Zijn de Islam en het Christendom op belangrijke details over 2 hoofdpersonen (Jesus & Mohammed) na, hetzelfde geloof?

Als buitenstaander zie ik het verschil niiet zo, buiten dat bij de een Jesus de zoon van god was, en bij de andere slechts een profeet. Zijn het eigenlijk varianten van hetzelfde geloof, zoals katholieken en protestanten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het Jodendom, het Christendom en de Islam (en alle spin-offs daarvan) zijn eigenlijk alle drie min of meer gelijke monotheïstische Godsdiensten, die alle drie hun wortels hebben in het oude Egyptische monotheïsme (dat in die tijd min of meer is 'uitgevonden' als tegenhanger voor de vele goden die daarvoor (en ook weer daarna) in die regio vereerd werden. Het Jodendom is het oudste van de drie, de Islam de jongste. Telkens weer gaat het dus eigenlijk om een nieuwe interpretatie van het zelfde grondprincipe. Daarom zijn de overeenkomsten -zowel in verhalen als in de leer- ook zo veel groter dan de verschillen. Maar laat het de gelovigen niet horen, die denken allemaal graag dat ze uniek zijn en in op de enige juiste manier in de ene ware God geloven. Nouja, ze weten ook wel dat het feitelijk de zelfde God is, maar het minimale nuanceverschil tussen de drie is de oorzaak van de grootst denkbare onenigheid. Voor niet-gelovigen echter is het voornamelijk 'één pot nat'.

Ze hebben allebei ongeveer dezelfde bedoeling, maar gebruiken hiervoor andere verhalen en namen.

De koran is in feite een boek dat is nageschreven van de bijbel,er zijn alleen een aantal dingen bij geschreven die weer niet in de bijbel staan.

Absoluut niet, het hele gedachtegoed van de islam is anders dan dat van het christendom. Wat maakt het christendom dan anders dan de Islam(of andere godsdiensten)? Bij alle godsdiensten staat God bovenop een berg en moet de mens opklimmen tot God. De God van het christendom staat ook bovenop de berg, maar hij ziet dat het de mens niet lukt en het hem/haar ook nooit zal lukken op naar boven te klimmen tot Hem. Daarom zond Hij Zijn Zoon, Jezus, om de mens op te halen tot God! Wij hoeven niets meer te doen, dan te geloven in God, dat wat Hij zegt de waarheid is! (Het is natuurlijk maar een figuratief voorbeeld;))

Als je kijkt naar de manier waarop religies ontstaan, zie je altijd dat ze voor een deel elementen uit bestaande tradities overnemen en voor een deel vernieuwend zijn. Zo werd het Jodendom beinvloed door de oude religies in Israel, heeft het christendom invloed ondergaan van het jodendom. En op dezelfde wijze heeft de islam ook invloed ondergaan van de religies die in het Midden-Oosten werden aangehangen. De grondlegger van de islam, Mohammed, leefde in een tijd (de zevende eeuw) waarin het christendom bekend was in het midden oosten, maar ook diverse traditionele religies. Wanneer je de islam op godsdienstwetenschappelijke wijze bestudeert, zijn elementen uit die diverse tradities terug te vinden. Het is goed mogelijk dat religies 'in de uitwerking' op elkaar lijken. Globaal zal dat kloppen, het gaat hier bij allebei om 1 God die geeerd moet worden. Daarnaast zijn er voor een invloedrijke religie ook dingen nodig waardoor mensen die de religie aanhangen geen losse individuen meer zijn, maar verworden tot een groep gelovigen. Regels zijn daarvoor nodig, maar ook een gezamenlijk normen- en waardenbesef en een handelen daarnaar. In veel godsdiensten zie je dan waarden naar voren komen als: heb je naaste lief, wees goed voor de armen, eer God Voor de gelovigen zelf zijn er natuurlijk grote verschillen. Christenen brengen dan naar voren dat Jezus Christus de enig geboren zoon van God is, de brenger van het heil. Zij wijzen erop dat moslims Christus op die wijze niet (er)kennen. Afhankelijk van de traditie waarin een christen staat (orthodoxer of liberaler) heeft iemand dan een heel gesloten of een open houding richting moslims. In de islam is oorspronkelijk een open houding aan de orde. 'Mensen van het boek', zoals christenen werden genoemd, stonden op een speciale nabijere plek dan mensen die niet of anders geloofden. In de islam is echter ook sprake van meer of minder orthodox, wat ook zeer bepalend is voor de eventuele openheid naar andersgelovigen. Lijken christendom en jodendom op elkaar? Vanuit een gelovige hart bekeken zal dat vaak niet zo ervaren worden, maar door een godsdienstwetenschappelijke bril, zijn er heel wat overeenkomsten aan te wijzen.

