kan ik als lid van een hockeyclub de jaarrekening op vragen?

Ik doe dit jaar mijn profielwerkstuk en hiervoor is het erg handig als ik de jaarrekeningen heb van een aantal hockeyclubs in Nederland. Echter heb ik vele clubs al gemaild maar willen ze deze niet openbaar maken. Nu vraag ik me af wanneer ik zelf lid van de vereniging ben, moeten ze dan niet mij de jaarrekening laten zien wanneer ik hier om vraag?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja. Dit volgt uit Burgerlijk Wetboek 2:48 (zie hieronder): balans, staat van baten en lasten + toelichting en een jaarverslag. Er is geen recht op inzage in/controle van de onderliggende boekstukken, dat is de taak van de raad van commissarissen, de accountant of, als die er niet is, de kascommissie. Artikel 48 Het bestuur brengt een jaarverslag uit 1.Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 2.Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. 3.Een vereniging die een of meer ondernemingen in stand houdt welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, vermeldt bij de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen. Toegevoegd na 4 minuten: 'Opvragen" in de zin "ik stuur een mail en ze sturen 'm me toe": dat hoeft niet. Het is voldoende als de algemene ledenvergadering er kennis van heeft kunnen nemen. Daarvoor is de jaarvergadering, waarbij je -als goed lid- natuurlijk aanwezig bent. In de uitnodiging voor zo'n jaarvergadering staat gewoonlijk een zin dat de 'stukken' op die-en-die datum van-dan-tot-dan en voorafgaand aan de vergadering ter inzage liggen. Ze kunnen ook nog worden gepubliceerd in bijv.het clubblad.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100