Waarom hebben winkels klantgegevens nodig bij tweedehands inkoop?

Bij het verkopen van tweedehands goederen, zijn winkeliers wettelijk verplicht gegevens te noteren van de klant. Waarom is dit en om welke wet gaat dit? Anders gezegd; waarom kan er niet anoniem worden ingekocht?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als de inkoper dit niet doet, is hij strafbaar op grond van artikel 437 Wetboek van Strafrecht. De reden voor dit wetsartikel laat zich raden... Artikel 437 1. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen handelaar die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf: a. niet met inachtneming van de bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels aantekening houdt van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij heeft verworven dan wel voorhanden heeft, b. een gebruikt of ongeregeld goed verwerft van iemand, zonder dat diegene zijn identiteitsgegevens heeft opgegeven of zonder dat hij die gegevens in zijn administratie heeft aangetekend, c. nalaat zijn administratie op eerste aanvraag ter inzage te geven aan een daartoe door de burgemeester aangewezen ambtenaar. d. nalaat een gebruikt of ongeregeld goed dat hij heeft verworven of voorhanden heeft, op eerste vordering van een ambtenaar als bedoeld in onderdeel c, ter bezichtiging af te staan en deze te laten zien waar dit goed in zijn administratie staat ingeschreven, e. een goed dat bij hem door of vanwege de politie met een duidelijke schriftelijke omschrijving als door misdrijf aan de rechthebbende is onttrokken of als verloren is aangegeven, verwerft of voorhanden heeft, f. aan een hem schriftelijk uitgereikt last van een ambtenaar, zoals bedoeld in onderdeel c, tot het gedurende een daarbij aangegeven tijd, veertien dagen niet te boven gaande, bewaren of in bewaring geven van een goed dat hij voorhanden heeft, of aan een hem bij die last gegeven aanwijzing, geen gevolg geeft, of g. nalaat de van hem bij schriftelijke vordering van een ambtenaar, zoals bedoeld in onderdeel c, gevraagde opgaven betreffende door hem verworven of bij hem voorhanden zijnde goederen binnen de termijn, bij de vordering gesteld, naar waarheid te verschaffen. 2. Met dezelfde straf wordt gestraft de voor de handelaar uit het eerste lid optredende persoon die een feit begaat als in dit lid onder a tot en met g omschreven; 3. De schuldige kan worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij de overtreding begaat. 4. Onder ongeregelde goederen worden verstaan goederen die wegens hun aard of uitvoering, hun herkomst of de staat waarin zij verkeren, niet tot de algemeen gangbare goederen kunnen worden gerekend.

Welke wet dit is durf ik niet te zeggen, de reden waarom wel; Als jij bv een dure camera te koop aanbied bij een winkelier (de winkelier koopt het dus van jou, om het daarna door te verkopen) noteert de winkelier jouw gegevens (van je ID-bewijs). Als nou later blijkt dat het om een gestolen camera gaat dan kan de winkelier die gegevens overdragen aan de politie.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100