Het belangrijkste verschil is dat je bij het Christendom geaccepteerd wordt vanwege je geloof, en bij de meeste andere religies wordt je geaccepteerd door wat je doet. Er bestaat een enorme kloof tussen de visie dat God ons accepteert vanwege onze prestaties en de visie dat God ons accepteert om wat Jezus heeft gedaan. Religie werkt vanuit het principe “Ik gehoorzaam, daarom word ik door God geaccepteerd”. Maar het principe dat in het evangelie werkzaam is, is “Ik word door God geaccepteerd door wat Christus heeft gedaan, daarom gehoorzaam ik.” Twee mensen die hun leven op deze twee verschillende principes baseren, kunnen naast elkaar in dezelfde kerkbank zitten. Ze bidden allebei, geven allebei gul, ze zijn trouw aan hun familie en aan de kerk, en proberen fatsoenlijk te leven. Maar ze doen dit vanuit twee radicaal verschillende motieven, vanuit twee radicaal verschillende levens. Het voornaamste verschil is het verschil in motivatie. In het geval van religie proberen we vanuit angst te voldoen aan de goddelijke maatstaven. We geloven dat we Gods zegeningen in deze wereld en in de komende zullen verliezen als we God niet gehoorzamen. In het geval van het evangelie bestaat de motivatie uit dankbaarheid voor de zegeningen die we vanwege Christus reeds ontvangen hebben. Waar de moralist gedwongen wordt tot gehoorzaamheid, gedreven door angst voor afwijzing, omhelst de christen de gehoorzaamheid, gedreven door een verlangen om degene die zijn leven voor ons gaf een plezier te doen en na te volgen. Een ander verschil heeft te maken met onze identiteit en de wijze waarop we naar onszelf kijken. Als je er binnen een religieus raamwerk in slaagt volgens de door jou gekozen religieuze maatstaven te leven, ga je je superieur voelen ten opzichte van degenen die het ware pad niet volgen. Dit geldt zowel voor liberale versies van godsdienstigheid (waarin je je superieur voelt ten opzichte van vooringenomen, bekrompen mensen) als voor conservatieve versies (waarin je je superieur voelt ten opzichte van minder morele en minder vrome mensen). Als het je niet lukt volgens je maatstaven te leven, raak je vervuld van afschuw over jezelf. Je voelt veel meer schuld dan wanneer je uit de buurt was gebleven van God en religie.

Dat ligt helemaal aan de positie van waaraf je hebt bekijkt. Het is eigenlijk met religies hetzelfde als met Chinezen. Een Chinees weet zijn familie prima uit elkaar te houden, maar voor ons Europeanen lijken alle Chinezen wel heel erg veel op elkaar. Zo is het met de Islam en het Christendom ook. Voor Islamieten en Christenen zijn er duidelijke verschillen waarneembaar tussen beide religies, maar voor de objectieve buitenstaander zijn de overeenkomsten vele malen groter en zijn feitelijk alle religies slechts variaties op hetzelfde thema.

Het verbaast mij keer op keer hoe weinig de mensen wel niet weten. Wat veel mensen niet weten is dat de Thora, het nieuwe testament en de psalmen samen bij de Koran hoorde. Dat is wat vermeld staat in de Koran. Er staat echter dat na verloop van tijd dat mensen de Boeken hebben aangepast (in hun voordeel). Werd wel vaker gedaan, vooral in de middeleeuwen wanneer ze steeds meer en meer konden lezen. Met andere woorden; Als (in het opzicht van de Islam) de vorige Boeken niet waren aangepast, hadden zowel de Joden, Christenen als moslims één en hetzelfde geloof.

