Is het wetenschappelijk bewezen dat de Bijbel werkelijk niet waar KAN zijn?

Ik heb het hier dus niet over het bestaan van God, ik heb het hier puur en alleen over de Bijbel.

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja. Alle pogingen om over water te lopen en om water in wijn te veranderen zijn onder labaratoriumomstandigheden tot nu toe op niets uitgelopen.

Ik heb ooit eens gehoord dat de in de bijbel staat dat de aarde plat is. Het is een feit dat dit niet waar is. (Heb overigens zelf de bijbel niet gelezen, dus weet het niet 100% zeker)

Wanneer er raakvlakken met de wetenschap zijn, is de bijbel wetenschappelijk. Toegevoegd na 1 minuut: Het is dus wetenschappelijk niet bewezen. Daarbij,wetenschap verandert dagelijks. Wat vandaag wet is ,is morgen fout.

Wanneer je de bijbel echt letterlijk woord voor woord gaat napluizen dan blijkt al snel dat er ook al qua chronologische volgorde veel dingen niet kloppen of niet kunnen. Er staan echter veel dingen in de bijbel, vooral in het Nieuwe Testament die wel waar zijn of zeker waar zouden kunnen zijn; ook wetenschappelijk. Echter, voor Christenen gaat het er helemaal niet om of de bijbel wetenschappelijk te bewijzen is. De bijbel is een boek van God, gedicteerd door God aan de mensen. In dit boek vinden ze troost en het is de basis voor hun geloof. Hoe meer je dingen wetenschappelijk wilt bewijzen, hoe meer een Christen zijn hakken in het zand zal gaan zetten. Daarom pleit ik ervoor om een ieder in zijn waarde te laten. Natuurlijk mogen en moeten wetenschappers bepaalde dingen uitzoeken, maar dat hoeft toch niet direct als feit onder de neus van de gelovigen gewreven te worden. Een gelovig mens zal toch God verdedigen hoe dan ook en het is helemaal niet nodig om het hard tegen hard te spelen.

Er zijn mensen die er een soort genot uithalen de Bijbel, het geloof en alles wat daarmee samenhangt onderuit te halen. Men komt dan aan met "wetenschappelijk niet te bewijzen", "onwaarschijnlijk dat het ooit zo gebeurd is" etc. etc. Je kunt de Bijbel op diverse manieren benaderen. Er zijn mensen die de Bijbel letterlijk nemen. Er zijn ook mensen die de boodschap van de Bijbel in de tijd waaruit de Bijbel stamt kunnen plaatsen en zo ook in de juiste context. Dat laatste lijkt mij de juiste benadering. De Bijbel is een boodschap, geen wetenschap. Al zullen er gelovigen zijn die het daarmee niet mee eens zijn, anderen juist weer wel. Als je gaat nazien waarom bepaalde "wetenschappers" er zoveel energie insteken om de Bijbel als totale kul te presenteren blijkt dat de inzet vaak voorkomt uit een frustratie met of door het geloof, een aversie tegen het soms fundamentalistisch benaderen van teksten uit de Bijbel etc. jeugdtrauma's etc. Ik persoonlijk denk niet dat de wonderen zoals omschreven perse wonderen waren. Maar gebeurtenissen die met de nodige jus zijn overgoten om de boodschap kracht bij te zetten. Zo ging dat in die tijd. Voor zo'n benadering heb ik geen wetenschap nodig. De Bijbel is geen kwaad boek zoals er andere wel zijn. Het zou van mij wel eens op een moderne manier herschreven mogen worden zodat het wat makkelijker zou lezen. Maar dan krijg je weer ruzie over de juiste interpretatie. Dus laat ook maar zo.

De bijbel beweert dat vleermuizen vogels zijn (Leviticus 11:19 en Deuteronomium 14:18). Wetenschappelijk is aangetoond dat vleermuizen zoogdieren zijn en geen vogels. De bijbel zit dus fout. Alleen met dit simpele voorbeeld is dus al wetenschappelijk aangetoond dat de bijbel niet letterlijk waar is, en dus ook zeker niet het woord van een almachtige god, die nota bene zelf de vogels en vleermuizen zou hebben geschapen.

