Waarom zou je de bijbel anders dan letterlijk mogen opvatten?

Als ik het goed begrepen heb, is het idee dat god de schrijvers van de bijbel geinspireerd heeft en ze heeft laten weten wat te schrijven.

Maar waarom zou je als mens dan mogen zeggen hoe de bijbel opgevat moet worden? God heeft het er toch zo neergezet? Als hij iets anders zou bedoelen, waarom liet hij dat dan niet opschrijven?

Met alle respect natuurlijk.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er staan verhalen in de Bijbel die duideijk niet letterlijk genomen moeten worden, maar slechts iets duidelijk proberen te maken. De zogenaamde "gelijkenissen" vallen daar bijvoorbeeld onder. Jezus vertelde veel van dergelijke verhalen. Deze zijn bedacht om een punt te maken en mag je dus niet eens letterlijk nemen. Nu je weet dat het al de bedoeling is dat je een deel niet letterlijk moet nemen, is de vraag, welk deel dan wel. Daar is echter geen handleiding voor, er is geen index die is opgedeeld in de categoriën "letterlijk" en "niet letterlijk". Je zult dus zelf moeten bepalen welke delen letterlijk bedoeld zijn en welke niet. Mede daartoe roept je Bijbel je ook op, in 1 Thessalonicenzen 5:21: "Onderzoek alles, behoud het goede".

'En daarom heet het geloven...' zouden onze christelijke vrinden zeggen.

Anders klopt ook het verhaal van Adam en Eva niet...de eerste man en vrouw op aarde,kregen twee zonen...en toen?? Je moet de bijbel zien als een soort gids Toegevoegd na 53 minuten: Als alle christenen de bijbel letterlijk nemen dan zondigen ze ook allemaal,want dat is gewoon weg onmogelijk VB-Draag geen kleren die zijn geweven uit twee soorten garen...... Gij zult niet oordelen en hier staan er nog heel wat waar iedereen zich wel een keer 'schuldig 'aan heeft gemaakt http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Leviticus+19&id42=1&id18=1&id37=1&id16=1&id35=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=43&idp1=19&idp2=38&idp3=17&idp4=36 Toegevoegd na 2 uur: Adam en Eva geef ik hier als hele simpele voorbeeld,..w Over het algemeen weet iedereen dat zij als voorbeeld personen worden genoemd in de bijbel maar daarnaast er nog veel meer genoemde mensen waren

omdat de bijbel tich keer is vertaald en overgeschreven is het zowiezo niet dezelfde als honderden jaren geleden, bovendien veranderd de maatschappij. wat nu een norm is, kan over zoveel jaar heel raar zijn.

Omdat de meeste verhalen in de bijbel bedoeld zijn als beeldspraak. Dat wordt zelfs door Jezus persoonlijk uitgelegd als hij de gelijkenissen aan zijn discipelen vertelt.

Ergens een tekst zegt: De gehele schrift is geïnspireerd door God, nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen..enz". Alleen de lol is dat er delen van de "schrift" in het nachtkastje van de paus liggen. Boeken die door vrouwen opgetekend zijn, zijn ook niet gebruikt, behalve Esther. Dat de schrift is geïnspireerd, zie ik zo, dat mensen zich hebben laten inspireren door wat in hun ogen Rechtvaardig is. Net als dat een schilder zich kan laten inspireren door de lucht, of wolken of dikke vrouwen(Rubens) . Katholieken zijn de bijbel gaan vertalen en samenstellen aan de hand van de opvattingen die ze toen hadden. ( samengevat) Veel sektes vinden zichzelf bijzonder en zeggen door God geleid te worden. Zij zijn de enige die licht van God krijgen en claimen dus eigenlijk dat ze maatjes van God zijn en bijzonder. Ze leggen dingen uit op hun eigen manier, ook om onderscheid te maken van andere sektes. Zoals voor de volgelingen feestdagen verbieden bijvoorbeeld. Bijbelteksten worden uit verband getrokken en toegepast op de manier zoals ze het willenn. Ze willen een cake bakken met alleen een ei. God kent de mens, en weet dat de mens nooit de gebruiksaanwijzig lees, bv van de dvd speler. Als hij echt duidelijk zou zijn, had hij wel gewoon een beknopte handleiding gegeven : dit mag wel, dit niet. Nu is de bijbel voor 100000 manieren uitlegbaar. En als God zo geniaal was, en iets met de bijbel te maken had, dan was het ook voor iedereen toegankelijk en geen boek geworden om anderen lichamelijk en geestelijk mee de hersenen in te slaan.

