Mag je Jezus verafgoden?

Is het binnen het Christelijke geloof toegestaan om Jezus te verafgoden, precies zoals iemand ook een enorme fan kan zijn van een bepaald bekend/beroemd persoon? Deze vraag stel ik naar aanleiding van de volgende tekst:


De term afgod wordt ook als synoniem voor idool gebruikt; verafgoden is dan: iets of iemand als idool hebben. Een verafgodend persoon in deze zin wordt ook wel een dweper genoemd.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afgod

Dweper is de benaming voor een fan die overdreven ingenomen is met een idool, meestal in de vorm van het werkwoord dwepen.
Ook wordt het gebruikt voor iemand die in een valse god gelooft, of in het geval van het christendom een persoon die een andere god dan God of meerdere goden aanhangt.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dweper

Toegevoegd na 4 minuten:
Of je dan Jezus mag verafgoden, staat er niet bij.

In de Tenach, de Bijbel en de Koran wordt volgens joden, christenen en moslims één ware God beleden. Binnen het christendom wordt er ook vaak verwezen naar een afgodendienst, dit betekent het vereren van een valse god of heilige, bij de protestanten wordt heiligenverering, inclusief Mariaverering, gezien als een afgodendienst.http://nl.wikipedia.org/wiki/Afgod

Maar Mariaverering (terwijl ze de moeder was van Jezus) dat is dan weer een afgodendienst? Maar verafgoden mag niet, en in Jezus geloven wel? En als je Jezus niet mag verafgoden, mag je er dan "fan" van zijn? Hoe wordt daar naar gekeken eigenlijk?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Toen Jezus werd verzocht, maakte hij dit duidelijk ;-) lees even: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lucas4%3A6-8&id42=1&id37=1&id16=1&id17=1&l=nl&set=10 Jezus deed een aanhaling uit exodus 20:1-5 waar staat dat alleen de HEER (JHWH GOD) mag aanbeden worden. ;-) http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Exodus20%3A1-5&id42=1&id37=1&id16=1&id35=1&id17=1&l=nl&set=10 Maar Jezus is wel de Weg tot God, onze gebeden tot God gaan via Hem, Hij pleit voor onze zonden. God heeft Jezus hoog verheven, we mogen hem niet aanbidden, maar wel beleiden dat Jezus christus onze Heer is tot eer van God de Vader. ;-) http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Filippenzen2%3A7-11&id18=1&l=nl&set=10

Ik denk het wel, want volgens christenen is Jezus de zoon van God en een onderdeel van de heilige drieeenheid. Mensen bidden ook vaak tot Jezus en dat is misschien ook een vorm van verafgoden. Hetzelfde geldt voor Maria. Er zijn dan daarbij veel mensen voor wie Jezus een enorme inspiratiebron is.

Voor Christenen is God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus Christus is de Zoon, die zei: Ik en de Vader zijn EEN. Christenen hebben dus een andere definitie van wie die ENE God is dan Joden en moslims. Joden kennen ook Gods Geest (o.a. Genesis 1:2), en Christenen kennen meerdere gedaanten van God, vaak specifiek drie genoemd: de drie-eenheid. Het zijn niet drie goden, maar het is EEN God, en daarom is het GEEN afgod, immers God is geen afgod. De drie-eenheid is een lastig iets om uit te leggen. Augustinus deed dit op twee manieren. Het zijn drie verschillende zaken uit een bron, zoals vuur, licht en warmte, maar tegelijkertijd is het in wezen het zelfde, zoals licht uit licht ontstaat. Heiligenverering en Mariaverering is iets anders. Christenen zien Maria en de Heiligen niet als God, maar als voorbeelden van door God geredde mensen. Protestant Christenen zijn veelal fel tegen elk beeld. Rooms Katholieken mogen wel de beelden hebben als symbool, maar niet vereren. Orthodox Katholieken mogen vaak wel vereren (zoals kussen), maar niet aanbidden als God. Vandaar ook dat de iconen (beelden en schilderen) rijkdom in Orthodoxe landen veel groter is.

Ja hoor, dat mag. Ieder z'n meug. God, Allah, Jezus, Mohammed, Krishna, Obama, Justin Bieber enzovoort. Ik heb dat gelukkig niet nodig en blijf liever gewoon met m'n beide benen op de grond.

Ten eerste, je kunt Jezus alleen verafgoden als je weet wie Hij is. Als je dus gelooft dat Hij God is, wat heel veel mensen op aarde niet doen. Als je dus een andere religie hebt is dat geen afgoderij voor die persoon. Als je christen bent en je hebt op aarde nog een idool en dat gaat nogal ver, ja ik denk dat dat afgoderij is. Het is de vraag of de persoon in kwestie het zelf ziet of niet. Op het eind zal God het zelf bepalen, wat er in het hart speelt weet niemand anders en we mogen daar ok niet over oordelen.