Bronnen:
http://www.youtube.com/watch?v=8RV46fsmx6E

De eerste twee hoofdstukken: Genesis 1: Dag 1: Licht Dag 2: Wolkenmassa, land Dag 3: Gewassen Dag 4: Sterren, zon, maan. Dag 5: Vissen en vogels Dag 6: Landdieren, en vervolgens man en vrouw tegelijk. Genesis 2: Stap 1: Geen gewassen op het land omdat het nog nooit geregend had. Stap 2: God schept de man. Stap 3: Geeft de man gewassen (in de tuin). Stap 4: "Dieren en vogels" (ik neem aan dat het slechts landdieren betreft, geen vissen?) Stap 5: God schept de vrouw. Deze twee kunnen onmogelijk allebei correct zijn. We kunnen dus na het lezen van de eerste twee hoofdstukken concluderen dat je onmogelijk het geheel letterlijk kunt nemen. En dan gaan we uit puur en alleen van wat er in het boek staat. Dat de zon en de maan allebei als "lampen" of "lichten" worden omschreven, terwijl de maan alleen licht reflecteert, dat gewassen zonlicht nodig hebben om te overleven, dat licht ook daadwerkelijk lichtbronnen nodig heeft, dat vogels aantoonbaar jonger zijn dan landdieren, dat de zon ouder is dan de aarde, en dat er sterren zijn die veel ouder zijn dan de zon worden dan nog even buiten beschouwing gelaten.

Nee, aangezien veel van de bijbel symbolisch is kan dat niet getoetst worden. maar het kan ook dus niet bewezen worden dat het wel waar kan zijn. Is dus onmogelijk.

De Bijbel is een neerslag van getuigenissen van mensen die een ervaring met God hebben. Als je daar een letterlijke maatstaf op loslaat, slaat dat gewoon nergens op. Waarom, zijn er in deze tijd nog steeds mensen die denken dat ervaringen van mensen uit vroeger tijden, die hun mythen en verhalen vertelden met hun eigen referentiekader, waarom zijn er nu nog steeds mensen, die menen dat dat letterlijk vertaalbaar is onze tijd. Waarom zijn die mensen nog steeds niet in staat om naar de bedoeling, naar de zin van de verhalen te kijken? Ik snap het werkelijk niet. Vraag je af: wat probeert de verteller over te brengen? Meer is niet nodig. Wie is er nu nog zo kinderlijk dat hij/zij denkt dat de aarde in zeven maal 24 uur werd geschapen? Toegevoegd na 10 uur: Omdat de Bijbel een neerslag is van Godservaringen is het een waarachtig boek. Neem twee mensen die een ongeluk beschrijven: hun beschrijving komt niet overeen, en zijn zelfs verschilpunten in.

Ja hoor, heel eenvoudig: de bijbel is intern inconsistent. Aangezien dingen die elkaar uitsluiten niet tegelijkertijd waar kúnnen zijn, kán de bijbel als geheel niet waar zijn.

Bronnen:
http://thebricktestament.com/the_law/relig...

Nee, absoluut niet. De wetenschap staat eerder verbaasd, omdat zoveel dingen die in de Bijbel staan wetenschappelijk juist blijken te zijn. kijk bijvoorbeeld alleen al naar de afmetingen van de ark, waarvan we nu achter komen dat dat DE ideale afmetingen zijn voor een boot. Hoewel historische en controleerbare feiten slechts terloops worden genoemd, getuigen ze van een diep wetenschappelijk inzicht. Omdat veel van die kennis menselijkerwijs niet te weten viel, moet er indertijd een grote Auteur achter de vele auteurs van de Bijbel hebben gestaan. natuurlijk is de Bijbel geen natuurkundig/wetenschappelijk boek en is geschreven om christenen te oefenen in hun omgang met God. nog een voorbeeld: De Bijbelse maatregelen om uitbreiding van tsaraat (melaatsheid) te voorkomen waren bij nader inzien zeer progressief. Door een geleerde uit onze tijd wordt opgemerkt dat Leviticus 13 het basismodel vormt voor de wetgeving betreffende de volksgezondheid. en zo zijn er vele dingen meer te noemen waar deze kleine ruimte jammer genoeg niet groot genoeg voor is. lees, als je echt geinteresseerd bent in wetenschap en de Bijbel eens het boek "moderne wetenschap en de Bijbel" van Ben Hobrink. ps. sorry voor evt. spelling- en formuleringsfouten