Tijden veranderen, het is nu eenmaal zo dat de gelovige zich probeert aan te passen aan de huidige wereld. Kijk maar eens naar een dokter, die was vroeger 'meneer' en zijn wil was wet. Nu stelt de patiënt kritische vragen en moet de dokter zich meer aanpassen aan de patiënt. Zo was het vroeger ook in de kerk. De dominee/paus was de 'herder' en je vroeg je wel af of het klopte, maar zei het niet. Nu is het zo dat een gelovige kritischer is qua opvattingen, mensen die een gelijke sekse aantrekkelijker vinden worden (langzamerhand) meer geaccepteerd, ook een scheiding en hertrouwen wordt meer geaccepteerd, dit zijn natuurlijk maar een paar voorbeelden, maar ik juich ze toe, naar mijn mening is iedereen een kind van God. Het gaat niet meer om de mening van de dominee/paus, het gaat om de leden van een kerk, de opvattingen en meningen van een geloof zijn democratischer geworden (in bepaalde stromingen.) Ik ben niet zwaar gelovig, maar hang wel een geloof aan, en ik ben blij dat er bij sommige 'regels' vraagtekens worden gesteld, en dat die uiteindelijk ook behandelt worden. Vaak ten voordele van de gemeenschap. Dus, kortom, de interpretatie van de regels wordt niet meer alleen voorbehouden aan de 'top' van een kerk, maar steeds meer door de leden van de kerk, en die hebben vaak een andere mening dan de leiders van de kerk.

Die bijbel is geschreven, overgeschreven en overgeschreven en overgeschreven, vertaald en nog maar eens vertaald en dat alles in een tijd dat er nog maar heel weinig mensen konden schrijven, dus was er weinig controle. En het kan niet anders dan dat er fouten gemaakt zijn.

Het is niet aan een mens om te bepalen hoe de bijbel zou moeten worden opgevat. Wij dienen voor leiding hierin om Gods Geest te vragen. Dat bepaalde delen in de bijbel niet letterlijk dienen worden opgevat kan je uit de passages zelf een beetje opmaken. Jezus sprak bv over de zaaier,de 10 maagden of de olijfboom enzovoort. De bijbel zegt dat dit gelijkenissen /illustraties zijn, en dienen dus niet letterlijk te worden opgevat. Jezus gebruikte dit om iets op een andere wijze verstaanbaar te maken aan zijn volgelingen. In het bijbelboek daniel geeft daniel uitleg over de dromen van Nebukadnezar, deze dromen zijn natuurlijk ook niet letterlijk. In het bijbelboek Ezechiel wordt er gesproken over vier levende wezens die eruitzagen als mensen, maar ieder van hen had vier gezichten en vier vleugels enz.... . In het begin van dit bijbelboek wordt melding gemaakt dat het om een visioen gaat, ook logisch om dit niet letterlijk te nemen maar als symboliek. Deze passages hebben meer uitleg nodig en is zoals vele andere passages moeilijk te begrijpen. Sommige andere delen uit de bijbel zijn voor duscussies vatbaar. Het is niet voor niets dat de bijbel aanspoort dat we dienen te zijn als een boom aan het water. Lees even het volgende: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Psalmen1%3A2%2C3&id42=1&id18=1&id47=1&id37=1&id16=1&id35=1&id17=1&l=nl&set=10 Hoe meer we gaan begrijpen uit Gods Woord, hoe meer waardering we ervoor gaan krijgen.

