mag een getrouwd stel de functies van voorzitter en penningmeester bekleden?

Hij voorzitter , zij penningmeester binnen een vereniging

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat kan, tenzij in de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging staat dat het niet mag. Het is echter erg ongelukkig. In nogal wat verenigingen is een 'tweede handtekening' nodig van iemand uit het dagelijks bestuur voor bijv. een geldlening kan worden aangegaan. Dat is niet voor niets. Als die handtekening afkomstig zijn van voorzitter en penningmeester en deze zijn met elkaar getrouwd, dan kan terecht de vraag gesteld worden wat deze maatregel van interne controle nog waard is. Nog ongelukkiger zou het zijn, als een van de beide echtelieden secretaris was en de andere penningmeester. Dat zijin twee functies die je beslist gescheiden moet houden. De secretaris moet namelijk (bijv.) vaststellen wat theoretisch aan contributie binnen moet komen en de penningmeester moet ervoor zorgen dat dit ook binnen komt. Onafhankelijk van elkaar zou men op hetzelfde bedrag moeten uitkomen, zodat er een controlemiddel is dat ieder lid betaalt wat hij moet betalen. Wel moet altijd rekening gehouden worden met deze wettelijke bepalingen (uit het Burgerlijk Wetboek 2): "Artikel 37 lid 1. Het bestuur wordt uit de leden benoemd. De statuten kunnen echter bepalen dat bestuurders ook buiten de leden kunnen worden benoemd. — 2. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering. De statuten kunnen de wijze van benoeming echter ook anders regelen, mits elk lid middellijk of onmiddellijk aan de stemming over de benoeming der bestuurders kan deelnemen. — 3. De statuten kunnen bepalen, dat een of meer der bestuursleden, mits minder dan de helft, door andere personen dan de leden worden benoemd. — 4. Is in de statuten bepaald dat een bestuurder in een vergadering uit een bindende voordracht moet worden benoemd, dan kan aan die voordracht het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van die vergadering. In de statuten kan worden bepaald dat op deze vergadering ten minste een bepaald aantal stemmen moet kunnen worden uitgebracht; dit aantal mag niet hoger worden gesteld dan twee derden van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht. — 5. Indien ingevolge de statuten een bestuurslid door leden of afdelingen buiten een vergadering wordt benoemd, dan moet aan de leden gelegenheid worden geboden kandidaten te stellen. De statuten kunnen bepalen dat dit recht slechts aan een aantal leden gezamenlijk toekomt, mits hun aantal niet hoger (...)"

Als niet in de statuten staat dat dat verboden is dan mag het, zeker als er niemand anders opstaat om het werk te doen na meermaals vragen. Echt verstandig is het meestal niet maar nood breekt wet. De directeur van onze school wilde niet dat twee ouders van 1 kind in de Ouderraad en Medezeggenschapsraad zou zitten maar dat lag verder nergens vast.

Een bestuur van een vereniging wordt gekozen door de leden van de vereniging als de leden dus geen bezwaar hebben tegen een echtpaar in het bestuur dan is daar verder dus geen bezwaar tegen. De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter en een penningmeester en secretaris deze vormen dan het dagelijks bestuur.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100