Bronnen:
onder anderen:...

Interessant is echter dat enkele bijbelse vermeldingen wel degelijk wetenschappelijke kennis blijken te weerspiegelen waarover de toen levende mensen niet beschikten. Job zegt van God: „Hij spant het noorden uit over de lege ruimte, hangt de aarde op aan niets" (Job 26:7). Het denkbeeld dat de aarde hing „aan niets" verschilde aanzienlijk van de mythen van de meeste volken uit de oudheid, die zich de aarde op olifanten of zeeschildpadden voorstelden. De Mozaïsche wet bevat hygiënische vereisten die de medische kennis van die tijd ver vooruit waren. Voorschriften voor het in quarantaine plaatsen van mensen die ervan verdacht werden melaats te zijn en het verbod op het aanraken van doden hebben ongetwijfeld veel Israëlitische levens gered (Leviticus 13; Numeri 19:11-16). In scherp contrast daarmee worden de medische gebruiken bij de Assyriërs beschreven als „een mengeling van godsdienst, waarzeggerij en demonologie" en omvatten ze behandelingen met uitwerpselen van honden en menselijke urine. Zoals men mag verwachten van een boek dat door de Schepper geïnspireerd is, bevat de bijbel wetenschappelijk nauwkeurige informatie die haar tijd duidelijk vooruit was, hoewel de bijbel zich nooit verliest in wetenschappelijke verklaringen die voor de mensen in de oudheid zinloos of verwarrend geweest zouden zijn. Niets in de bijbel is in tegenspraak met bekende wetenschappelijke feiten. Daar staat tegenover dat er wel heel wat in de bijbel staat dat niet strookt met onbewezen theorieën, zoals de evolutietheorie,als ontstaan van het leven (oerknal)... Toegevoegd na 5 uur: Als je een min geeft geen probleem. Maar ik ben altijd zo benieuwt waarom...

Ik heb een vis.. die vis heeft ooit eitjes gelegd.. hier kwamen na een tijdje guppies uit.. de vis eet uiteindelijk de guppies op.. dit mag helemaal niet volgens god, je eigen kinderen opeten en toch gebeurd het op grote schaal! Kortom andere organismen hebben schijt aan god, waarom wij dan niet? en wij horen dan zogenaamd tot het 'intelligente' soort? (A)

Nee natuurlijk niet, dat zal nooit kunnen gebeuren.

Ons weten en ons kunnen is en blijft beperkt. Zouden wij dan woorden van de Allerhoogste kunnen toetsen aan onze interpretatie van de werkelijkheid of aan onze kennis van de waarheid? Als wij dat doen, hoeveel is zo'n beoordeling waard? Ik zou me meer druk maken om de beoordeling van de Allerhoogste over onze woorden, om over onze daden nog maar te zwijgen.