Ik denk dat jouw vraag voortkomt uit jouw beeld dat je van God hebt, iemand buiten ons zelf die een tekst heeft doorgegeven die een absolute waarheid bevat. Misschien zit het anders. Misschien is god "iets dat kan gebeuren tussen mensen" en de tekst van de Bijbel een manier van mensen om in menselijke beelden en woorden uit te drukken hoe zij god ervaren. Daarmee is de tekst van de bijbel (en vooruit... ook de Koran) niet onwaar, maar waar, op een andere manier

De Bijbel is een samenstelling van canonieke boeken welke ongeveer 600 jaar na Christus zijn geselecteerd gedurende een Concilie. Er zijn meer geschriften bekend (de apocriefe boeken). Derhalve is de Bijbel een samenstelling van wat er bekend was over het oude en nieuwe testament EN goed op elkaar aan sloot. Daarna is de Bijbel tig keer vertaald waarvan in nederland de Statenvertaling, de NBG vertaling en de Willibrordvertaling tot de bekendste behoren. Recentelijk is er weer een nieuwe vertaling uitgekomen waar mensen die gewend zijn aan de oude vertalingen niet altijd goed raad mee weten. Naast dat het vertalingen zijn , zijn het ook bewerkingen, ze wijken soms af en soms heel erg af van eerdere vertalingen. Hoe erg is dat? Als je er van uit gaat dat veel gelovigen de Bijbel op de letter geloven , is het "onhandig "dat in nieuwere/andere vertaling de letters en zelfs de woorden geheel anders zijn. Mensen die de moeite genomen hebben lopen , net als ik tegen verwarring aan. Daar komt bij dat het Hebreeuws, Grieks en Latijn woorden kennen die in het Nederlands omschrijving behoeven maar dit vaak nagelaten is. Zo heb je voor het woord liefde, de menselijke vriendschappelijke liefde, de erotische liefde en de Goddelijke liefde, welke met Filio, Eros en Agape aangeduid worden in oude geschriften maar in het Nederlands allemaal met een woord : liefde. Dit is slechts een klein maar niet onbelangrijk voor de begripsvorming. Ook hebben de vertalers er zelf hun beleving/interpretatie soms in verwerkt , welke af kan wijken van de bedoeling van de Auteur (God Zelf). Wanneer je gewend bent geraakt aan een vertaling en achtergronden kent, is de vertaling dikwijls goed te begrijpen, het is van belang bij het lezen van de Bijbel God te vragen het geschrevene te begrijpen naar Zijn Wil. Het heeft tot gevolg dat nieuwere vertalingen niet altijd met enthousiasme worden ontvangen , tenzij men weer dichter naar de oorspronkelijke teksten toe is gaan vertalen. Het is -alleen al daarom- moeilijk de Bijbel in alle opzichten letterlijk te nemen, de vertaling is niet eens letterlijk. Toch is de intentie van de tekst wel naar boven te halen, je hart begrijpt vaak de bedoeling van de Schrijver beter dan het verstand. Dus stomweg een paar teksten uit de Bijbel pakken en dat een eigen leven laten leiden doet de Schrijver, je medemens en jezelf te kort, naar mijn mening. De onderlinge samenhang van Bijbelteksten en -verhalen is HEEL belangrijk. Toegevoegd na 10 minuten: Zie reacties.

De bijbel letterlijk opvatten is in deze tijd onhaalbaar geworden. De wetenschap heeft van veel zaken die in de bijbel worden genoemd aangetoond dat ze niet letterlijk op die manier kunnen zijn gebeurd. Zelfs kerkleiders zijn hiervan overtuigd. Om als intelligent mens toch je geloof te kunnen behouden en tegelijkertijd niet voor dom te worden versleten zul je dus wel moeten vinden dat de verhalen symbolisch bedoeld zijn.

Ten eerste: in de bijbel zelf staat dat je veel van de verhalen niet letterlijk moet opvatten. Ten tweede: als je de bijbel letterlijk zou opvatten, zou die zichzelf her en der tegenspreken. Ten derde: in feite bestaat er geen mogelijkheid om een lap tekst letterlijk op te vatten. Dit omdat de betekenis van woorden (ja, ook de "letterlijke" betekenis) SUBJECTIEF zijn. Die subjectiviteit is het gevolg van hoe we opgegroeid zijn. Dat geldt voor Er bestaan geen woorden die slechts op één manier opgevat kunnen worden. Er bestaat geen woord welke voor iedereen exact dezelfde betekenis heeft. http://www.goeievraag.nl/vraag/bestaat-woord-iedereen-exact-dezelfde.13280 De bijbel letterlijk opvatten moet dus niet maar KAN ook niet. Tenminste nooit in die zin dat het voor iedereen dezelfde betekenis KAN hebben.