Het christendom en het zijn ongeveer het zelfde ze hebben: een bijbel(alleen heet die bij de islam de koran een god(alleen heet de god van de islam allah in de bijbel staat er wel twee verschillende verhalen en namen En jezes en mohammed zijn het zelfde

ik ben zelf actief christelijk, met grote interesse naar het jodendom en de islam. Ik woon samen met een islamiet. Veel dingen zijn hetzelfde. Daar verbazen wij ons over, maar zij vind het tweede testament heel slecht. Jezus praat onze zonden goed. Als christen is dat niet mijn visie. Ze wil een hoofddoek dragen... dat wil ik als christen ook wel! Ze mag geen varkensvlees, ik wel, want, jezus is toch niet voor niets voor onze zonden gestorven (dit bedoel ik niet laconiek, meer; wij moeten het onszelf niet kwalijk nemen als we zondigen, want wij zijn een mens en wij zondigen. Dat is wat jezus zei). De verschillen tussen het jodendom en islam zijn inhoudelijk ook wel groot, maar niet zo groot als die tussen het christendom en de islam. Praat maar eens met beide partijen! Ga maar eens onderzoeken.

Ze zijn precies hetzelfde, behalve op de punten van God, Jezus, zonde, redding, hel en vergeving. Oh en ze hebben een ander boek. Dus nee. Op het eerste gezicht misschien. Maar eigenlijk helemaal niet.

Jezus (vrede zij met hem) neemt in de Islam een belangrijke plaats in. Alle Moslims geloven dat Jezus (vrede zij met hem) een van de machtigste profeten van God is, dat hij de messias is alswel het Woord van God en dat hij wonderlijk geboren is, zonder enig mannelijk tussenkomst (dat vele moderne christenen tegenwoordig niet geloven), dat Hij leven gaf aan doden met Gods toestemming en dat Hij blindgeborenen en melaatsen met Gods toestemming genas."

Het verschil tussen de mensen die zich 'christenen' noemen onderling -of tussen moslims onderling- is soms nog groter dan het verschil tussen (ware) Christenen en (ware) moslims. Maar laat ik uitgaan van het ware Christendom, zoals het in de eerste eeuw was. Hierover kun je lezen in Handelingen en in de brieven van Paulus. Dit Christendom is een totaal andere geloofsovertuiging dan de (eeuwen later ontstane) Islam. (NB het is ook een heel andere religie dan het Katholicisme en Protestantisme van later eeuwen) Het grootste verschil is de rol van Jezus Christus. Hij kwam als mens op aarde en stierf de marteldood om de vergeving van de zonden van de mens mogelijk te maken. Daardoor werd het het geloof van de Joden 'voleindigd' (het was niet meer nodig, als het ware 'opgelost'). Een latere nieuwe religie (zoals de Islam) is vanuit dit gezichtspunt bezien totaal overbodig. Het gaat dus niet zozeer om 'verschillen' of 'overeenkomsten'. De kwestie is, dat het ene geloof (het Christendom) het andere (de Islam) uitsluit!

Ik vind dat je moet kijken naar daden, niet naar woorden. Daaraan kun je zien dat het twee hemelsbreed verschillende geloven zijn.

Nee, het gaat bij de Jezus en Mohammed niet om details. Helaas is op het Concilie van Chalcedon in 451 de absurditeit van de drieeenheid tot dogma verheven. Ik zal je de details besparen, maar het komt er op neer dat het christendom maar liefst drie goden kent: God, Jezus en de Heilige Geest, die op wondrbaarlijke wijze dan toch weer één god vormen. Deze baarlijke neo-Platonische nonsens was voordien ook geen gemeengoed. De Ariaanse christenen (voor een groot deel Germanen) hadden het beter op een rijtje. Zij zagen Jezus als ondergeschikt aan God. Zij hebben zich hevig tegen de leer van de Drieenheid verzet, maar het mocht niet baten. In de Islam is God één en ongedeeld (quod est). Dus daar ligt een groot verschil. En bovendien, Mohammed is niet de hoofdpersoon uiy de Islam. De tegenhanger van Christus (als verlosser) in de Islam is niet Mohammed, maar de Koran. Toegevoegd na 19 uur: Ariaans Ostrogothisch mozaiek te Ravenna, dat Jezus afbeeldt als mens, compleet met geslachtseel.

