van wie moest jezus aan het kruis?

Wie wilden dat Jezus doodging?
Wat heeft Jezus (kort samengevat) in zijn leven gedaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Jezus heeft Gods liefde laten zien aan de mensen door bijvoorbeeld mensen te genezen. Hij is naar de wereld gekomen om onze zonden op zich te nemen, door aan het kruis te gaan. Ik denk dat dat uiteindelijk Gods plan was voor Zijn leven op aarde.

Van Pontius! Pontius Pilatus was van 26 - 36 na Chr. de 5e praefectus van Judea, de belangrijkste provincie van het toenmalige Palestina dat toen onderdeel was van het Romeinse Rijk. Hij was afkomstig uit het oude geslacht van de Pontii. Hij wordt in het Nieuwe Testament en de Apostolische geloofsbelijdenis genoemd als degene die Jezus van Nazareth liet kruisigen...

Wil jij nu echt dat wij hier het levensverhaal van jezus voor jou gaan opschrijven? Het stikt op het internet van verhalen over de goede man. Bronnen op het internet voor informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(historisch-kritisch_benaderd) http://www.eo.nl/portals/themes/home.jsp?portal=Portal.Thema&theme=5278157 http://www.hetzoutvat.nl/wonderen.html http://www.voorleesbijbel.nl http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/Gabbata.htm http://www.waaromgeloven.nl/jezus/kruisiging.htm http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd) http://www.statenvertaling.net/kunst/laatste-avondmaal.html http://www.allaboutjesuschrist.org/dutch/wonderen-van-jezus-2.htm http://www.allaboutjesuschrist.org/dutch/kruisiging-van-jezus-christus.htm http://www.bijbelenonderwijs.nl/index.php?grp=bidb&item=begrafenisvanjezus&grp=bidb Toegevoegd na 1 minuut: Nou, voor het gemak geef ik nog een keer de wikipediabron. Kijk onder het hoofdstuk Arrestaie van jezus en kruisdood. http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)#Arrestatie_van_Jezus_en_kruisdood

In het „Nieuwe Testament” wordt opgemerkt dat Jezus impopulair was bij de overpriesters en veel van de Farizeeën en Sadduceeën, omdat hij hun huichelarij aan de kaak stelde. De hogepriester Kajafas was een van Jezus’ voornaamste tegenstanders. Hij had ongetwijfeld persoonlijk financiële verliezen geleden toen Jezus de geldwisselaars de tempel uitjoeg . Bovendien vreesde Kajafas dat Jezus’ populariteit bij de joodse menigten uiteindelijk zou leiden tot Romeinse interventie en voor hem persoonlijk tot machtsverlies . Daarom beraamden de overpriesters en andere religieuze leiders Jezus’ dood en droegen zij hem aan een Romeins rechtscollege over om terechtgesteld te worden.

De joden wilden dat Jezus aan het kruis ging. Jezus deed in zijn leven vele wonderen en goede dingen. Er waren veel joden die volgeling van Jezus werden. Daarom, en omdat Jezus dingen deed die volgens hun wetten niet mochten (eten plukken op de sabbat, mensen genezen op de sabbat etc.), wilden zij hem dood. Maar in die tijd werden de joden onderdrukt door de Romeinen. Ze mochten zelf geen recht spreken. Daarom moesten ze naar Pontius Pilatus om Jezus te veroordelen.

Je kunt je voorstellen dat het optreden van Jezus - door de toenmalige machthebbers en door de religieuze leiders van die tijd - werd beschouwd als een bedreiging voor hun machtspositie. Die Rebel wilden ze wel graag een kopje kleiner maken! Wat dat betreft is er nog niet veel veranderd, kijk maar naar wat er ook nu nog vrijwel dagelijks in veel totalitaire moslimlanden, zoals Iran, plaatsvindt. Wat er zo'n 2000 jaar geleden gebeurt is weten we slechts uit opgetekende verslagen van mensen uit die tijd en/of uit doorvertelde verhalen. Religieuze leiders hebben daarvan later een selectie gemaakt en deze geautoriseerd als "De Waarheid" die door God is bepaald! De godsdiensten hebben dat ondergebracht in "dogma's" en leerstellingen. Die bepalen wat jij als "gelovige" moet geloven. Maar zowel de oude teksten als de "dogma's" zijn in wezen subjectief! Bovendien spreken - volgens bijbelonderzoekers - de teksten elkaar soms tegen. Kortom: Wat Waarheid is, is niet definitief vast te stellen, maar die kan je wel te benaderen door gebruik te maken van deze drie uitgangswijzen: Je kunt uitgaan van een Dogma: (Die knappe koppen zeggen het, dus het zal wel waar zijn. Zo hoef je zelf niet na te denken!) Je kunt uitgaan van een hypothese: (God bestaat. Ik heb een bepaalde mening over God en de Godsdienststichters en ga die onderzoeken, maar herzie mijn mening als ik andere "bewijzen"vind.) Je kunt uitgaan van een "Bruikbare Fictie" (Het bestaan van God kan niet bewezen worden, maar ik ga ervan uit dat er een God bestaat die de Mensheid dmv Boodschappers leidt naar een steeds hogere Beschaving.) Bij het lezen van de oude teksten kan je overigens in verwarring raken door de betekenis van de gebruikte woorden. Bijvoorbeeld als Jezus zegt "Laat de doden de doden begraven". Hier zou Jezus kunnen bedoelen dat de ongelovigen, de geestelijk "doden", (dus degenen die Hem niet zien als de Beloofde) de overleden ongelovigen moeten begraven.