De bijbel is Gods woord, maar de bijbel is door mensen opgeschreven en die zijn niet onfeilbaar.

Je moet het zien als overleveringen. Eerst werd er alleen maar verteld en je zult zelf wel weten hoe een verhaal heel anders wordt na verloop van tijd. Pas toen mensen leerden schrijven werden de verhalen opgeschreven en ontstond de Bijbel.

Bronnen:
Opvoeding etc.

In de bijbel staan allemaal soort van eigenschappen kijk maar eens bijvoorbeeld naar verborgen verhalen ' je bent een christenen of je bent het niet. ' waarom draait de aarde rond ? ' is ook zoiets iedereen kan er weel een ander antwoord op verzinnen , zo is het dus ook met de bijbel god heeft het er zo neergezet. Wat god in de bijbel heeft neergezet is een kwestie lezen begrijpen en geloven ' als je "weet" wat er in de bijbel gezegd staat dan vat je het toch ook op zoals het er staat ?

Er zijn veel meer verschillende verhalen of ideen over Jezus die niet in de bijbel terecht zijn gekomen. De bijbel is een leidraad van de (katholieke)kerk over hoe wij ons moeten gedragen en moeten geloven. In 367 is de eerste opzet van onze huidige bijbel gemaakt.

Omdat de bijbel door mensen geschreven is. Zeggen dat alles wat in de bijbel staat, letterlijk geïnterpreteerd moet worden, is zeggen dat de bijbel door god geschreven is. Hiermee stel je de mens gelijk aan god. En dat is ketterij volgens de meeste geloven. Als er nu EEN ding is dat we na al die eeuwen geschiedenis hebben moeten leren van onze eigen geschiedenis, is het wel dat alle waarnemingen subjectief zijn en afhankelijk van de interpretatie van de waarnemer. Dat geldt voor alle geschiedenis, niet alleen voor de bijbel. Verder bevat de bijbel een aantal tegenspraken die door de kerk wel handig 'rechtgeluld' zijn maar daardoor niet minder krom, en is van een aantal letterlijke wetten (die in andere antwoorden al aangehaald zijn) heel duidelijk dat ze niet letterlijk geïnterpreteerd mogen worden. Voorbeelden te over in de 'meme' hieronder.

Bronnen:
http://www.snopes.com/politics/religion/dr...

Het hele verhaal achter de bijbel is eigenlijk 'vertrouw op god, en doe het juiste.'. Maar voor veel mensen moet dit wat beter uitgelegt worden want hieraan alleen heb je natuurlijk niet zoveel. Daarom zijn waar en niet ware gebeurtenissen opgeschreven. Bijv. het verhaal dat Jezus over het water liep. Vroeger nam iedereen dit klakkeloos aan. Maar tegenwoordig zijn (de meeste) mensen er gelukkig achter dat het dus gaat om het verhaal erachter, dat je moet vertouwen dat het goed komt als je maar geloofd. Net als de tien geboden. Het gaat er niet om dat je 10 stenen uit je hoofd gaat zitten leren (kan wel natuurlijk) maar het gaat erom dat je leert goed te leven. Bijna alle verhalen in de bijbel hebben een onderliggende boodschap en meestal is deze vertouwen en het juiste doen.

Je mag de bijbel anders dan letterlijk opvatten, omdat door mondeling doorvertellen, vertalen en hervertalen, dingen die overdrachtelijk waren bedoeld letterlijk zijn vertaald. Je mag de bijbel anders dan letterlijk opvatten omdat je het anders niet allemaal kan geloven. Je mag geloven wat je wilt want je bent een vrij individu omdat God je een eigen wil heeft gegeven, en daarom ook mag je de bijbel lezen en interpreteren zoals jij denkt dat het is bedoeld. Verder mag je de bijbel niet als excuus voor wat dan ook noemen. Het is en blijft maar een boek, met verhalen, en verhalen veranderen door de tijd en de mensen. Ken je het verhaal van die Hendrik Haan uit de Koog aan de Zaan die de kraan open had laten staan? Hele maanden stond hij open, heel de stad ondergelopen.. Maar alleen het keukenmatje was nat ;)