De wetenschap heeft al bewezen dat de Bijbel echt bestaat. Het is net als met de andere geschiedenis, men moet feiten vergelijken. Als er van alles uit de hemel valt blijkt dit in deze eeuw ook gebeurt te zijn. Waar de wetenschap moeilijkheden mee heeft is God. Deze ken men net als de meeste wetenschappelijke theorieën niet nameten of wegen. Maar ook wie van de geleerde heeft de afstand naar Mars ooit met een meetlat nog eens nagemeten? Wat bleek dat tomaten eerst als giftig werden beschouwt en tabak als gezond. Komt uit die zelfde wetenschap. Koolstof datering huizenhoog de vlaggen gehesen het bewijs zo en zo lang geleden kon men op de dag bijna vaststellen hierdoor. En wat bleek klopte ook niet weggegooid geld. De formule was niet goed of ijkpunt genaamd deze koolstof verandert ook. De wetenschap kan net als u nog geen ijsje kopen in een bos zonder borden waar de ijszaak te vinden is. hier bewijs van de authentieke tijd van de bijbel hieronder.

Bronnen:
www.bhakta.tk
www.pieterfromholland.blogspot.com
www.stichting-ellipsdenhaag.tk

Aangezien God voor christenen boven de wetenschap staat heeft het geen zin om te bewijzen dat iets niet kan. De wetenschap is niet in staat Gods kracht te gebruiken. Toegevoegd na 48 seconden: En vrolijk minnen maar! Als je er niets van gelooft.

Jazeker, en het grappige is dat gelovige alleen maar zal sterken in hun overtuiging. wetenschap vehandeld namelijk louter de door mensen te vatten dingen. Christen geloven dat de mens God ten volle begrijpen doorzien of als gelijke behandelen een erfzonde is waar tegen gestreden moet worden maar onoverkomenlijk is omdat de mens als God wil zijn of liever boven God staat. Als een Christen een niet Christen ontzettend zijn best ziet doen het bestaan van God of de waarheid van de Bijbel te ontkrachten. herkend hij/zij dezelfde neiging. maar het onderkennen van de kwaal geeft indeze meer vrijheid, dan de kwaal te cultiveren.

Nee, dat is niet bewezen. Want dat is niet nodig. In de wetenschap maakt het niet zo veel uit of de Bijbel al dan niet waar is. Daar werken ze meer met wat je herhaalbaar kunt observeren in de wereld en het universum. Je kan zeggen dat wetenschappers niet zo veel oog voor Zijn Woord hebben, maar des te meer voor Zijn Creatie. Dat laatste onderzoeken ze heel ijverig.

ik denk zowiezo dat het niet waar is: het begin van de aarde klopt al niet in de bijbel. 'adam en eva' waar was de prehistorie? p.s geen reacties op mijn vraag van 'jij heb de bijbel niet gelezen' dat heb ik wel.

Ik zie de bijdel als een geschiedenis boek waar men veel wijsheid uit kan halen als je naar de grote lijnen blijft kijken. Als je naar details kijkt, dan moet je ook beseffen dat de mensen toen anders leefde. Dat er rare zaken kunnen gebeuren duizenden kilometers vanaf een vulkaan die b.v. uitbarst is ons bekent maar toen was iets onverklaarbaars. Persoonlijk zou ik eerder het nut van alles me afvragen eerder dan naar bewijs zoeken voor wel of niet. Ik denk ook dat je dan op een fouten manier ernaar kijkt.

Het staat los van religie, maar ik denk dat het niet te bewijzen valt, omdat het in een ander tijdperk was toen de BIJBEL zijn intrede deed. Vandaag de dag is de wetenschap heel ver, maar zoiets als de bijbel 'het woord van god' valt niet wetenschappelijk te bewijzen.

1. de bijbel van nu is niet als de originele bijbel en in de bijbel van nu zijn er heel veel veranderingen teweeg gebracht in het voordeel van de mensen. 2. als god nu jezus de kracht geeft om over het water te lopen waarom zou dat niet kunnen?

