waar moet je aan voldoen om in de hemel te komen(als je christelijk bent)?

wat mag je hier op aarde echt niet doen en wat moet je juist wel doen om toegelaten te worden tot de hemel(volgens het christelijke geloof, de bijbel)
wat zijn daar de richtlijnen in volgens de bijbel?

ps,

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er is niet één antwoord op deze vraag. Je hoeft nergens aan te voldoen om in de hemel te komen. Stel je voor dat er een plek is waar degene waarvan je enorm houdt op je wacht. Ik verlang naar de dag dat we samen zullen zijn en ik weet dat God dat ook doet. Als ik daar naar toe wil, met mijn hart dan zal ik erheen gaan. Liefde is het belangrijkst. Niet wat je wel of niet gedaan hebt.

Het grootste gebod is liefde,zegt Jezus.Heb elkander lief als uzelf. Daarnaast dien je de tien geboden te volgen(gij zult niet stelen,liegen,doden...) Eigenlijk alle dingen die ook voor niet-gelovigen heel normaal zijn. Toegevoegd na 8 minuten: Als je Johannes 15 vers 12 tot en met 14 maar.Dat vind ik persoonlijk het mooiste stuk uit de geboden die Jezus verder nog vertelde,zoals oordelen,vreemdgaan etc.Hij verduidelijkte deze geboden uit het oude testament in de vier evangeliën.Mooi om te lezen!

In de eerste plaats in God en zijn zoon Jezus geloven en van hun houden. In de tweede plaats leven volgens de 10 geboden.

God heeft ons als mens geschapen naar zijn evenbeeld, Hij houdt van ons allemaal. Er staat in de Bijbel dat God niet wilt dat 1 ziel verloren gaat. Hij verlangt van ons, dat we naar zijn wil leven, om te weten wat zijn wil is moet je de bijbel lezen, Daar staat Heel uitgebreid in wat God van ons wilt en absoluut niet wilt, Hij wilt bijv absoluut niet, dat we overspel plegen, seks hebben voor het huwelijk, doodslag plegen, of afgoden dienen, Er zijn nog veel meerdere dingen die niet mogen, maar deze zaken worden veel en nadrukkelijk in de bijbel herhaald, Maar ook als je gezondigd hebt, kun je in de hemel komen, Door deze te belijden en om vergiffenis aan God te vragen en het niet weer te doen. Door vergiffenis van God te krijgen moet je wel eerst iedereen vergeven die jou gepijnigd of gekwetst heeft. De dingen wat God van ons wilt, zijn bekering, Dat houdt in dat je breekt met je zondige wandel, die God verboden heeft, Een relatie met hem op te bouwen, Door middel van Gebed, en de Bijbel te lezen, Al deze dingen die ik hierboven heb vernoemd, Staan allemaal in de Bijbel, Letterlijk ALLLES staat in de bijbel, Er is niet iets wat je er niet in kunt vinden Dus lees het ! :)

Wees altijd eerlijk. Doe niemand pijn. Lees de bijbel regelmatig. !succes... Toegevoegd na 2 minuten: O ja bijna vergeten. En trouw met iemand. En niet vr33mdgaan...

En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn Dit is de Bergrede van Jezus. In zijn laatste woorden ("...als u de mensen smaden" enz.) moet je vervolgd worden, er moet over je gelogen worden, mensen moeten kwaad van je spreken om in de hemel te komen. Je moet dus, in mijn interpretatie, eerst een soort Jezus worden. Want als er eentje werd besmaad en besmeurd en belachelijk gemaakt, dan was hij het wel.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (Johannes 3:16).

Net voor je sterft voldoende berouw hebben over je "zonden". En biechten. Nog mooier als je ook vergeving krijgt van een geestelijke en het sacrament der stervenden krijgt: De ziekenzalving of het heilig oliesel is een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk alsmede van de orthodoxe Kerken. Ziekenzalving wordt in toenemende mate ook in protestantse kerken toegepast.

Heb God lief boven alles en uw medemens als uzelf. Dit gaf jezus als antwoord aan een persoon die hetzelfde vroeg. dit is eigenlijk een soort samenvatting van de 10 geboden. de eerste 4 gaan over god liefhebben en respecteren. de andere 6 over je medemens