De bijbel is en leerzaam document. Toch denk ik ook dat de inhoud een vorm beeldspraak is die niet geheel letterlijk genomen moet worden. Het is leerzame informatie, verpakt in verhalen die je soms moeilijk aan de objectieve realiteit kunt toetsen. Neem bijvoorbeeld het verhaal van de toren van Babel. Volgens het verhaal wilden de mensen een toren bouwen die tot de hemel reikte. God verijdelde dat en de toren stortte in. De mensen spraken vanaf dat moment verschillende talen en gingen uiteen. Nu sturen we raketten de ruimte in - zonder probleem. Is het verhaal daarmee minder waardevol? Nee, we leren ervan dat we niet moeten samenspannen voor een ijdel doel en met slechte intenties verstaan we elkaar niet meer. Waarom - naar jouw vraag - gaf God ons dan niet gewooneen boek dat duidelijk en niet voor meerdere uitleg vatbaar is? Omdat de tijden altijd veranderen en situaties veranderen. De lessen uit de bijbel - en daar zijn er vele uit te halen, zijn toepasbaar in elke tijd. Let op: geen woord is overbodig in de bijbel - er zitten nog vele lessen in verborgen die we nog niet kennen en moeten ontdekken. De mens is geschapen naar Gods beeld en met een eigen wil. Dat geeft ons de vrijheid en mogelijkheid passende lessen te trekken uit de tekst in plaats van die letterlijk te nemen. Bij het letterlijk nemen van de tekst blijven er verhalen over die soms niet al te veel educatieve betekenis hebben, behalve dat ze een stukje geschiedenis zijn. Maar geloof... de bijbel heeft veel en veel meer inhoud dan een verhalenboek. Het krijgt juist kracht doordat ieder voor zich eruit kunt halen wat voor hem of haar persoonlijk van toepassing is. En dat is de bedoeling van God.

De bijbel is geschreven door mensen uit het woord van God. Ik ben zelf gelovig en wij leren inderdaad door naar God te luisteren, door je hart open te zetten voor hem. Zo zal hij jou kunnen bereiken en je duidelijk kunnen maken wat wel goed is en wat niet. Ik lees de bijbel wel eens, maar het is een oud geschrift en ook ik neem niet alles letterlijk! Omdat het een geschreven iets is, het doet me denken aan het kringspelletje waarin mensen iets door moeten zeggen en uiteindelijk niet het juiste naar voren komt...

Persoonlijk gesproken, omdat sommige verhalen echt op een sprookjes boek gaan lijken, ik bedoel: "Henoch die met God wandelde en hij was niet meer." Was die ontvoerd? Zie je er komen allerlei vragen om te hoek kijken, er ontgaat teveel, wat zouden ze ermee bedoelen? Je zou misschien hier en daar teksten letterlijk kunnen nemen, maar je kan het ook anders doen, indien je die mogelijk inziet, waarom zou het dan niet mogen? En ik heb mensen horen zeggen: "Ja, je kan op bijbelstudie gaan.....om er achter te komen" Dit en dat, alsof dat zou helpen. Zij hebben dat toch niet geschreven, ofwel dan? Het ontgaat geen enkel mens van geloof, want daar zijn we afhankelijk van. Mensen houden van misleid worden, omdat het hun bevalt, en er al enigsinds in geloofd hebben, wat het ook mag zijn. Daar doet niemand wat aan. En een andere opvatting kan ook interessant zijn, misschien kan je je daar invinden, probeer het eens. In je eentje zonder invloed van anderen, je zal merken met dat wat je kan, niet hoeft. Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig, volgens Paulus.

Als je het letterlijk neemt, blijkt er niks van te kloppen. Tegenwoordig denkt men meer vanuit de wetenschap dan gevoel, dus valt dit des te meer op. Gelovigen zullen dit goedpraten door te zetten 'dit moet je niet letterlijk nemen'. Op die manier klopt er weer wat er staat. In mijn ogen is de bijbel (en het hele geloof) niet meer dan een methode om antwoord te geven aan de onwetende mensen die (vooral vroeger) niets met wetenschap hadden.

Omdat het een levensbeschouwing is, en die is van jou. Je bent er zelf vrij in te geloven wat je wil, tenzij je in een dictatuur woont natuurlijk ;).

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100