In mattheüs 28 wordt Jezus aanbeden en hij laat dat toe 28:9 En toen zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is hun ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem. dus blijkbaar mag hij aanbeden worden, daarnaast staat Jezus Christus in het evangelie centraal (1 Korinthe 15:3,4) en kun je alleen door hem tot God komen (Joh 14:6, Joh 3:16). Mariaverering is niet toegestaan omdat zij niks goddelijks heeft, zij heeft enkel Jezus 9 maanden gedragen en gebaard (niet minachtend bedoeld hoor). Mensen aanbidden is niet toegestaan (Handelingen 10:25-26, exodus 20:3). Daarnaast komt de mariaverering niet uit de Bijbel maar uit heidense cultussen, dingen zoals o.a. het 'moeder Gods'-idee, 'moedergodin' en overeenkomsten met semiramis.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moedergodin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moeder_der_goden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Semiramis
http://www.wat-is-waarheid.info/drie-eenheid.htm

Om te begrijpen hoe het zit is het goed om naar de oorspronkelijke tekst toe te gaan. Het woord aanbidden is in het Hebreeuws: hisj‧ta‧chawah′. Dit woord betekent in de eerste plaats ’zich neerbuigen’ (Ge 18:2) of hulde brengen. Hoewel dat zich neerbuigen soms slechts als een gebaar van respect of van hoffelijke achting tegenover een andere persoon diende, bijvoorbeeld tov een koning (Ge 19:1, 2; 33:1-6; 37:9, 10), kon het eveneens een uiting van aanbidding zijn, waardoor men zijn eerbied voor God en zijn dankbaarheid tegenover hem toonde, alsook dat men zich aan zijn wil onderwierp. Wanneer gebruikt met betrekking tot de ware God of valse godheden, houdt hisj‧ta‧chawah′ soms met een offer en een gebed verband (Ge 22:5-7; 24:26, 27; Jes 44:17). Het kan dus twee betekenissen hebben, dus neerbuigen als teken van diepe achting en respect of neerbuigen als aanbidding van god. Het Griekse woord pro‧sku′ne‧o komt nauw overeen met de Hebreeuwse term hisj‧ta‧chawah′; beide drukken de gedachte van hulde brengen en soms aanbidding uit. De term pro‧sku′ne‧o wordt gebruikt in verband met de hulde die een slaaf aan een koning brengt (Mt 18:26), en ook in verband met de daad van aanbidding die de voorwaarde was waarop Satan Jezus alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid aanbood (Mt 4:8, 9). Indien Jezus de Duivel hulde had gebracht, zou hij daarmee zijn onderworpenheid aan Satan hebben getoond en zich tot een dienstknecht van de Duivel hebben gemaakt. Maar Jezus weigerde en zei: „Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: ’JHWH, uw God, moet gij aanbidden [een vorm van het Gr. pro‧sku′ne‧o of, in het verslag in Deuteronomium, waaruit Jezus citeerde, het Hebr. hisj‧ta‧chawah′] en voor hem alleen heilige dienst verrichten [een vorm van het Gr. la‧treu′o of het Hebr. ʽa‧vadh′]’” (Mt 4:10; De 5:9; 6:13). Uit dit laatste blijkt dat Jezus zelf niet aanbeden wilde worden. Hij zei dat alleen God aanbeden mag worden. En wat hij zelf daarover zegt geeft genoeg duidelijkheid denk ik? Is dit voldoende antwoord op je vraag?

De Here Jezus is de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon (ook het Woord genoemd ) en God de Heilige Geest. Een korte toelichting En God zeide: Genesis 1:26 Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Grondtekst is El Elohim is een meervoudsvorm. God sprak tijdens de schepping (het Woord) en Gods Geest zweefde over de wateren - we zien de Triniteit ook hier terug in de schepping. Johannes leert ons “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is” Johannes 1:1-3. Verder zegt Johannes over het Woord dat God was “het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid” Johannes 1:14. Wat kunnen we afleiden uit deze verzen? - God spreekt over zichzelf in meervoud. - Het Woord dat in het begin bij God was, was God. - Het Woord heeft alle dingen geschapen. - Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond met de heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader. De Here Jezus zegt dat Hij en de Vader één zijn (Johannes 10:30) in Johannes 14:6-7. vraagt Thomas aan Jezus om de Vader te laten zien. “Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; Johannes 10:27-28. Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!” Dit laat ons beseffen hoe enorm groot de Here Jezus Christus is. De volheid van God woont in Hem Kol 2 vs 9 En het antwoord op uw vraag is dus zeker ja, want Hij is ook God en Hij houdt van u.

Bronnen:
http://www.ontdekjezus.nl/namenvanjezus.html