Mag je een deel van een erfenis in termijnen uitbetalen?

Mogen erven een uitbetaling van een erfenis aan “derden” uitstellen?

Vader is overleden in 2020. Moeder in 1998.
De erfenis van moeder is nu ook vrij gekomen.
Gezin bestond uit 2 zonen en 1 dochter.
Zoon 1 is in 2002 gestorven.
Via de notaris heeft de weduwe van de zoon bericht gekregen dat ze als erfgename van Zoon 1 een geldbedrag erft uit de nalatenschap van moeder.
De nog in leven zijnde kinderen willen dit bedrag in 2 delen uitbetalen: de helft dit jaar en de andere helft volgend jaar.
Mag dit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Een erfenis kan in termijnen worden uitbetaald: eerst een of meer voorschotten en daarna het resterende bedrag. Een erfenis moet in veel gevallen wel in gedeelten worden uitbetaald omdat de aanslag successierechten zeer lang op zich kan laten wachten: anderhalf jaar is sinds begin 2019 de termijn bij de Belastingdienst. Gerekend vanaf het tijdstip van overlijden komt dit neer op 1,5 tot 2,5 jaar wachten. Vandaar de wenselijkheid van uitbetalen in termijnen.

3Ieder van de kinderen verkrijgt als erfgenaam van rechtswege een geldvordering ten laste van de echtgenoot, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel. Deze vordering is opeisbaar: a.indien de echtgenoot in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard; b.wanneer de echtgenoot is overleden. De vordering is dus opeisbaar. Een andere vraag is natuurlijk of de vordering ook inbaar is. Indien dat zo is omdat er bijvoorbeeld genoeg direct liquide middelen zijn hoef je een termijn betaling niet te accepteren.

Bronnen:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2018-09-19

Als hoofdregel geldt zes maanden als een opeisbaarheidstermijn van een geldbedrag (is geen fatale termijn) als de erflater niet anders heeft bepaald. Heeft de erflater in het testament een kortere termijn van zes maanden gesteld na zijn of haar overlijden dan gaat de inhoud van het testament voor op de hoofdregel van de zes maanden termijn. De weduwe moet de erfgenamen van de overledene eerst nog schriftelijk in gebreke stellen en het geldbedrag opeisen. Als betaling binnen die termijn uitblijft, zijn de erfgenamen in verzuim. Dat betekent dat de erfgename dan ook de wettelijke rente kan opeisen, ook hier weer tenzij de erflater anders heeft bepaald. Het staat de erfgenamen en de weduwe van Zoon1 vrij om gezamenlijk en in onderling overleg een betalingsregeling van het geldbedrag uit de nalatenschap vast te stellen en deze regeling schriftelijk vast te leggen. Let wel in onderling overleg, dus niet alleen op verzoek of eis van de executeur. Als de weduwe niet wil meewerken aan een betalingstermijn en men er samen niet uitkomt kunnen de erfgenamen besluiten naar de rechter te stappen. De rechter kan op verzoek van de erfgenamen die het geldbedrag moeten uitbetalen, bepalen dat zij dit geldbedrag pas na verloop van een bepaalde termijn of in termijnen aan de weduwe mogen/moeten betalen. Let op: de rechter mag dit niet zomaar bepalen. Hij kan alleen een betalingsregeling of betalingstermijn op verzoek van de erfgenamen vaststellen, als er gewichtige redenen zijn die dat rechtvaardigen. Via de notaris heeft de weduwe bericht gekregen dat ze als erfgename van Zoon1 recht heeft op het geldbedrag. U schrijft dat de erven de middelen hebben het bedrag in één keer uit te betalen. Als de weduwe het bedrag in één keer uitbetaald wil hebben en er zijn geen gewichtige redenen door een rechter vastgesteld om niet aan haar wil te voldoen, dan is dit haar recht en kan zij dit eisen. De erfgenamen zullen, als de weduwe dit eist, deze eis moeten inwilligen en het bedrag binnen de gestelde tijd in één keer uit moeten betalen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100