Waar staat in de bijbel dat je zonder Jezus niet het eeuwige leven zal krijgen?

In Mattheus 25:31-46 is beschreven wat Jezus onder de rechtvaardige verstond en waarom die het eeuwig leven in zullen gaan. In dit stuk is de zienswijze van Jezus opgenomen en geeft helder weer dat het gaat om hen die in staat zijn om te geven. Ik kan daar niet in terug vinden dat de mens veroordeelt wordt, omdat ze Jezus niet letterlijk in hart hebben aangenomen, zoals mij in het evangelie geleerd is. Ik wil graag weten of deze stelling of leer ook zijn grondslag heeft in de bijbel en waar ik dit kan vinden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er staan hier veel mooie antwoorden waarin de Bijbel goed aangehaald wordt. Toch wil ik nu een andere kant op. Volgens mij staat NIET in de Bijbel dat iemand 'Jezus in z'n hart' moet hebben om in aanmerking te komen voor eeuwig leven. Althans: niet in deze wereld. In Handelingen 24:15 vertelde Paulus dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en onrechtvaardigen! In de 'nieuwe wereld' (het toekomstige aardse paradijs) zal er een nieuwe kans zijn voor heel veel mensen die nu zelfs nog nooit van Jezus gehoord hebben. In Johannes 5:28, 29 staat: "Verwondert U hierover niet, want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen en te voorschijn zullen komen, zij die goede dingen hebben gedaan, tot een opstanding des levens, zij die verachtelijke dingen hebben beoefend, tot een opstanding des oordeels." Op basis van hun nieuwe leven tijdens Jezus' duizendjarige regering zullen ze worden geoordeeld. Het gaat er dus niet om wat ze in deze, zondige, 'wereld' doen. Als ze zijn gestorven dan hebben ze 'het loon van de zonde' betaald (want dat is de dood). Als ze uit de dood opstaan in de nieuwe wereld krijgen ze een eerlijke kans, want in die nieuwe wereld heeft Satan geen macht meer. In die nieuwe wereld krijgen ze dus de kans om rechtvaardige onderdanen van Jezus te worden.

Bronnen:
de Heilige Schrift (de Bijbel)

ik denk dan het eerst aan Joh 3, met name vers 16 maar ook het antwoord wat Jezus geeft aan Nicodemus. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Johan...

In Johannes 14:6 (hoofdstuk 14, vers 6 dus ;-)) zegt Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Oftewel, je kan niet in het koninkrijk van God komen, als je niet eerst Jezus erkent als Zoon van God. In Johannes 3:5-6 staat: 'Ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen, als hij niet geboren wordt uit water en Geest. Wat uit de mens geboren wordt, is menselijk; wat uit de Geest geboren wordt, is geestelijk'. Jezus doelt hier op het verkrijgen van de Heilige Geest, deze werd over de aarde uitgestort toen Jezus opsteeg naar de hemel omdat Jezus voorlopig niet hier op aarde kon zijn. Johannes 14:23: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen . In Handelingen 4:12 wordt over Jezus geschreven: 'Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden' Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit het nieuwe testament waaruit we leren dat we niet zonder Jezus naar het Koninkrijk van God kunnen. Toegevoegd na 13 minuten: Over Jezus volledig in je hart sluiten zoals je in je vraag zegt bedacht ik nog deze tekst uit Romeinen 10, vers 9 en 10: Want indien gij met uw mond belijdt , dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden ; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis

Mijns inziens heb je al eeuwig leven, je ziel is eeuwig maar de vraag is waar zul je die eeuwigheid spenderen Jezus zeg Ik ben de weg De waarheid en Het leven iemand komt tot de vader dan door Mij. dus het kennen van God is geen eeuwig leven krijgen terwijl je anders dood zou gaan. maar wel een eeuwig leven met Hem Dit is het eeuwige leven Hem te kennen en die Hij gezonden heeft. dit zegt hij tijdens de het laatste avondmaal. en deze zullen ook weer opstaan in een nieuw lichaam.

nergens staat dit vermeld in de bijbel geloof in jezelf daar bereik je meer mee

De grondslag kan hier gevonden worden: Jezus zegt in Johannes 10:9 : "Ik ben de Deur. Als iemand door mij binnenkomt, dan zal hij behouden worden". Hij heeft de sleutel. ;-) In de Bijbel lezen we: "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Johannes 3:16). Dit is het "tiket" voor eeuwig leven. ;-)

Bronnen:
johannes

Jezus zei„Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij” (Joh. 14:1-6). Jezus sprak toen tot de elf getrouwe apostelen. Hij beloofde hun een plaats in de hemel, maar zijn woorden zijn ook belangrijk voor degenen die eeuwig leven op aarde hopen te verwerven (Openb. 7:9, 10; 21:1-Waarom? Jezus Christus is „de weg”. Dat wil zeggen dat hij de enige is door bemiddeling van wie we tot God kunnen naderen. Dat geldt als het gaat om gebeden, want alleen door in de naam van Jezus te bidden kunnen we er zeker van zijn dat de Vader ons alles zal geven wat we in harmonie met Zijn wil vragen (Joh. 15:16). Maar Jezus is in nog een ander opzicht „de weg”. Door de zonde is de mensheid van God vervreemd geraakt (Jes. 59:2). Jezus heeft „zijn ziel (...) als een losprijs in ruil voor velen” gegeven, met als resultaat, zo legt de Bijbel uit, dat „het bloed van Jezus (...) ons van alle zonde” reinigt (Matth. 20:28; 1 Joh. 1:7). Zo heeft de Zoon de weg tot verzoening met God gebaand (Rom. 5:8-10). Door geloof te stellen in Jezus en hem te gehoorzamen, kunnen we een band met God hebben (Joh. 3:36). Jezus is „het leven” omdat hij de mensheid met zijn levensbloed heeft gekocht, en eeuwig leven is een gave die God schenkt „door Christus Jezus, onze Heer” (Rom. 6:23). Ook voor degenen die gestorven zijn, is Jezus „het leven” (Joh. 5:28, 29). Dus: Jezus is de weg en de waarheid en het leven. Hij is het die door God naar de wereld is uitgezonden opdat de wereld door bemiddeling van hem gered zou worden (Joh. 3:17). En niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van hem. De Bijbel zegt duidelijk: „Er [is] in niemand anders redding, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen is gegeven waardoor wij gered moeten worden” (Hand. 4:12). Dus wat onze achtergrond ook mag zijn, het is verstandig in Jezus te geloven, hem te volgen en ons zo naar het leven te laten leiden (Joh. 20:31).

Johannes 17 vers 3 is een mooie tekst voor als je hem in het fries leest: 3 En dit is it ivige libben, dat se Jo kenne, de iennichste wiere God, en Him dy’t Jo stjoerd hawwe, Jezus Kristus. voor degenen die geen fries kennen heb ik de link naar andere vertalingen bijgevoegd

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=johan...