Hieronder heb ik een een aantal grondbeginselen weergegeven van het christendom en de islam, die de verschillen en overeenkomsten weergeven: Geloof in: God Wat christenen geloven: God is drie goden in één God. Deze ene God wordt de Drie-eenheid genoemd. Maar het zeggen dat God drie is wordt gezien als godslastering. Alle drie delen van de Drie-eenheid zijn “co-gelijk,” “co-eeuwig” en van “dezelfde substantie.” Deze doctrine wordt daarom beschreven als een mysterie. Wat moslims geloven: God is één God in de meest simpele en eenvoudige betekenis van het woord. Hij heeft geen kinderen, geen ouders en kent geen gelijke. In de Islam wordt God gekend onder de naam Allah en meer dan 99 andere eerbiedwaardige namen, zoals “De Erbarmer,” “De Genadevolle,” “De Almachtige,” enz. Geloof in: Jezus Wat christenen geloven: Het tweede lid van de Drie-ene God, de Zoon van het eerste onderdeel van de Drie- ene God en tegelijkertijd “volledig” God in elk opzicht. Wat moslims geloven: Een zeer uitverkoren en hoog gewaardeerde boodschapper van God. Geen moslim is een moslim zonder dit geloof. Geloof in:De kruisiging Wat christenen geloven: Jezus werd overgegeven aan de Joden. Hij werd bespuugd, gesneden, vernederd, geschopt en uiteindelijk opgehangen aan het kruis en langzaam en pijnlijk gedood. Wat moslims geloven: Jezus werd niet overgegeven aan de Joden om vernederd en gedood te worden, maar “iemand die voor hen op hem leek.” God redde Jezus door hem naar Zichzelf op te heffen. Geloof in:De Oorspronkelijke Zonde Wat christenen geloven: De gehele mensheid heeft de zonde van Adam geërfd. Alleen de dood van de zondeloze nakomeling van God kon deze zonde uitwissen. Niemand wordt ‘schoon’ (van zonde) geboren, al bestaat zijn leven uit een enkele dag. Slechts de doop en geloof in de dood van Jezus kan iemand redden van zijn lot. Wat moslims geloven: Er is geen sprake van zoiets. In de Islam worden alle kinderen onschuldig en zondevrij worden geboren op de fitrah, een natuurlijke monotheïstische en rechtschapen aanleg. De mens heeft echter de keuze gekregen om God te gehoorzamen of Hem ongehoorzaam te zijn. God kan echter de zonden van de gehele mensheid vergeven, al reiken de zonden tot de hemelen. God verzekert de mens van Zijn vergeving zolang men oprecht berouw toont bij Hem. Hij houdt ervan om Zijn schepselen te vergeven en te belonen voor zelfs de kleinste goede daad. Om Gods beloning te ontvangen is het van belang dat men geloof en goede daden heeft.

Bronnen:
http://www.verkenislam.nl/2011/04/fundamen...

Absoluut niet het zelfde Efezen 4:3-5 zegt: 3 er ernstig naar strevend de eenheid des geestes te bewaren in de verenigende band van vrede. 4 Eén lichaam is er en één geest, zoals GIJ ook werdt geroepen in de ene hoop waartoe GIJ werdt geroepen; 5 één Heer, één geloof, één doop; het verschil of contrast is erg groot zelfs omdat de bijbel zegt in Johannes 14:6 6 Jezus zei tot hem: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij.  Het is dus een verschil van leven of dood

Ze predikten hetzelfde geloof, maar doordat het leven en de woorden van Jezus (vzmh) pas ver na zijn dood werden vastgelegd, en dus eerst van mond op mond is gegaan, is het niet meer zo zuiver als het leven en de woorden van Mohammad (vzmh). De apostelen en monniken, pausen e. d met grote invloed hebben erg veel in de woorden van Jezus (vzmh) zitten veranderen naar hun eigen ideëen, helaas.