-Pontius Pilatus werd gedwongen het oordeel te vellen door de aanklagers en het gepeupel doordat ze bleven roepen "Dood aan het kruis". -Een hoop gedoe en verwarring van het feit dat Jezus onder andere had gezeg "Mijn koningschap behoort niet van deze wereld", vroeg Pilatus "U bent dus koning?" Jezus "U zegt dat ik koning ben..." enz. -Echter Pontius Pilatus vond geen schuld in Jezus. -Pilatus pogingen tot zachtere maatregelen hielpen niet. -Zelfs na een wrede straf van geseling en met doornen gekroond opgelegd te hebben en Jezus zo te tonen aan het volk; in de hoop de onverzoenlijkheid van het gepeupel daarmee te verzachten met de woorden "Ecce Homo! (zie hier de mens)". -Dit werd alleen beantwoord met "Kruisig Hem,kruisig Hem". -De aanklagers zetten Pilatus onder druk waarbij hij zelf in 't gevaar komt door de stelling: "Als je die man vrijlaat, zijt ge geen vriend van de keizer. Wie zich voor koning uitgeeft, komt in het verzet tegen de keizer (Joh. 19,12). -Na dit dreigement kon Pilatus niets anders dan het oordeel uitspreken, om daarna met een minachtend gebaar zijn handen te wassen in onschuld. -Niet alleen de aanklagers maar voornamelijk het Joodse volk zelf heeft over het lot van Jezus beslist. -Zoals in vele culturen kan men geen rebellen gebruiken en moet men ze de kop indrukken met alle geoorloofde en desnoods ongeoorloofde middelen. -Jezus was een van die rebellen, met alle gevolgen vandien. Toegevoegd na 12 uur: Mijn antwoord op iemand die niet begreep dat ik het tegen hem had. -Pilatus gouverneur van Judea en Jeruzalem verachtte de Joodse leiders met zijn volk. -Pilatus toonde het volk een zwaar gegeseld mens, met doornenkroon waarbij hij hoopte op mededogen. -In een uiterste poging Jezus te redden maakte Pilatus gebruik van het recht op amnestie tijdens het Paasfeest. -Pasen van heidense oorsprong sinds Mesopotamië; was het feest van vruchtbaarheid van de natuur ter ere van de Godin Isjtar. Symbool de haas en het ei. -Pilatus wordt door de Kerk als koelbloedig beschreven, niet hij, maar het Joodse volk en zijn leiders waren koelbloedig bij hun vrije keuze (opgehitst of niet) verantwoordelijk voor het kruisigen van Jezus. -Ze kozen voor de vrijheid van de moordenaar Barabas en genoten van het lijden wat ze zagen. -Jezus zocht de waarheid en Pilatus zag de waarheid, van een die hij niet kon geloven! -De hele geschiedenis is één vervalsing en verdraaiing van feiten gericht op macht.

Het antwoord op deze vraag bestaat maar uit 3 letters, namelijk: GOD Als je een historisch-kritisch antwoord zoekt dan is het antwoord anders (zoals in eerdere antwoorden is te lezen). De Joden, Pontius Pilatus enz hadden allemaal – vaak politieke – redenen om Jezus dood te wensen. Als je een christelijk antwoord zoekt dan kan er maar 1 antwoord zijn op de vraag van wie Jezus aan het kruis moest. Jezus moest natuurlijk aan het kruis omdat god dat wilde. Hij heeft de Farizeeën, Pilatus e.d. alleen maar gebruikt om zijn wil uit te voeren. Jezus moest dus sterven omdat god het wilde. Jezus' dood aan het kruis maakte onderdeel uit van Gods Heilsplan. God had het zo beschikt en zo gebeurde het dus. Als je er over nadenkt is het ook wel logisch. Als je namelijk gelooft in een god die almachtig is dan had die best kunnen voorkomen dat Jezus zou sterven. Dat vond hij blijkbaar niet nodig. Jezus heeft in de hof van Gethsemane drie keer gevraagd of de gifbeker aan hem voorbij kon gaan, zijn vader gevraagd of het niet hoefde. Maar deze was onverbiddelijk. Jezus moest blijkbaar sterven voor de zonden van alle mensen. En niet alleen van de mensen die toen leefden, of daarvoor, maar zelfs van ons. Of we dat nu leuk vinden of niet ;)