is het stelen van een stoffelijk overschot een strafbaar feit?

waar is daarover iets bepaald?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, dat is strafbaar ogv artikel 310 Wetboek van strafrecht: "Artikel 310 Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie." Het is inmiddels vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat een lijk behoort tot een 'goed' in de zin van het strafrecht: "Voor zover het middel de klacht bevat dat het lijk niet kan worden aangemerkt als een goed dat aan een ander toebehoort in de zin van art. 366 SrA, kan het niet tot cassatie leiden, omdat het berust op een onjuiste rechtsopvatting." "De erven of nabestaanden van een overledene hebben een zodanige zeggenschap over het lijk van hun overleden familielid - zij het beperkt door wat de wet gebiedt en door wat voortvloeit uit godsdienstige en zedelijke opvattingen, alsmede door wat door de overledene zelf met inachtneming van een en ander is bepaald - dat van toebehoren in de zin van deze bepaling moet worden gesproken." http://www.wetboek-online.nl/jurisprudentie/ljnBC7427.html http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2002:AD6225 http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/07/als-je-een-lijk-schopt-is-dat-vernieling-geen-mis-1551569 Toegevoegd na 21 minuten: Indien het niet alleen om het stelen van een lijk maar ook om aanvullende verkeerde redenen geldt artikel 151 Wetboek van strafrecht: "Artikel 151 Hij die een lijk begraaft, verbrandt, vernietigt, verbergt, wegvoert of wegmaakt, met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden, dan wel van het dood ter wereld komen te verhelen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. Toegevoegd na 2 uur: Hoewel stelen van een lijk dus hoger bestraft kan worden dan het wegmaken van een lijk om de oorzaak van overlijden te verhullen, kan dat gevoelsmatig soms wat krom zijn. Stel je steelt een lijk uit het mortuarium om daar allerlei proeven mee te doen of wat dan ook, dan kún je vier jaar krijgen. Maar als je een lijk wegwerkt (in de zee gooit of zo) om de doodsoorzaak te verhullen kun je maar twee jaar krijgen. Dat kan misschien wat vreemd overkomen. Maar kan in de praktijk natuurlijk wel worden rechtgetrokken. Zie reactie voor eventuele samenloop van wegmaken en stelen

Artikel 80 van de Wet op de lijkbezorging bepaalt: Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft: 1°. het bezorgen, bewaren, wegmaken, vervoeren, vernietigen, ontleden, balsemen of conserverend behandelen van een lijk in strijd met of anders dan met inachtneming van hetgeen is bepaald bij of krachtens de artikelen 11, 23, 25, 29, derde lid, 46, eerste lid, 49, 67, 68, 69, tweede lid, 70, 71, 76 en 78. Het stelen van een lijk valt onder dit artikel en is dus op grond van dit artikel een strafbaar feit. Zoals ronron12 al in de reactie heeft gesteld, het stelen van een lijk met het doel de dood of doodsoorzaak te verdoezelen is een verzwarende omstandigheid die op grond van artikel 151 van het wetboek van strafrecht.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/Hoof...

Gelet op hoe de vraag gesteld is, is het stelen van een overledene strafbaar op grond van artikel 150 Wetboek van Strafrecht. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een lijk opgraaft of wegneemt of een opgegraven of weggenomen lijk verplaatst of vervoert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelV/Artikel150/geldigheidsdatum_17-12-2015 De toenmalige Advocaat-Generaal Van Dorst (in het jaar 1996) heeft in zijn conclusie voor HR NJ 1996, 263 opgemerkt dat de wetgever van 1881 zich gelet op de strafbepalingen van titel V van boek II niet erg bekommerd heeft om het respect voor overledenen, maar hij zag (toentertijd - in 1996) mogelijk wel een rol weggelegd voor art. 350 Sr. maar ook dan kunnen er weer andere vragen rijzen. Hij concludeerde dat het niet onmogelijk geacht wordt dat een lijk gestolen of beschadigd kan worden. Zoals de vraag gesteld is, is het niet relevant of overledenen wel of geen goederen zijn aangezien het stelen van een overledene mogelijk is volgens de oud Advocaat-Generaal Van Dorst en in art 150 Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100