Er is allereerst een verschil tussen Jezus (vzmh) en Mohammed (zvmh) in de opvattingen. Dat verschil is best cruciaal en een veel gemaakte vergissing. God zond Zijn Woord naar deze aarde. Voor christenen is de Bijbel de aankondiging van dat Woord: Jezus (vzmh). Volgens moslims is Mohammed (zvmh) de aankondiging van dat Woord: de Heilige Qur'aan. Je kunt de twee Boeken dus niet met elkaar vergelijken en ook niet de twee hoofdpersonen in beide religies. Beide religies stellen duidelijk dat er één godheid is die aan de mensen gedragsregels geeft.

Volgens de koran is er aldus geen kruising van Jezus (Isa) geweest, geen dood aan het kruis en geen opstanding, ( 4:157-158) maar is Jezus opgenomen in de hemel. Judas heeft zijn plaats vervangen aan het kruis. Christenen geloven dat de Here Jezus de Zoon van God is en voor onze zonden gestorven is aan het kruis, afgedaald is naar het dodenrijk en daar de satan en de dood heeft overwonnen. Hij is opgestaan met een nieuw hemel-lichaam en opgenomen in de hemel, zittende aan de rechterhand van de Vader. Zijn discipelen gaven hun leven voor deze getuigenis. De Christen denkt gered te zijn door genade en vergeving van zonde / verkeerde dingen door de Here Jezus te geloven. De moslim denkt naar de hemel te gaan door te voldoen aan de wet en is het zonde probleem niet zozeer van toepassing. In de kern is het dus een ander geloof.

Nee, dat is het zeker niet. Het grootste verschil is dat bij de christenen Jezus de zoon is van God en volgens de Islam is Allah onafhankelijk.

Alle geloven zijn bijna precies hetzelfde alleen zijn de namen van profeten anders. Alle geloven stammen af van Egypte en hun farao's!!!!

De kern van beide is gelijk. De manier waarop het tot uiting komt is anders: het Christendom laat grote ruimte tot een eigen invulling; de Islam is voor een groot deel gebaseerd op vast regels en richtlijnen. Dit verklaart in grote mate ook het groeiend succes van de Islam wereldwijd: mensen hebben nu eenmaal een natuurlijke behoefte aan regeltjes in hun streven naar zekerheid.

1 groot verschil is dat bij de islam moet je de hemel verdienen door goede daden toen. Bij het christendom kom je in de hemel door alleen te vertrouwen op god en Vergeving van je zonden te vragen. Bij de islam kom je alleen in de hemel als je "goed genoeg" bent.

het antwoord is vrij simpel: nee het christendom heeft een verlosser het jodendom wacht op een verlosser de islam kent geen verlosser aangezien in het christendom de eigenlijke kern van het geloof in het niet kunnen opdraaien voor je eigen zonden ligt zijn er geen belangrijke details meer over als je de hoofdpersoon weghaalt.

Deze twee geloven lijken erg veel op elkaar, ook al hebben beiden geloven verschillende stromingen die extreme verschillen kunnen hebben per land. In de Islam gelooft men dat Jezus als profeet werd gestuurd om het woord van God te verkondigen maar het hem maar deels gelukt is omdat hij o.a. vermoord werd. Daarom stuurde God de profeet Mohammed om het geloof af te maken en dat werd de Islam. Dat is een van de redenen waarom deze twee geloven sterk op elkaar lijken. Ik heb dit aan een aantal imams gevraagd en die vertelden mij hetzelfde. In het Christendom wordt de mens zowat "zwart" gemaakt en verteld dat de mens vol zonden zit en dat er maar een beperkt aantal plaatsen (niet in alle stromingen) in de hemel beschikbaar is. In de Islam wordt er verteld dat iedereen die zijn leven zo goed mogelijk lijdt, in de hemel belandt. Ook dit geldt niet voor alle stromingen, bijv. de extreem Arabische islamitische stromingen die bestaan(niet alle). Daarnaast heb ik (naar mijn kennis over de Islam en ervaring) het idee dat de Islam vaak wat vrijer is en liefde voor mens en natuur centraal staan. Ik heb alleen ervaring met de Turkse islam die een stuk minder streng is dan de Arabische. Maar als je verschillen zoekt zul je er zat vinden, maar ook als je overeenkomsten zoekt zal er meer dan zat te vinden zijn.:) Toegevoegd na 3 minuten: leidt*

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100