Wat is het heilige geheim waar Paulus het over had?

Paulus had het in zijn brief aan de Romeinse christenen over een heilig geheim.

(Romeinen 16:25) . . .Hem nu die U standvastig kan maken in overeenstemming met het goede nieuws dat ik bekendmaak en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het heilige geheim, dat tijden lang verzwegen bleef 

Wat bedoelde hij daar mee?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Zoals uit de tekst blijkt zou dit geheim geen geheim blijven, maar het geheim zou zich openbaren. Genesis 3:15 laat zien dat God na de zondeval onmiddellijk een voorziening zou treffen dat zijn oorspronkelijke voornemen alsnog zou verwezenlijkt worden. Het is eeuwen lang een geheim geweest totdat eindelijk de verlosser werd geboren. Tijdens zijn leven hier op aarde zou Jezus zich uiteindelijk zich als het beloofde zaad in 29 GT opdragen en aanbieden aan zijn Vader en zou stelselmatig tijdens zijn bediening duidelijk worden dat Jezus zowel Hogepriester als Koning zou worden van een koninkrijk dat wij mogen verwachten. Hij leerde zijn volgelingen bidden voor dit koninkrijk. Alles zowel in de Hemel als op Aarde zou onder heerschappij van Jezus komen als koning. ;-)

als iedereen het wist zou het geen geheim meer zijn

Waarschijnlijk bedoelde hij met het heilige geheim, de mystiek, met wat verborgen is. Door de mystiek te vertellen verliest het zijn heiligheid, en de verborgenheid. Dit is iets wat gevoeld moet worden, en niet met het verstand begrepen. Dus geen uitwendige kennis maar inwendige wijsheid.

Paulus schreef ook: „Hij [heeft] ons het heilige geheim van zijn wil bekendgemaakt. Het is overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij bij zichzelf had voorgenomen, aan de volledige grens van de bestemde tijden een bestuur te hebben, om namelijk alle dingen weer bijeen te vergaderen in de Christus, de dingen in de hemelen en de dingen op de aarde” (Efeziërs 1:9, 10). Het is Jehovah’s glorierijke voornemen een verenigd universum tot stand te brengen waar schepselen wonen die zich uit liefde aan zijn soevereiniteit onderwerpen (Openbaring 4:11). Zo zou zijn naam geheiligd worden, zou bewezen worden dat Satan een leugenaar is en zou de goddelijke wil „gelijk in de hemel, zo ook op aarde” worden volbracht.

Het 'geheim' is de kern van Jezus' boodschap, en het is zeker niet de bedoeling dat het een geheim blijft! Tijden lang is Gods beschrijving van het beloofde land als letterlijk opgevat en daarmee bleef de werkelijke betekenis verzwegen. Jezus echter bracht de geestelijke betekenis van het beloofde land, namelijk Het Koninkrijk der Hemelen. Dat is de openbaring van het heilige geheim.