en er zijn mensen die geld aanbidden. Elke vorm van aanbidding die niet aan God is, kunnen wij als afgoderij bestempelen. Jezus Christus is de enige weg, onze God, onze Verlosser. Hij is de enige die wij mogen aanbidden. “Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”(Joh 14:6). Het dienen van andere goden die niet Jezus Christus is, is afgoderij, en deze wordt door God heel zwaar gestraft (zie Ex 20:5). (de drie eenheid). Er zijn talloze religies die andere goden aanbidden, denk aan het Katholicisme, Moslim religie, Boedhisme etc. Al deze religies dienen niet dezelfde God van de Bijbel. Het is heel belangrijk om te weten dat niet alle religies tot dezelfde God leidden. Lees maar de geschiedenis van deze erop na, en je zult gauw tot de ontdekking komen dat de oorsprong van de goden in deze religies toch echt niets met Jezus Christus te maken heeft. Een goed voorbeeld hiervan is de verering van Maria binnen het Katholicisme. Deze religie beweert dat zij de enige middelaar is tussen hemel en aarde. Dat is een leugen want God heeft bepaald dat Jezus Christus de enige middelaar is tussen hemel en aarde: “Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.”(1 Tim 2:5). “Vervloekt is de man, die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor de HERE, het maaksel der handen van een werkman, en dit in het verborgene opstelt. En het gehele volk zal antwoorden: Amen.”(Deut 27:15) Afgoderij heeft te maken met een veel diepere zaak van het hart. Het nummer-een idool onder Gods volk is niet overspel, pornografie of alcohol. Het is een veel krachtiger begeerte dan dat. Wat is deze afgod? Het is een strevende ambitie naar succes, en het heeft zelfs een eigen doctrine om dit te rechtvaardigen. Zoals ik het lees als atheist is er veel voor te zeggen (met een beroep op de bijbel)dat ook een verafgoding van Jezus Christus middels beelden ,enzovoort niet is toegestaan.We weten van de beeldenstorm enzovoort. citaat; “Hij die sterft met de meeste speeltjes – wint”. Tragisch genoeg zijn veel Christenen ook gevangen genomen door dit streven. Wat zijn we toch ver afgedwaald van het evangelie van leven door te sterven aan . er zijn vele zienswijzen (welke is de absolute waarheid)groet

Bronnen:
http://dutchdw.wordpress.com/tag/afgoderij/
http://www.therightbranch.com/afgoderij.html

De enige bron die waaruit we dienen te verwijzen is de H.Schrift,en daaruit leren we dat het inderdaad gepast is Jezus de eer te geven die hem toekomt. In Johannes evangelie staat het als volgt: (Johannes 5:22-24) . . .Want de Vader oordeelt volstrekt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon toevertrouwd, 23 opdat allen de Zoon zouden eren evenals zij de Vader eren. Hij die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem heeft gezonden. 2 Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij heeft gezonden, heeft eeuwig leven, en hij komt niet in het oordeel, maar is uit de dood tot het leven overgegaan. Er is natuurlijk een hemelsgroot verschil tussen eren en aanbidden. De enige die we mogen aanbidden en waar Jezus ook talloze malen heeft naar verwezen is zijn vader Jehovah. Jezus zei in (Mattheüs 4:10) . . .Want er staat geschreven: ’Jehovah, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten.’” 

Nee, ik denk dat andere mensen dat er later van gemaakt hebben. Maar tijdens het lezen van de bijbel (gedurende 20 jaar chr. onderwijs/opvoeding) heb ik nooit de indruk gekregen dat Jezus erom zou vragen, om zelf geeerd te worden. Integendeel zelfs, ik denk dat hij daar veel te bescheiden voor was

Eerst moeten we beseffen wie Christus daadwerkelijk was. In Jesaja is geschreven meer dan 700 jaar vóór het leven van Christus. Jesaja 7:14: “Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw ( maagd ) is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen”. “Immanuël” betekent letterlijk: “God met ons”. Zie ook Matteüs 1:23; De Here Jezus was “God met ons”. Jesaja 9:6: “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst". De Christus zou een Goddelijke aard bezitten. Jezus werd als baby door de Magiërs vereerd Matteüs 2:11: “Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.” De beweringen van Jezus over Zichzelf Johannes 8:58-59: "‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’ Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Dit was een krachtige dubbele claim van Jezus: ten eerste dat Hij al vóór Zijn menselijke geboorte bestond en feitelijk (als God) levend en aanwezig was vóór de tijd van Abraham, ten tweede dat Zijn titel "ik ben" was wat dezelfde titel als God in Exodus 3:14 Een andere bewering van Jezus over Zijn goddelijkheid Johannes 10:30-33: “‘En de Vader en ik zijn één.’ Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen, zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’ ‘Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!’” Het zou niet duidelijker gezegd kunnen worden dan hier: de schrift geleerden begrepen de aanspraak die Christus maakte op de Goddelijkheid. Joh 17 vers 21b Vader, U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen zo ook in Ons zijn. Johannes 20:27-29: “En daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven!!! Johannes 10:30-33: “‘En de Vader en ik zijn één Daarom als men Christus aanbidt richt men zich tot God. 1 Joh 5 vers 12 zegt Wie de Zoon heeft het leven.

Jezus (vrede zij met hem) heeft nooit gezegd dat men hem moet dienen. Er kan niet één uitspraak van hem in de gehele Bijbel worden gevonden waarin hij zegt: "aanbidt mij." Hoewel Jezus (vrede zij met hem) vele wonderen verrichtte, gaf hij zelf toe dat de kracht die hij had niet van hemzelf was, maar afstammend van God. Hij (vrede zij met hem) zei: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen, tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelve doet ook de Zoon desgelijks.” (Johannes 5:19) en hij herhaalde nogmaals: “Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.” (Johannes 5:30) Jezus (vrede zij met hem) zegt in Lukas 22:42: “…doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.” In Johannes 5:30 zei hij (vrede zij met hem): “Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.”

Bronnen:
http://www.verkenislam.nl/2011/05/278/