Ja, maar daar staat tegenover dat de Bijbel bewijst dat de wetenschap niet waar kan zijn. Toegevoegd na 7 minuten: Met alle respect, deze vraagstelling mist doel. De verzameling geschriften die de Bijbel vormen zijn geen feitenverslag maar een verzameling van o.a vertellingen en liederen. Er is toch ook niemand die bij een sprookje of gedicht gaat roepen: "Ja..maar dat kan wetenschappelijk helemaal niet !!!" Toegevoegd na 18 uur: Met alle respect, dit type vraagstelling en de gretigheid waarmee daarop wordt ingescprongen, getuigen van onbegrip over wat wetenschap is en onbegrip over de ontstaangeschiedenis van de geschriften die de bijbel vormen in hun sociaal-literair-historische context. Ik had mij dan ook heilig voorgenomen buiten deze discussies te blijven, maar heb weer eens gefaald.

ja, het is bewezen dat de dinosauriërs eerder dan de mensen bestonden. in de bijbel lees je niks over dinosauriërs

De Bijbel is een geschrift dat opgesteld is door geloofsovertuigers, bij de een heet dat de koran bij de ander de bijbel en zo heeft elke geloofstroming zijn eigen heiliggeschrift. Het is een feitelijkheid dat de bijbel bestaat, het is ook een feitelijkheid dat deze soms aangepast word dus ja de bijbel bestaat. Echter een andere vraag zou je kunnen stellen of de heiligegeschriften op waarheid berust zijn zonder tot opzet te hebben andere daarin te doen laten geloven. Moeilijk omschreven maar waar. Ps de Bijbel volgens het christelijke geloof is pas geschreven eeuwen naar het overlijden van Jezus. Dus of alles wat er in staat op de juiste wijze geinterpreteerd word is een belangerijkere vraagstelling. een voorbeeld uit eigen keuken:-) Na de dood van Jezus verscheen hij bij meerdere personen op verschillende plaatsen. (dit is waar) het heeft namelijk een betekenis. Hij nam afscheid van mensen die hij dierbaar had. Zelf heb ik ook een dergelijke ervaring meegemaakt bij het overlijden van mijn "schoonvader" Na zijn overlijden verscheen hij bij mij aan bed. (en bang dat ik was) echter bij een ander aankomend sterfgeval verscheen de persoon niet lichamelijk ook aan mijn bed(en weer zo bang als ik was) dit zijn feitelijkheden die terug te vinden zijn in de Bijbel. Dus lees hem en de andere geloofgeschriften van betekenis zijnde en probeer ze juist te intrepteren. Succes.

Bronnen:
negeneratie

De bijbel een verzameling van verhalen die opgeschreven zijn door mensen en die voordat ze opgeschreven werden, werden doorverteld van generatie op generatie waardoor de verhalen zelf ook veranderden. Net zoals nu nog steeds het geval is zochten mensen vroeger ook een antwoord voor het onbekende. Zo werden dingen die abnormaal waren toegeschreven aan een godheid. We leven nu echter in een tijd waarin de wetenschap naar ons idee ver is gevorderd en die misschien voor sommigen zelfs een uitleg kan zijn voor bijvoorbeeld de zogenaamde 'wonderen' die in de bijbel beschreven worden. Bij Discovery Channel en National Geographic hebben ze nog wel eens programma's waarin ze 'in de voetsporen treden' van bijbelse personages. Hierin komt het nog wel eens voor dat ze ook daadwerkelijk dingen vinden die in de bijbel beschreven werden. Zo werd het splijten van de zee door Mozes uitgelegd als een vulkaan uitbarsting waardoor er een tsunami kwam (het water dat eerst terugtrekt lang genoeg voor het Joodse volk om naar de overkant te komen en daarna de vloedgolf die de Egyptenaren overspoelde). En de 10 plagen die wetenschappelijk uitgelegd konden worden door te wijzen dat iedere plaag automatisch voortkwam uit de vorige en dat het allemaal natuurlijke fenomenen waren (Door rode algen in de nijl gingen alle vissen dood en vluchtten de kikkers in de huizen en door de sprinkhanen plaag verging de oogst en moest er oud en vies graan gebruikt worden en omdat de eerstgeborenen het meeste recht hadden op eten kregen ze het meeste besmette brood en gingen ze dus dood en ga zo maar door). Of deze ook daadwerkelijk door een godheid zijn gecreeerd moet je natuurlijk geheel voor jezelf uitmaken ;)