een collega zou via een politieprogramma mijn mobiele gegevens gecheckt hebben, is dit mogelijk?

hij zou volgens zeggen een inlogcode van zijn zwager die bij de politie werkt hebben gekregen, en nu zou hij via internet ingelogt hebben op een programma om mijn mobiele gegevens en van een andere collega te checken, is dit mogelijk of is dit grootspraak?

Weet jij het antwoord?

/2500

Lijkt me eerlijk gezegd gewoon onzin. Heb je iets te verbergen? Ik ga er vanuit dat het politienetwerk niet zomaar te bekijken valt. Ook vermoed ik dat een gewone agent niet eens toegang heeft voor dit soort programma's. Hier heeft de politie speciale afdelingen voor.

Voordat een agent jouw gegevens kan zien heeft ie eerst toestemming nodig van een OvJ en Rechter Commissaris. Die geven een machtiging af aan de provider en die geeft via beveiligde lijn gesprekken of historische gegevens door. Dus het lijkt me onmogelijk om dit via www even te regelen.

Dit is dus grootspraak. Enkel de netwerkbeheerders kunnen zien met wie en wanneer je gebeld hebt. Dit mogen ze nooit aan derde doorgeven mits er een machtiging is van de rechter commissaris of een officier van justitie. Nadat de gegevens zijn nagetrokken dient wederom de rechter commissaris na te gaan of het op de juiste wijze is gebeurd.

Antwoord gebaseerd op de Belgische wetgeving: Artikel 33 van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stelt dat: "Onverminderd artikel 32, § 2, zijn de leden en de personeelsleden van de Commissie en de deskundigen om wier medewerking is verzocht, verplicht het vertrouwelijk karakter te bewaren van de feiten, de handelingen of de inlichtingen waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis hebben gehad." Het is m.a.w. verboden om 'persoonlijke informatie' willekeurig te raadplegen of openbaar te maken. Iedere overtreding daarop wordt geregeld in artikel 37, 38 en 39: Art. 37. Met een geldboete van tweehonderd tot tienduizend frank, wordt gestraft elk lid of elk personeelslid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of elke deskundige die de in artikel 33 bepaalde verplichting tot vertrouwelijkheid heeft geschonden. Art. 38. Met geldboete van honderd frank tot twintigduizend frank wordt gestraft de (verantwoordelijke voor de verwerking), zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of lasthebber die een van de verplichtingen opgelegd bij de artikelen 15 of 16, § 1 niet nakomt. Art. 39. Met geldboete van honderd frank tot honderdduizend frank wordt gestraft : (1° de verantwoordelijke, zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde die persoonsgegevens verwerkt met overtreding van de voorwaarden die in artikel 4, § 1, worden opgelegd;

Bronnen:
8 DECEMBER 1992. - Wet tot bescherming...
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/c...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100