Wat is eigenlijk pinksteren?

Veel mensen weten niet (meer) wat Pinksteren is. Wat gebeurde er op pinksteren in (bijbel)hystorische context. Zit er een leerzame boodschap in verborgen die we in deze tijd kunnen gebruiken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik vond het volgende: in Handelingen 2:1-47 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En verder: En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileers? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamie, en Judea, en Cappadocie, Pontus en Azie. En Frygie, en Pamfylie, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn?....... Je kunt het verder lezen via bijgaande link.

De geboorte van de heilige geest. Het besef dat Christus echt de zoon van God was drong door tot de christenen en die gedachte was de heilige geest. De nummer drie van de heilige drie-eenheid. Het Christendom was geboren.

De uitstorting van de Heilige Geest, d.w.z. Jezus had beloofd dat er na hem een trooster zou komen, deze belofte werd waargemaakt door de Heilige Geest die zich op aarde manifesteerde.

De Hans Klok illussie was compleet en kon voortaan de tand des tijds weerstaan. Eeuwen van volksmennerij en massa's zijn ermee groot gebracht.

"Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken." Een leerzame boodschap, tja... Misschien dat we weer met een toren van Babel bezig zijn, alleen noemen we het nu de Europese Unie?